Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tüpraş TUPRS ...

Tüpraş TUPRS Hisse Analiz ve Yorumları

tupras-hisse-yorumlariTüpraş TUPRS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TUPRS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber – 19.02.2019

Kapanış (TL) : 148.8 – Hedef Fiyat (TL) : 157.18 – Piyasa Deg.(TL) : 37262 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.41 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 5.63

Tüpraş’in Körfez Ulaştırma’nın sermaye artışına katılım. Tüpraş, sermayesinin tamamına sahip olduğu Körfez Ulaştırma’nın başta Tüpraş’tan alacağı 28.3 milyon Avro tutarındaki vagonlarda kullanmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermayesinin 10 milyon TL’den 250 milyon TL’ye arttırmaya karar verdiğini açıkladı. Tüpraş da sermaye artırımına nakden iştirak edilmesine ve ödemenin ¼’ünün 18 Mart tarihinde, kalan bakiyenin ise sermaye artırımının tescilinden itibaren 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir. Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber – 19.02.2019

Tüpraş tamamına sahip olduğu Körfez Ulaştırma A.Ş.’nin 240mn TL’lik sermaye artırımına katılmaya karar verdi. Sermaye artırımının büyük bölümü vagon alımında kullanılacak. Söz konusu tutarın ¼’ü 18 Mart’ta ödendi, geri kalanı da sermaye artırımının tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenecek. Sermaye artırımı nedeniyle Tüpraş’tan çıkacak olan paranın önemsiz miktarda olması (piyasa değerinin %0.6’sı) nedeniyle gelişmeyi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Tüpraş Temettü Açıklaması Yaptı – 21.02.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
Peşin
15,15
1.515
12,8775
1.287,75
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011
Peşin
15,15
1.515
12,8775
1.287,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.03.2019
 
01.04.2019
29.03.2019

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.712.789.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.700.951.260,62 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmamasına,

TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.712.789.000,00 TL net dönem karına; 40.062.607,81 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.752.851.607,81 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 3.700.951.260,62 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

Görülmüş olup, buna göre;

b. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak kar payı dağıtımının;

  • 3.363.416.736,94 TL ortaklara birinci kar payı,
  • 430.434.143,06 TL dağıtılabilir diğer yedeklerden ortaklara kar payı
  • 378.132.992,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin,

c. Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 3.793.850.880,00 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin;

d. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 3.793.850.880,00 TL kar payının 3.363.416.736,94 TL’sının cari yıl kazançlarından ve bakiye 430.434.143,06 TL’sının ise kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve genel kanuni Yedek Akçe tutarı olan 378.132.992,00 TL’sının 335.089.577,69 TL’lık kısmının cari yıl kazançlarından ve bakiye 43.043.414,31 TL’lık kısmının kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmasının;

e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt; %1.287,75 oranında ve 12,8775 TL net nakit kar payı ödenmesinin;

f. Kar payı ödeme tarihinin 28 Mart 2019 olarak belirlenmesinin;

20.03.2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
3.515.002.840,69
 
94,67
12,8775
1.287,75
C Grubu
0,15
 
0
12,8775
1.287,75
TOPLAM
3.515.002.840,84
 
94,67
 
 

(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %51 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, %49 oranındaki halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %15 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.

GEDİK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Öneri: Tut Son Kapanış: 142.00 Hedef Fiyat: 154.00 Potansiyel Getiri: 8.45

Tüpraş, 4Ç18’de 24.803 mn TL satış geliri (kons: 23.078 mn TL – Gedik: 21.760 mn TL) 1.743  mn TL FAVÖK (kons: 1.481 mn TL – Gedik: 1.316 mn TL) ve 1.766  mn TL net kar (kons: 1.535 mn TL –  Gedik: 1.431 mn TL) açıklamıştır. Stok kayıplarının beklenenden düşük gelmesi (hedge nedeniyle) ve yüksek dizel marjları operasyonel performansın beklenenden olumlu açıklanmasına neden olmuştur.

3Ç18’de %107 olan kapasite kullanım oranı (KKO) bu çeyrekte, üretimi optimize etmek için mevsimsel faktörlerden ötürü %89’a gerilemiştir. Dizel ve jet yakıt satışları yıllık bazda artış kaydederek karlılığa katkı sağlarken, yurtiçi satışlar yıllık olarak 6.4 mn ton’dan 6.1 mn ton’a düşmüştür.3Ç18’de varil başına 5.1 dolar olan akdeniz rafineri marjı 4Ç18’de 4.7 dolara gerilemiştir. Aynı zamanda net rafineri marjı 4. çeyrekte varil başına 13.5 dolardan 5 dolara gerilemiştir (stok etkisi dahil). Güçlü dizel ve jet yakıtı marjları destek olurken, petrol fiyatlarındaki düşüş stok kaybına neden olmuştur. Şirket stok etkisine bağlı kayıplarını azaltmak ve karlılığını korumak için yıl sonuna doğru hedging işlemlerini arttırırken bunun olumlu etkisi ile 4. çeyrekte 1.7 milyar TL, 2018/12’de 8.5 milyar TL FAVÖK rakamlarına ulaşmıştır.

Net karı 4. çeyrekte yabancı para ve ertelenmiş vergi gelirlerinin desteğiyle 1.8 milyar TL, 2018/12’de 3.7 milyar TL olarak açıklanmıştır. Önceki yıla benzer kar payı oranıyla hisse başına 12.5 TL temettü ödemesi (%8.8 temettü verimi) yapabileceğini düşünüyoruz (kararın 1 hafta içerisinde açıklanması beklenmektedir). Şirketin net borcu ise 2018 sonunda 12 milyar TLolmuştur.

2019 yılı geleceğe yönelik beklentiler: Akdeniz kompleks marjı varil başına 3.75 – 4.25 dolar (2018’de 4.56 dolar), net rafineri marjı varil başına 6.0  – 7.0 dolar (2018’de 9.26 dolar) olarak beklenmektedir. 2018’de ham petrol fiyatlarındaki artış ve TL’da görülen değer kaybı stok kazancı yaratarak net rafineri marjına destek olduğunu not etmekte fayda görüyoruz. 2019’da RUP bakım duruşunun varil başına 0.5 dolar marj etkisi olması beklenmektedir. Duruş 26 Şubat’ta başlayacak olup, 12 – 13 hafta sürecektir. Bakım çalışmasına rağmen, KKO’nun %95 -100 aralığında olması beklenmektedir. Rafinaj yatırımlarının 250 milyon dolar olması öngörülmektedir.

SONUÇ: RUP duruşunun 2019 ilk yarı marjlarını hafif olumsuz etkilemesini beklerken, IMO 2020 düzenlemesi sayesinde dizel ürünlere olan yüksek talebin 2019 ikinci yarı marjlarına destek olmasını öngörüyoruz. Bu nedenle kısa vadede temettü katalist olsa da ilk yarı finansallarının çok güçlü olmaması nedeniyle şirket için Tut tavsiyemizi koruyoruz. Varil başına 6.5 dolar rafineri marjı ile 2019 yılı beklentilerine göre hisse 6.4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Kapanış (TL) : 142 – Hedef Fiyat (TL) : 157.18 – Piyasa Deg.(TL) : 35560 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 23.65 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.69

Sonuçlar beklentilerin üstünde gerçekleşti. Net kar piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Tüpraş 4Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 0.49 milyar TL net kara karşılık 1.76 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa beklentisi olan 1.53 milyar TL’nin üstünde olmasına rağmen bizim beklentimiz olan 1. 9 milyar TL’nin altında gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının ana nedeni beklentimizden yüksek gerçekleşen finansal giderler.

Tüm yıl için en yüksek rafineri marjını açıkladı. Tüpraş 2018 yılında 9.3 dolar/varil net rafineri marjı açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 8.07 dolar/varil idi. 2018 yılında Akdeniz-Kompleks brüt rafineri marjı ise 4.56 dolar/varil olarak gerçekleşti. 4.çeyrek özelinde ise Tüpraş’ın net rafineri marjı 5 dolar/varil olurken Akdeniz Komplex brüt rafineri marjı 4.74 dolar/varil seviyesinde gerçekleşti.

4Ç18’de motorin ve jet fuel ürün karlılıkları çok iyi performans gösterdi. Motorin ürün karlılıkları hem güçlü talep hem de düşük stok etkisiyle yıllık bazda %34 artarken jet fuel ürün karlılığı havacılık sektörü büyümesi ve düşük stok etkisiyle yıllık bazda %33 arttı. Diğer taraftan, benzin ürün karlılığı Amerika’daki yüksek stok etkisi ve kaya gazı üretiminden dolayı yıllık bazda %57 oranında daraldı.

2019 öngörüleri paylaşıldı. 2019 yılında şirketin net rafineri marj beklentisi 6-7 dolar/varil seviyesinde. Toplam üretimin 28 milyon ton ve toplam satış hacminin ise 30 milyon ton olmasını bekliyorlar. RUP bakımı 26 Şubat’ta başlayacak ve Mayıs sonunda tamamlanması bekleniyor.

Temettü ile ilgili detay paylaşılmadı. 2018 yılındaki temettü politikasını devam ettireceğini düşünüyoruz ve şirketin 2019 yılında toplan 3.26 milyar TL temettü dağıtmasını öngörüyoruz. Bu da %9.2 oranında temettü verimine işaret ediyor.
Son bir ayda endeks üzerinde %8.7 getiri sağlamasına rağmen sonuçların beklentilerden iyi olmasından dolayı piyasanın olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

(=) Tüpraş (TUPRS): 4Ç18’de 1,77 mlr TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, Research Turkey konsensüs tahmini olan 1,54 mlr TL’nin %15 üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda 2,6 kat artış göstermiştir. 4Ç18’de 1,6 mlr TL’lik net finansal gider (4Ç17: 85 mn TL net finansal gider) kaydedilmesi net karı negatif etkilerken, 183 mn TL ertelenmiş vergi geliri kaydedilmesi net kara destek vermiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %69,8 artarak 24,8 mlr TL’ye yükselirken, Research Turkey konsensüs tahmini olan 23,7 mlr TL’ye paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK ise yıllık bazda %46,5 büyüyerek 1,74 mlr TL seviyesine yükselmiş, Research Turkey konsensüs tahmini olan 1,48 mlr TL’nin %18 üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, yıllık bazda 1 puan azalarak 4Ç17’deki %8,1 seviyesinden 4Ç18’de %7 seviyesine gerilemiştir.

Şirket ayrıca, 2019 yılına ilişkin öngörülerini de açıklamıştır. 2019 yılında Akdeniz Kompleks marjı beklentisinin 3,75–4,25 $/varil, Net Tüpraş rafineri marjı beklentisinin 6,0–7,0 $/varil olması öngörülürken, yaklaşık 28 mn ton üretim, 30 mn ton satış ve %95-100 kapasite kullanımı hedeflenmiştir. 2019 yılında 250 mn $ rafinaj yatırımı yapılacağı öngörülmüştür.

Yorum: 4Ç18 finansalları, hem operasyonel hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerindedir. Şirket hisseleri de yılbaşından bugüne endekse göre %9 pozitif ayrışmıştır. Açıklanan finansalların, yılbaşından bugüne gözlenen endeks üzeri getiri performansı ile fiyatlara yansıdığı görüşündeyiz

ŞEKER YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Tüpraş (TUPRS), 4Ç18’de, beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan operasyonel performansı ve bu dönemde 183mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olması nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 1,535mn TL’nin ve 1,491mn TL olan tahminimizin üzerinde, yıllık %258 ve çeyreklik %226 oranında artışlarla, 1,766mn TL tutarında net kar açıklamıştır.

Tüpraş’ın 4Ç18 toplam satış hacmi yıllık %3.4 artış göstermiş, ürün fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı döneminin üzerinde olması ve TL’nin değer kaybı ile, satış gelirleri yıllık %69.8 artarak (tersi nedenlerle çeyreklik %18.0 azalarak) 24,803mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi olan 23,708mn TL’nin yakınında, ancak daha iyi bir satış performansı ile 19,703mn TL olan tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in net rafineri marjı ise, yıllık %25 ve çeyreklik %63 azalışlar ile, esas itibariyle 4.05 ABD doları/bbl negatif stok etkisi ile 5.0 ABD doları/bbl olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş’ın FAVÖK’ü yine de yıllık %46.5 oranına artarak piyasa ortalama beklentisi olan 1,481mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,547mn TL) üzerinde, 1,743mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık 1.1 y.p. ve çeyreklik 5.3 y.p. azalışlarla 4Ç18’de %7.0 oranında gerçekleşmiştir.

Bunun yanında, 4Ç18’de TL’nin değer kazanmış olmasına bağlı olarak Şirket, 1,591mn TL tutarında net diğer faaliyet geliri kaydetmiş, net finansal giderleri de 1,600mn TL’ye yükselmiştir. Tüpraş, bu dönemde 183mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş ve böylece efektif vergi oranı 4Ç18’de %-8.5 olarak gerçekleşmiştir (4Ç17: %33.5, 3Ç18: %18.8). Bunların sonucunda Şirket’in net karı yıllık %258 ve çeyreklik %226 oranında artışlar ile 1,766mn TL’ye ulaşmıştır. Tüpraş’ın beklentilerin üzerinde açıklanan 4Ç18 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki verebileceğini ve Şirket payları performansının %8.6 olarak tahmin ettiğimiz kar payı verimi ile desteklenebileceğini düşünmekteyiz. Sonuçların açıklanmasından sonra değerlemememizi ziyaret ederek hedef fiyatımızı korumakta ve Şirket üzerindeki önerimizi TUT olarak güncellemekteyiz.

Tüpraş 4Ç18 Finansallarını ve 2019 Beklentilerini Açıkladı – 13.02.2019

Tüpraş 4Ç18 finansalları sonrası bir açıklama yaparak 2018 yılı faaliyet,satış ve yatımlarına dair açıklamalarda bulundu. Şirket ortalama piyasa beklentisi olan 1.535 TL üzerinde 1.789 milyon TL net kar açıkladı. Aşağıda Tüpraş tarafından verilen özet finansal veriler ve 2019 beklentilerini bulabilirsiniz.

Operasyonel ve Finansal Veriler

 

4.Ç 2018

4.Ç 2017

Fark (%)

2018

2017

Fark (%)

Operasyonel (Bin Ton)

Toplam Üretim

6.614

6.339

4,3

25.695

28.883

-11,0

Toplam Satış

7.568

7.316

3,4

29.830

31.493

-5,3

 

Finansal (Milyon TL)

Satış Hasılatı

24.803

14.604

70

88.552

53.948

64

Faaliyet Karı

3.178

778

308

5.736

4.857

18

Vergi Öncesi Kar

1.649

754

119

3.724

4.474

-17

Net Dönem Karı

1.789

501

257

3.761

3.841

-2

2019 Beklentileri:

Akdeniz Kompleks Marjı 2019 yılında Akdeniz Kompleks marjı beklentisi 3,75 – 4,25 $/v

Tüpraş Net Marjı
Net Tüpraş rafineri marjı beklentisi 6,0 – 7,0 $/v

Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %95-100
Üretim: ~28 milyon ton
Toplam satış: ~30 milyon ton

Yatırımlar
Rafinaj yatırımları beklentisi 250 Milyon $

 

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 14.01.2019

Kapanış (TL) : 122.6 – Hedef Fiyat (TL) : 147.34 – Piyasa Deg.(TL) : 30701 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 25.8 ↔ TUPRS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 20.18

Tüpraş’ın İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisinde bakım çalısması nedeniyle duruş Tüpraş 2015 yılında devreye alınan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisinde, teknik olarak dört yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım çalışması nedeniyle duruş planladığını açıkladı. Bu duruş esnasında, bazı iyileştirme projeleri kapsamında ekipman değişiklikleri de yapılacak olup, toplam duruş süresi 90 gün olarak planlanmıştır. Bakımın Mayıs sonunda tamamlanması beklenmektedir. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 40 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir. 2019 FAVÖK tahminimiz olan 1.38 milyar doları koruyoruz. Uzun süredir bir bakım olacağı haberi bilindiğinden dolayı haberin etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 14.01.2019

Fuel oil dönüşüm ünitesinde 90 günlük bakım duruşu planlanıyor Tüpraş, 2015 yılında devreye alınan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm tesisinde, teknik olarak dört yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım çalışmasının toplam 90 günlül bir duruşa neden olacağını bildirdi. Ayrıca, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 40 mln $ tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir. Yakın zamanda yayınladığımız Tüpraş raporunda, yılın ilk yarısında yapılacak ve 90 gün sürmesini beklediğimiz fuel oil dönüşüm ünitesinin toplamda 125 mln $ FAVÖK kaybına neden olabileceğini, bunu da 2019 tahminlerimize yansıttığımızı belirtmiştik. Bu doğrultuda haberin Tüpraş için yaptığımız tahmin ve değerlemeye etkisi yoktur. Diğer taraftan, haber nedeni ile hissede oluşabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 14.01.2019

Tüpraş İzmit rafinerisi fuel oil dönüşüm tesisinde teknik olarak dört yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım çalışması nedeniyle duruş planlandığını açıkladı. Buna göre duruş 26 Şubat’ta başlayacak ve 90 gün sürecek. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 40 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı bekleniyor. Böylece toplam FAVÖK kaybı 120mn dolar ile 2017 FAVÖK’ünün %8’i, 2018 FAVÖK beklentimizin de %6’sı kadar olabilir. Şirket yönetimi 3. çeyrek finansallarını açıkladıktan sonra planlanan duruştan bahsetmiş, ancak zamanlama ve finansallara etkisi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. FAVÖK kaybı tahmini bizim beklentimize paralel olduğu için 1.2 milyar dolarlık 2019 FAVÖK tahminimizde değişiklik yapmıyoruz.

Tüpraş Üretime 90 Gün Ara Verileceğine Dair Açıklama Yaptı – 11.01.2019

2015 yılında devreye alınan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisimizde, teknik olarak dört yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım çalışması nedeniyle duruş planlanmıştır. Bu duruş esnasında, bazı iyileştirme projeleri kapsamında ekipman değişiklikleri de yapılacak olup, toplam duruş süresi 90 gün olarak planlanmıştır.

Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 40 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir.

Yeniden faaliyete başlanması öngörülen tarih Mayıs 2019 olarak bildirilmiştir.

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 09.01.2019

Kapanış (TL) : 117.9 – Hedef Fiyat (TL) : 147.34 – Piyasa Deg.(TL) : 29524 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 26.35 TUPRS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.97

Tüpraş’ın itiraz ettiği yeni maden yasası’nda 31. Madde TBMM’de kabul edildi. Haberin Tüpraş’ın karlılığı üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Şirket Batman rafinerisinde ağırlıklı olarak asfalt üretiyor. Şirket yönetiminden aldığımız bilgiye göre Batman rafinerisinde yapılan üretimin diğer rafinerilerinde de yapılabileceğini belirtti.

Haber ile ilgili 24 Aralık’ta yazdığımız aşağıdaki gibidir:

Tüpraş Batman rafinerisini kapatabilir. Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre, bu hafta komisyonda görüşülecek kanun teklifleriyle, yerli ham petrolün fiyatlamasında halen kullanılan Ras Gharip Petrolü yerine Arap Heavy petrolünün kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. Eğer kanun değişikliği gerçekleşirse, toplamda yıllık 43 milyon dolar tutarında ilave maliyet oluşacak, bu maliyetin yaklaşık 30 milyon dolar ise Batman rafinerisinde teslim alınan ham petrol ile ilgili olacaktır. Bu maliyet artışı nedeniyle Tüpraş’ın faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecek ve özellikle halihazırda yıllık 10-15 milyon civarında kar eden Batman Rafinerisi gelen ek maliyet nedeniyle karlı olarak çalıştırılamayacağından durdurulmak/kapatılmak zorunda kalacaktır. Haberinin olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 09.01.2019

Yeni maden kanunu madde 31 TBMM’de dün kabul edildi. Daha önce Tüpraş’ın yasa tasarısı değişikliğiyle ilgili yorumları gazetelerde yer almıştı. Tüpraş’ın genel müdürü yeni yasanın hesaplamalarda baz alınan petrol fiyatını ve ulaşım maliyetlerini değiştireceğini ve Tüpraş’ın finansallarına ekstra yük getireceğini belirtmişti. Genel Müdür ayrıca yeni yasayla beraber Batman Rafinerisi’nde 43 milyon dolar ek maliyet oluşacağını ve rafinerinin yılda 15 milyon dolar kâr ürettiğini açıklmaıştı. Batman rafinerisi yerli ağır ham petrol kullanmaktadır. Tüpraş 2017’de 1,55 milyar dolar FAVÖK gerçekleştirirken 2018 beklentisi 1,35 milyar dolar FAVÖK’tür.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 09.01.2019

Ajans haberine göre Türkiye Kasım ayındaki bir aylık aradan sonra Aralık’ta günlük 54 bin varille tekrar İran petrol alımına başladı. Gelişmeyi Tüpraş’ın rafineri marjları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. İran ham petrolü Aralık ayında Ural (Rus) hampetrolüne göre varil başına 4 dolar, Kerkük (Kuzey Irak) petrolüne göre ise 1.2 dolar daha ucuzdu. Ayrıca, Tüpraş’ın itiraz ettiği yeni maden yasasındaki 31. Madde mecliste kabul edildi. Tüpraş daha önce bu yasanın geçmesi halinde Batman rafinerisinin zarar geçeceğini ve böylece bu rafineriyi kapatmak zorunda kalabileceklerini açıklamıştı. Öte yandan, Batman’ın Tüpraş’ın toplam faaliyetlerindeki etkisinin kısıtlı olduğunu (yıllık net karının %1-2’si) da unutmamak gerekir diye düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 04.01.2019

Hedef Fiyat: 145TL  Tavsiye: AL    Yakın vadeli risk baskısı alım fırsatı oluşturdu

Tüpraş, 3Ç18 sonuçlarının açıklandığı tarihten bu yana %17 değer kaybederken, BIST-100 endeksinin de %11 gerisinde performans gösterdi. Bu zayıf performansın altında Izmit rafinerisindeki fuel-oil dönüşüm ünitesindeki bakım duruşunun karlılık ve maliyeti ile ilgili belirsizlik ve Ekim ayında başlayan petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yaratması beklenen stok zararları olduğunu düşünüyoruz. Ancak, Şirket’in petrol fiyatına karşı yapmış olduğu hedge İşlemleri sayesinde stok zararlarını sınırlayacağını, 2019’da ise güçlü seyreden orta distilat ürün marjlarının bakım duruşu sırasında oluşacak kar kaybını fazlasıyla telafi edeceğini düşünüyoruz. Tüpraş için hedef fiyatımızı yeni makro tahminlerimizi ve ürün marjlarında yaptığımız revizyonları yansıtarak 145.00 TL/hisse olarak güncelliyoruz (önceki 131.40 TL/hisse). 2019T 5.6 FD/FAVÖK ve 9.3 F/K ile işlem gören Tüpraş için AL tavsiyemizi ise koruyoruz.

Hedef fiyat 145.00 TL/hisse’ye yükseltilirken, AL tavsiyesi korundu. Yeni hedef fiyatımız yeni makro tahminlerimizin yanında daha iyimser orta distilat ürün marjlarını yansıtmaktadır. 2019’da 8.0 $/varil net rafineri marjı hesaplıyoruz (2018T 10.2 $/varil – Şirket’in 9.5-10.5 $/varil hedefi bulunmaktadır). Yeni tahminlerimize göre, Tüpraş 2019T 5.6 FD/FAVÖK ve 9.3 F/K ile işlem görmektedir . (benzer şirketlerin ortalaması sırasıyla 5.4 ve 11.0).

Orta distilatlar için 2019’da güçlü hikaye. Global PMI rakamlarının gerilemesiyle küresel ekonomilerde büyüme endişelerinin artmasına ragmen motorin ve jet yakıtı gibi orta distilat ürünlerin marjlarında 4Ç18’de önemli derecede iyileşme gözlendi. Bunun en önemli destekleyicisi denizcilikte kullanılan akaryakıttaki kükürt oranının Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2020 yılından itibaren düşürülecek olması yönünde alınan karar oldu. Motorin marjlarındaki artışın benzin marjlarındaki arz/talep dengesindeki bozulmadan kaynaklı bozulmayı ve fuel-oil dönüşüm ünitesinin 2019 yılı içerisinde bir süre bakım duruşuna girecek olmasından kaynaklanabilecek maliyetleri telafi edeceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizde 12.5 $/varil olan motorin marjını 15.0 $/varil olarak revize ederken, fuel oil ünitesi için 90 günlük bakım duruşu kullanıyoruz.

Tüpraş hissesi 2019 temettü döneminde de ön planda olacaktır. 86 $/varil ile yılın zirvesine ulaştıktan sonra Ekim-Kasım döneminde 30 $/varil değer kaybeden petrol fiyatının normalde 500 mln $ stok zararı yaratması beklenirken, Tüpraş’ın 3Ç18 sonu itibariyle tüm 4Ç18 beklenen stok miktarına karşılık hedge işlemi yaptığını düşünürsek, stok zararı sınırlı kalacaktır (Deniz Yatırım beklentisi 100 $ mln stok zararı  9a18’de 598 mln $ stok karı). Bu sayede 2018 için hesapladığımız 3.29 mlr TL net kar elde etmesini hesapladığımız Tüpraş’ın 10.5 TL/hisse temettü dağıtmasını bekliyoruz (son kapanışa göre verimlilik %9.2).

Değerleme için önemli risk faktörleri. Akdeniz rafineri marjları, orta distilat ürün marjları, petrol/ürün fiyatları ve USD/TRY kuru.

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 24.12.2018

Kapanış (TL) : 119.3 – Hedef Fiyat (TL) : 147.34 – Piyasa Deg.(TL) : 29875 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 29.21 TUPRS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 23.5

Tüpraş Batman rafinerisini kapatabilir. Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre, bu hafta komisyonda görüşülecek kanun teklifleriyle, yerli ham petrolün fiyatlamasında halen kullanılan Ras Gharip Petrolü yerine Arap Heavy petrolünün kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. Eğer kanun değişikliği gerçekleşirse, toplamda yıllık 43 milyon dolar tutarında ilave maliyet oluşacak, bu maliyetin yaklaşık 30 milyon dolar ise Batman rafinerisinde teslim alınan ham petrol ile ilgili olacaktır. Bu maliyet artışı nedeniyle Tüpraş’ın faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecek ve özellikle halihazırda yıllık 10-15 milyon civarında kar eden Batman Rafinerisi gelen ek maliyet nedeniyle karlı olarak çalıştırılamayacağından durdurulmak/kapatılmak zorunda kalacaktır. Haberinin olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 24.12.2018

Hürriyet gazetesindeki habere göre Tüpraş, TBMM’de bu hafta görüşülecek maden kanunu öncesi teklifin şu andaki haliyle geçmesi halinde Batman Rafinerisi’ni kapatmak zorunda kalabileceklerini açıkladı. Yeni kanunda yerli ham petrolün fiyatlamasında halen kullanılan Ras Gharip Petrolü yerine Arap Heavy petrolünün kullanılmasının ve varsayılan navlun maliyetleri paylaşımının değiştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Habere göre söz konusu kanun değişikliği sonucunda toplamda 43 milyon USD/yıl tutarında ilave maliyet oluşacak ve yılda 10-15mn dolar kar eden Batman rafinerisi zarara geçmiş olacak. Batman faaliyetleri Tüpraş’ın toplam karının sadece %1-2’sini oluştursa da haberin bugün Tüpraş hisselerini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 18.12.2018

Yaklaşan İran yaptırımlarının ham petrol arzının akıbeti ile ilgili olarak, Pompeo, Türk yetkililerle birlikte Türkiye’nin İran ham petrolünü satın almaya devam ettikleri doğru yere gelmelerini sağlamak için çalıştıklarını söyledi; daha az olsa da, bununla ilgili biraz ilerleme kaydettiklerini de sözlerine ekledi.

Önemli bir noktaya değinmek gerekirse bu konunun TUPRS için çok önemli olduğunu belirtmek gerekir. TUPRS Mayıs ayına kadar ham petrol stoğunun %30’unu İran’dan alıyordu ki bu rakam %10’a kadar düştü. Bir önceki İran yaptırımlarında TUPRS’ın bu alımı azaltarak almasına izin verilmişti. Pastor Brunson’ın salınması ve yeni gelişmeye devam eden ABD-TR ilişkileri tekrardan bir ayrıcalık tanınmasını sağlayabilelir ve bu da TUPRS’ın karlılığında pozitif etki edebilir.

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 12.12.2018

Kapanış (TL) : 122.4 – Hedef Fiyat (TL) : 147.34 – Piyasa Deg.(TL) : 30651 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 30 TUPRS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 20.38

Tüpraş tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için SPK’ya başvuru yaptı. Tüpraş 1 yıllık dönem içerisinde ve 1 milyar TL tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için SPK’ya başvuru yaptı.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 12.12.2018

Tüpraş Yönetim Kurulu 1 yıllık dönem içerisinde ve 1 milyar TL tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere SPK’ya başvurmaya karar verdi. Haberi Tüpraş hisseleri açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum –  04.12.2018

Yabancı kaynaklı bir habere göre Türkiye İran’dan ham petrol alımını Kasım ayında sıfıra indirdi. Aynı habere göre Türkiye İran’dan petrol alımlarıyla ilgili ABD yaptırımlarından muafiyet almış olsa da bunun ne zaman uygulanacağı henüz belli değil. Tüpraş yönetimi de 3. çeyrek sonuçlarından sonra yaptığı telekonferansta Kasım ayında İran’dan ham petrol almadıklarını söylemişti. İran ağır ham petrolü Kasım ayında Brent’ten 4.1 dolar ucuzken, Rus ve Kuzey Irak ham petrolleri de Brent’ten sırasıyla 0.2 dolar ve 2.4 dolar ucuzdu. Haberin muafiyet konusundaki belirsizlik yüzünden Tüpraş hisselerinde bugün olumsuz etkisi olabilir diye düşünüyoruz.

İş Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Kapanış (TL) : 137.5 – Hedef Fiyat (TL) : 161.19 – Piyasa Deg.(TL) : 34433 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.09 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.23

Stok karı sonuçlara olumlu yansıdı… Tüpraş 3Ç18’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 992 milyon TL net kara karşılık 542 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 519 milyon TL’ye paralel gerçekleşmesine rağmen piyasa beklentisi olan 639 milyon TL’nin altında kaldı.

2018 öngörüleri güncellendi. Tüpraş üretim hedefini bakım programından ve 4Ç’deki asfalt talebinin düşüş olmasından dolayı 29 milyon ton’dan 27 milyon ton’a revize etti. Şirketin Akdeniz Komplex rafineri marj beklentisini 4.25-4.75 dolar/varil olarak güncellerken kendisinin net rafineri marj beklentisini 7.5-8 dolar/varil’den 9.5-10.5 dolar/varil seviyesinde arttırdı. Toplam yatırım beklentisini ise 250 milyon dolar’dan 150 milyon dolar’a güncelledi.

Hisse son bir haftadır endeksi %4 oranında yenmiş, bu nedenle piyasanın sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyoruz. Daha detaylı bilgi için 3Ç18 Kar Analizi raporumuza bakabilirsiniz.

Vakıf Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

(=) Tüpraş (TUPRS): Şirket 3Ç18’de 521,6 mn TL net kar açıklarken, net karda yıllık bazda %45 gerileme görülmüş, aynı zamanda net kar 639 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin altında gerçekleşmiştir. Ticari borçlardan oluşan kur farkı zararı nedeniyle esas faaliyetlerden 2,78 mlr TL’lik diğer giderler kaydedilmesi, net karlılığın azalmasında etkili olmuştur. Planlı bakım ve duruşların ardından üçüncü çeyrekte kapasite kullanımını ve satışlarını artan şirket, 30 mlr TL ciroya ulaşmıştır. Ciro tarafındaki yıllık %111 seviyesinde gözlenen artışla birlikte ulaşılan ciro, 30,6 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel seyretmiştir. FAVÖK tarafında ise 3Ç18’de kaydedilen 3,74 mlr TL’Lik FAVÖK, yıllık bazda %157 artışa işaret ederken, 3,29 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminini aşmıştır. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2 puan artarak %12,4 seviyesine yükselmiştir.

Tüpraş, 1Ç18’de açıkladığı 65-70 dolar/varil seviyelerinde olan 2018 yılı ortalama ham petrol fiyat beklentisini, 70-75 dolar/varil olarak revize etmiştir. 2018 yıl başında 4,75-5,00 dolar/varil olarak belirlenen Akdeniz rafineri marj hedefinin 4,25-4,75 dolar/varil bandına çekildiğini açıklamış, Tüpraş net rafineri marjının Akdeniz Rafineri marjının üzerinde ve yıllık ortalamada 9,5-10,5 dolar/varil olmasını beklemektedir. 1Ç18’de planlı bakım duruşlarına rağmen yılsonu toplam kapasite kullanım oranının %100 olarak hedeflendiğini, 2. yarıyıldaki planlı duruşlardaki revizyonlar sonrasında hedefi %95-100 bandına çekildiğini bildirdi. 250 mn $ olan rafinaj yatırımının, yeni değerlendirmelerle 150 mn $ seviyesine revize edildiği açıklandı.

Yorum: 3Ç18’de net kar beklentileri karşılamasa da operasyonel tarafta beklentilerin aşıldığını görüyoruz. Yılbaşından bugüne endekse göre %54, son 1 ayda ise paralel performans sergileyen şirket hisselerinin, finansallara nötr tepki vermesini bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Tüpraş yüksek kur farkı zararları nedeniyle 639mn TL’lik ortalama beklenti ve bizim beklentimizin (618mn TL) altında 542mn TL net kar açıkladı. 3,741mn TL’lik FAVÖK ise hem piyasa beklentisinin (3,294mn TL) hem de bizim beklentimizin (3,586mn TL) üzerinde geldi. Net rafineri marjındaki %52’lik artışla ton başına FAVÖK %64 artarak 76 dolara ulaştı. Net borç geçen çeyreğe göre %8 artsa da net borç/FAVÖK 1.6’dan 1.2’ye düştü. Sonuçların ardından şirket 2018 için rafineri marjı tahminini 7.5-8.0 dolardan 9.5-10.5 dolara yükseltti. Bu da 4. çeyrek için geçen seneki 6.7 doların üzerinde 7.4-11.5 dolarlık bir rafineri marjına denk gelmektedir. Şirket ayrıca 2018 için yatırım harcaması tahminini 250mn dolardan 150 milyon dolara çekti ve satış hacmi tahminini de %3 düşürdü. Şirketin revize ettiği tahminlere paralel olarak rafineri marjı ve yatırım tahminlerimizi revize ettik. Yeni hedef fiyatımız olan 180 TL %31 yükselme potansiyeline işaret etmektedir. Önerimizi Endeks Üzerinde Getiri’ye yükselttik.

Tacirler Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 542 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 639 milyon TL olan piyasa beklentisinin %15 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %119 artarken, çeyreksel bazda ise, yüzde %8 arttı. Şirketin satış hacmi, 3Ç17’ye göre sabit kaldı. Net rafineri marjı 13.5 $/varil olarak kaydedildi, 3Ç17’de 8.9 $/varil idi. Net satışlar 30,247 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %111 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 30,573 milyon TL’nin ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 3Ç18’de 3,741 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %157 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,294 milyon TL’nin %14 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 221 baz puan artarak %12.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 9,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi 2018 yılına ait rafineri marjı beklentisini 7.5-8 USD/varil aralığından 9.5-10.5 USD/varil aralığına yükseltti ve yatırım miktarını 250 milyon ABD dolarından 150 milyon ABD dolarına revize etti.

Şeker Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Tüpraş (TUPRS) 3Ç18’de yıllık %45.4 ve çeyreklik %47.2 oranında azalışlarla piyasa ortalama beklentisi olan 639mn TL’nin altında, ancak bekl entimiz olan 543mn TL’ye paralel olarak, 542mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Tüpraş’ın satış gelirleri, ürün fiyatlarındaki artış ve TL’nin değer kaybının etkisiyle yıllık %110.9 ve çeyreklik %50.6 artışlar ile piyasa ortalama beklentisi olan 30,576mn TL’nin paralelinde (Şeker Yatırım T. : 30,015mn TL) 30,247mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş, 3Ç18’de de son 10 yılın 3Ç için en yüksek net rafineri marjı olan 13.5 ABD doları/bbl net rafineri marjını elde edebilmiştir.

Şirket’in bu dönemde KKO’nı %114.5 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle Tüpraş’ın FAVÖK’ü geçtiğimiz yılın iki katından fazla bir yükselişe piyasa ortalama beklentisi olan 3,294mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 3,002mn TL) oldukça üzerinde, 3,741mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık yaklaşık 2 yp yükselişle %12.4’e ulaşmıştır. Bunun yanında artan kur farkı giderleri Şirket’in net karlılığını baskılamıştır; net kar, yıllık %45.4 ve çeyreklik %47.2 oranında azalarak 542mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar sonrasında Tüpraş payları için hedef fiyatımızı pay başına 165.5 TL olarak belirlemekte ve AL tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

 

Oyak Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 06.11.2018

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’nin de arasında bulunduğu 8 ülkeye İran yaptırımlarıyla ilgili muafiyet verildiğini açıkladı. Türkiye İran’dan alımını sene başındaki %45-50’ler seviyesinden Ağustos’ta %30’lara kadar indirmişti. Tüpraş’ın İran’dan hampetrol alımını sıfıra indirme zorunluluğu kalmamasından ötürü haberi Tüpraş’ın rafineri marjları ve pazarlık gücü açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, haber piyasa tarafından önceden beklendiği için hisseler üzerindeki etkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 02.11.2018

Tüpraş’ın rafineri marjları için gösterge olabilecek Akdeniz rafineri marjının Ekim’de 3,2$ ile Eylül’deki dip seviyelerden toparlandığı görüldü. Ancak, Akdeniz marjı geçen yıla göre zayıflığını korumaktadır. Brent petrolün 80Dolar’ın üzerinde seyretmesi ve LPG, benzin ve nafta gibi hafif distilat marjlarının zayıflığını koruması Akdeniz marjını Ekim’de de baskılamaya devam etti. Diğer taraftan, Tüpraş’ın üretiminde önemli yer tutan dizel ve jet yakıtı gibi gücünü koruyan orta distilat marjları Eylül’e göre toparlanmanın ana etkenleri oldu. Söz konusu iki ürünün marjları son iki yılın en yüksek aylık seviyelerine işaret etmektedir. Tüpraş için hafif olumlu.

 

Noor Capital – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 22.10.2018

Hisse senedi geçen haftayı kar satışlarının artması ile 137 seviyesine yakın tamamladı. Momentum kaybı görülüyor. Ancak yükselen trend henüz bozulmadı.

Kapasite kullanım oranında yapılan düşüşe rağmen şirketin karlılık göstergelerinde 2.çeyrek itibariyle görülen yükselişin, yukarı yönlü eğilimini koruyan petrol fiyatları ve döviz kurları ile yılın devamında da korunacağını düşünüyoruz. Net kar marjlarında yukarı yönlü beklentimizi koruduğummuz şirketin aynı zamanda net satış/aktif rasyosunun, operasyonel verimlilik göstergelerinde artışla birlikte geçen yılın ilk altı ayında 138,6% iken bu yılın ilk altı ayında 155,3% seviyesine yükseldiğini ve şirketin finansal kaldıraç kullanımında artışla aktif/özkaynak rasyosunun da bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemindeki 3.64’lük değerinden 5.06 seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki tüm bu göstergeler çerçevesinde şirketin özkaynak karlılığının artış göstereceğini düşünüyoruz.

Son beş yıllık zaman aralığında haftalık verilerle bakıldığında 0.67 seviyesinde görünen beta katsayısı şirketin sistematik risk faktörlerine duyarlılığının düşük olduğunu ve beklenmeyen olumsuz şoklarda hisse senedindeki kayıpların görece düşük kalacak olmasından dolayı defansif stratejiler için de uygun olduğunu göstermektedir. Hissede temel açıdan 147 TL hedef fiyat öngörmekteyiz.

Teknik olarak haftalık grafiklerde bearish divergence sinyalini tespit ettik. Bu, kar satışlarının artabileceği anllamına geliyor. Bu anlamda gerilemeler yeniden pozisyon alma fırsatı sağlayabilir. Bu hafta için 142,20-144,38 dirençleri hedeflenebilir. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 129,20 TL seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

Şeker Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 18.10.2018

ABD Dışişleri Bakanı Sn. Pompeo, Türkiye’yi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu ile görüşmüş, basında yer alan haberlere göre, İran petrolü konusunda Türkiye ile ilerleme sağlandığını bildirmiştir. Bilindiği üzere, ABD İran’a yönelik yaptırımlarında, müttefik ülke ve şirketlerin İran’dan yaptıkları petrol alımlarını 4 Kasım’a kadar sonlandırmalarını talep etmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Sn. Pompeo’nun basında yer alan açıklamaları, yıllık ham petrol ithalatının yaklaşık olarak %45’ini İran’dan temin eden ve 2018 yılında bu miktarı tedricen azaltmış olan Tüpraş rafinerisinin yaptırımlardan muafiyet alabileceği beklentilerini arttırmış, Tüpraş payları fiyatı dün %3.4 yükselerek BIST100’ün %2.9 üzerinde performans göstermiştir. Beklentiler, satış gelirlerinde oldukça kuvvetli bir artış ve kuvvetli bir operasyonel karlılık elde etmesi, ancak net karlılığının kur farkı giderlerinin baskısı altında kalmış olması beklenen Tüpraş payları etrafında olumlu algıyı sürdürebilecektir.

Oyak Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 18.10.2018

Medyada çıkan bir habere göre Tüpraş ayda 3-4 kargo İran petrolü almaya devam etmek için ABD yaptırımlarından muafiyet talep ediyor. ABD 4 Kasım itibarı ile İran’ın petrol sanayisine yaptırım uygulanacağını, ancak bazı ülkeler için istisnalar uygulanabileceğini açıklamıştı. Son aylarda İran’dan alımını azaltan Tüpraş için herhangi bir muafiyetin şirketin rafineri marjları için olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

EPDK verilerine göre Türkiye, Mayıs-Temmuz döneminde İran’dan petrol alımını geçen seneye göre %43 azalttı. Türkiye’ye muafiyet verilmesi halinde bunun ham petrol ihtiyacının %45’ini İran’dan temin eden Tüpraş için olumlu olacağını düşünüyoruz.

Deniz Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 03.10.2018

Eylül ayında ürün marjlarındaki geri çekilme rafineri marjları üzerinde baskı yarattı. Benzin ve orta distilat (jet yakıtı ve mazot) fiyatlarının ham petrol fiyatındaki çıkışı yakalayamadığı Eylül ayında Akdeniz rafineri marjı Ağustos ayında 7.2 $/varil ortalama yaparken, bu ortalama Eylül ayında 2.3 $/varil’e geriledi. Eylül ayı gerçekleşmesiyle beraber, 3Ç ortalaması 5.1 $/varil olarak gerçekleşti (2Ç18’de 4.4 $/varil, 3Ç17’de 6.5 $/varil. Rafineri sektöründeki Temmuz ve Ağustos’taki bu olumlu ortamın Eylül ayında döndüğünü görüyoruz.

Bu nedenle son 3 aylık dönemde %21 nominal getiri sağlayan ve BIST 100’e göre %19 rölatif getiri yapan Tüpraş hissesinde bir miktar kar realizasyonu görebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak, burada ürün fiyatlarındaki zayıflığın kalıcı olup olmaması Tüpraş hisse performansı açısından daha önemli olacaktır. Tüpraş için 131.40 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz bulunmaktadır.

Ak Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 02.10.2018

Akdeniz rafineri marjı Eylül ayında varil başına 2,3 Dolar ile Ağustos’taki 7,2 Dolarlık seviyesinin çok altında gerçekleşti. Brent petrol varil fiyatıın 85 Dolar’a üzerine hızlı bir şekilde çıkması ve ürün marjlarının düşük seviyelerde kalması nedeniyle Akdeniz rafineri marjının zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Ancak, 3. çeyrek ortalama marjı 5,1 Dolar ile bir önceki çeyrekteki 4,4 Dolar’ın üstünde oluştu. Eylül ayında tüm ürün gruplarında görülen zayıf marjlar Tüpraş hisseleri üzerinde kısa süreli baskı yaratabilir.

 

Noor Capital – Tüpraş TUPRS Hisse Haftalık Teknik Analiz – 17.09.2018

Kapasite kullanım oranında yapılan düşüşe rağmen şirketin karlılık göstergelerinde 2.çeyrek itibariyle görülen yükselişin, yukarı yönlü eğilimini koruyan petrol fiyatları ve döviz kurları ile yılın devamında da korunacağını düşünüyoruz. Net kar marjlarında yukarı yönlü beklentimizi koruduğumuz şirketin aynı zamanda net satış/aktif rasyosunun, operasyonel verimlilik göstergeleerinde artışla birlikte geçen yılın ilk altı ayında 138,6% iken bu yılın ilk altı ayında 155,3% seviyesine yükseldiğini ve şirketin finansal kaldıraç kullanımında artışla aktif/özkaynak rasyosunun da bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemindeki 3.64’lük değerinden 5.06 seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki tüm bu göstergeler çerçevesinde şirketin özkaynak karlılığının artış göstereceğini düşünüyoruz.

Son beş yıllık zaman aralığında haftalık verilerle bakıldığında 0.67 seviyesinde görünen beta katsayısı şirketin sistematik risk faktörlerine duyarlılığının düşük olduğunu ve beklenmeyen olumsuz şoklarda hisse senedindeki kayıpların görece düşük kalacak olmasından dolayı defansif stratejiler için de uygun olduğunu göstermektedir. Hissede 147 TL hedef fiyat öngörmekteyiz. Ancak öncesinde 140,35 ara direnç kademesinde kar satışları görülebilir. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 124 TL seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

 

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Kapanış (TL) : 103.4 – Hedef Fiyat (TL) : 141.9 – Piyasa Deg.(TL) : 25893 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.83 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.23

Yüksek motorin ve jet yakıtı üretimi sayesinde daha yüksek rafineri marjı açıkladı.
Tüpraş 2Ç18 finansallarında hem bizim beklentimiz olan 821 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 782 milyon TL’den daha yüksek 1 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam ile tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel karlılığı söyleyebiliriz. Şirket 2Ç18’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 7.8 dolar/varil net rafineri marjına karşılık 12.2 dolar/varil net rafineri marjı açıkladı. Net rafineri marjı üzerinde hem üretimin artması hem de kurdan dolayı stok etkisini olması olumlu yansıdı. Aynı dönemde ise Akdeniz Komplex rafineri marjı 4.4 dolar/varil olarak gerçekleşti. Bir defaya mahsus stok etkilerini göz ardı edersek şirketin 2Ç18’deki net rafineri marjı 9 dolar/varil olarak gerçekleşiyor. 2Ç17’de de aynı etkiyi uygularsak marj 8.3 dolar/varil seviyesinde.

Şirket 2018 yılı için 7.5-8 dolar/varil net rafineri marjını koruyor. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Tupras (TUPRS) 2Ç18’de beklentilerden daha kuvvetli gerçekleşmiş olan operasyonel performansı nedeniyle, çeyreklik %171.3 oranında yükselişle (yıllık %29.5 azalışla) piyasa ortalama beklentisi olan 762mn TL’nin oldukça üzerinde, 1,027mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri, yıllık % 59 ve çeyreklik %50 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 18,776mn TL’nin üzerinde, 20,081mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü de hesaplamalarımıza göre 2,098mn TL’ye yükselerek piyasa ortalama beklentisi olan 1,615mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Tüpraş ikinci çeyrekte yüksek stok karları ve vergi gelirleri etkisiyle piyasa beklentisi (762mn TL) ve bizim beklentimizin (785mn TL) üzerinde 1,027mn TL net kar açıkladı. FAVÖK de 2,098mn TL ile hem piyasa beklentisi (1,615mn TL) hem de bizim tahminimizin (1,572mn TL) üzerinde gerçekleşti.

Net rafineri marjı 12,3 dolar/varil ile son 10 yılın en yüksek ikinci çeyrek değerine ulaşırken, FAVÖK/ton da geçen seneye göre %27 artarak 65 dolar oldu. İşletme sermayesinde bir miktar düşüş ve güçlü FAVÖK yaratımı sayesinde net borç önceki çeyreğe göre %3 azaldı. Şirket 2018 için hedeflerini değiştirmedi.

Buna göre net rafineri marjının 7,50-8,00 dolar/varil (6A18: 8,90 dolar/varil) olması beklenirken, %100 kapasite kullanım oranı ve geçen seneye göre sabit satış hacmi olacağı tahmin ediliyor. Yatırım hedefi de yine 250 milyon dolarak olarak korundu. 2018 yılı için FAVÖK tahminimizi %32 arttırsak da daha yüksek kur zararı varsayımları nedeniyle net kar tahminimizde önemli bir değişiklik yapmadık.

Hedef fiyatımızı ise daha yüksek rafineri marjı tahmini nedeniyle 109 TL’den 120 TL’ye yükselttik. Yeni hedef fiyatımız sınırlı %14 yükselme potansiyeline işaret ettiğinden dolayı hisseler ile ilgili Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Tüpraş hisselerinin döviz kurları sakinleşene ve İran’dan petrol alımıyla ilgili program netleşene kadar baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Tüpraş – 2Ç18 sonuçlarını 1026.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 761,9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %30 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %171 arttı. Şirketin satış hacmi, ihracat hacminin yarı yarıya azalmasıyla birlikte, yıllık bazda, %9 geriledi. Net rafineri marjı 12.3 $/varil olarak kaydedildi, 2Ç17’de 7.8 $/varil idi. Net satışlar 20,081 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 18,766 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 2,098 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,615 milyon TL’nin %30 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 127 baz puan azalarak %10.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 8,923 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Tüpraş’ın 2Ç18 sonuçları güçlü rafineri marjı sayesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti Tüpraş 2Ç18’de bakım duruşlarının etkisiyle geçtiğimiz yıla göre kapasite kullanım oranında ve bunun sonucu olarak üretim miktarında (-%20) bir miktar düşüş kaydederken, zayıf TL ve ürün fiyatlarının yukarıda olması sayesinde cirosunu %59 artırırken, FAVÖK tarafında %42’lik bir yükselme sağladı. 2,098 mln TL’ye ulaşan FAVÖK, bizim tahminimizin %24, piyasa beklentisinin ise %30 üzerinde gerçekleşti. Burada en büyük etken jet yakıtı satışlarının tahminimizin bir miktar üzerinde olması ve stok karının hesaplamalarımızdan sapması olmuştur. Yıllık bazda operasyonel kar artmasına rağmen finansal giderlerdeki artış nedeniyle net karı %30 daralan Tüpraş’ın net karı 1,027 mln TL ile bizim 649 mln TL olan ve konsensusun 762 mln TL olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. AL tavsiyemizi 131.40 TL/hisse hedef fiyat ile koruyoruz.

 

AK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 02.08.2018

Tüpraş’ın marjları için gösterge olabilecek Akdeniz rafineri marjı Temmuz’da 5,8$ ile son on aydaki en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayı Akdeniz rafineri marjı geçen yıla göre %6 düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında oluşan ortalamaya göre %38 artışa işaret etmektedir. İyileşen benzin ve fueloil karlılıkları Akdeniz rafineri marjını yukarı çekerken jet yakıtı marjları yılın ilk yarısına göre aynı seviyelerde kaldı. Diğer yandan, Tüpraş için önemli olan bir diğer ürün olan dizel marjları da yine yılın ilk yarısına göre %4 artış gösterdi.

 

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber – 26.07.2018

Kapanış (TL) : 105.4 – Hedef Fiyat (TL) : 141.9 – Piyasa Deg.(TL) : 26394 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.02 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.63

Tüpraş Londra’da ofis açmaya karar verdi. Tüpraş sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (“trading”) yapmak üzere Londra’da bir ofis açılmasına karar verdiğini açıkladı. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber – 25.07.2018

Türkiye’nin tek rafineri işletmecisi Tüpraş TUPRS.IS ilk defa Türkiye dışında bir ticaret birimi kurmak için adım atıyor. Şirket Londra’da ticaret birimi kurmaya hazırlanıyor.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber – 25.07.2018

Medyada yer alan bir haber Tüpraş’ın Londra’da bir ticaret ofisi açmayı planladığını bildirdi. Konuyla ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Tüpraş’tan da henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Tüpraş’ın 2017 satışlarının %18’i, 2018 satışlarının da %16’da ihracattan elde edilmişti. Haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Tüpraş 2Ç18 Bilanço Açıklanma Tarihi

Tüpraş’ın finansal sonuçlarını 9 Ağustos tarihinde açıklaması bekleniyor. Şirkete ait 2Ç18 mali beklentileri Kurumların 2Ç18 Kar Tahminleri sayfasında bulabilirsiniz. Söz konusu sayfada bankacılık ve mali kesim dışındaki şirketlere ait tahmin raporları şeklinde iki grup rapor bulunmaktadır. Tüpraş bilanço tarihi yaklaştıkça ilgili kısa beklentiler burada yine yer alacaktır.

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber – 23.07.2018

TÜPRAŞ firmasının Mayıs ayında İran’dan ham petrol ithalatını azalttığı belirtildi İran’ın Fars Haber Ajansı’nın internet sitesinde yayınlanan habere göre; Türkiye’de İran’dan ham petrol ithal eden en büyük firma olan TÜPRAŞ’ın Amerika yönetimi İran’a yaptırımları yeniden dayatacağını açıkladıktan sonra İran’dan ham petrol ithalatını azaltmaya yönelttiği belirtildi.

VAKIF YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber Yorum – 23.07.2018

(=) Tüpraş (TUPRS): Medyada yer alan bir habere göre, Tüpraş, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar başlatacağını açıkladığı mayıs ayından itibaren bu ülkeden petrol alımını azalttı. Yorum: Trump yönetimi ABD müttefiklerini İran’dan petrol alımının tamamını en geç 4 Kasım’a kadar durdurmak için baskı yapıyordu. Tüpraş’ın 2017’de ham petrol ithal ettiği 14 ülkenin başında İran yer almakta olup, Tüpraş’ın ham petrol ithalatının yarısına yakını İran’dan yapılmaktadır. Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi (RUP) İran ve Kuzey Irak petrolü gibi ağır petrol türlerini yüksek verimlilikle işleyebilmesini sağlamaktadır. Ağır petrollerin hafif petrole göre daha ucuz olması nedeniyle rafineri kar marjının da artması anlamına geliyor. İran’dan petrol alımının azaltılmasının Tüpraş’ın rafineri maliyetlerini artırabileceğinden gelişmeyi hafif olumsuz buluyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 19.07.2018

12 Aylık Hedef Fiyat:141.90TL 29.58USD      Yükselme Potansiyeli* 42%

Makro tahminlerimizdeki değişiklikler hedef fiyatını yukarı çekti. Tüpraş 2Ç18 finansallarını 9 Ağustos tarihinde açıklamayı planlıyor. Biz şirketin 2Ç18’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 1.48 milyar TL FAVÖK ve 1.45 milyar TL net kar rakamına karşılık 1.67 milyar TL FAVÖK ve 821 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. 2Ç18’de motorin ve jet yakıtı ürün karlılıkları yıllık bazda sırasıyla %29 ve %39 artmasına rağmen benzin ve fuel oil ürün karlılıkları aynı dönemde düşüş gösterdi. Buna ek olarak, 2Ç18’deki petrol fiyatının artmasından dolayı şirketin stok karı kaydetmesini bekliyoruz. Hatırlatmak gerekirse planlanan bakımlar devam ediyor, bu yüzden 2Ç18’de 2Ç17’deki %116.5 olan KKO’nının gerilemesini bekliyoruz.

Hedef fiyatımız %11 arttı. Makro tahminlerimizdeki değişiklikleri Tüpraş modelimize de yansıttık. 2018 yıl sonu dolar/TL kur tahminimizi 4.20’den 4.80’e revize ettik. Ağırlıklı olarak kur tahminlerimizde yukarı yönlü revizyonun etkisi ile 12 aylık hedef fiyatımız 127.7 TL’den 141.9 TL’ye yükseldi, bu da %42’lik yukarı potansiyele işaret ediyor. Tüpraş, sırasıyla 5,1x ve 6,9x 2018T FD/FAVÖK ve 2018T F/K çarpanlarıyla işlem görmekte. Yurtdışı benzerleri ise sırasıyla 4,8x ve 8,5x çarpanlarıyla işlem görüyor.

İran ham petrolüyle ilgili ambargo haberleri belirsizlik yaratıyor. Wall Street Journal’da çıkan habere göre ABD 4 Kasım itibariyle İran’dan petrol ithalatını kesmeyen ülkeleri yaptırım uygulamak ile tehdit ediyor. Tüpraş, ABD’nin daha önce tanıdığı muafiyet kapsamında İran’dan ham petrol satın alan şirketler arasında yer alıyor. Şirket alımlarına Kasım ayına kadar devam edecek. Daha sonrası için ise muafiyet için başvuruda bulunacak.

Eğer muafiyet sağlanamazsa, şirket İran’dan yaptığı alımlarını petrol fiyatlarına bağlı olarak Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi alternatif kaynaklardan temin edebilir. EPDK verilerine göre, yılın ilk dört ayında şirketin İran’dan ham petrol alımları toplam alımlarının yaklaşık %54’ünü oluşturdu. Yılın ilk altı ayında İran Ağır ile Brent arasındaki makas 4.4 dolar/ varil iken Kerkük ile Brent arasındaki makas 3.4 dolar/varil seviyesinde. 2017 yılında ise İran Ağır ile Brent arasındaki fark 3.5 dolar/varil iken KerkükBrent arasındaki fark 3.7 dolar/varil idi. Hatırlatmak gerekirse Akdeniz Komplex rafineleri Ural ham petrolünü kullanıyor ve Ural ile Brent arasındaki fiyat makası ise yılın ilk yarısında 1.7 dolar/varil seviyesinde gerçekleşti.

Değerlememiz üzerinde ana riskler. Ana riskler: (i) ham petrol fiyatındaki dalgalanmalar: Şirket ham petrol fiyatlarındaki artışı ya da azalışı ürün fiyatlarına yansıtabiliyor, fakat ham petrol fiyatı üzerindeki dalgalanmalar stok kar zararı sebebiyle marjlarda dalgalanma yaratıyor, (ii) talebin zayıflaması dolayısıyla Akdeniz marjlarında gerileme ve (iii) düzenleyici kurumun rafineri fiyatlarına olası müdahalesi.

Son dönmede uygulanan sübvansiyon sistemine göre benzin, motorin ve LPG’ye yapılan zam kadar ÖTV indirimi yapılıyor. Böylece uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar son tüketici fiyatına yansımıyor. EPDK ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarlarında, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılıyor. Meydana gelen azalış durumunda ise söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde artırılabiliyor.

İş Yatırım Tüpraş için Alım Fırsatı Haberi Geçti – 27.06.2018

Tüpraş’ın keskin düşüşünün bir alım fırsatı sunduğunu kaydeden kurum aşağıda İngilizcesini bulacağınız raporu paylaştı. Raporda Tüpraş’ın İran’dan ham petrol alan şirketler arasında yer aldığı notu düşülerek söz konusu keskin hareketin ABD’nin İran yaptırımlarından kaynaklandığı belirtildi. Bununla birlikte Tüpraş’ın 25 farklı kaynak 14 farklı ülkeden petrol almakta olduğu not edildi. Şirket İran’dan petrol alımına Kasım ayına kadar devam edecek… Aşağıda söz konusu rapor notlarını bulabilirsiniz:

Sharp sell-off at Tupras shares is a buying opportunity…According to the Wall Street Journal, the US threatened to slap sanctions on countries that do not cut oil imports from Iran to ¨zero¨ by November 4th. Tupras has been among companies that buy crude oil from Iran, as part of exemptions granted earlier by US authorities. Although Iranian oil has currently a much smaller share in total procurement compared to its c.40% share back in 2011. The company purchased 25 different types of crude oil from 14 countries in 2017, and Middle East has a 79% share in total.

The company will continue its oil purchase plans until November and for later on, the company will apply once more to obtain an exemption. In case, the company does not get any exemption, it will substitute Iranian crude with crude purchased from Iraq, Saudi Arabia and Kuwait, depending on oil prices.

In case, Iranian crude is replaced with other sources, we do not expect to see a significant impact on company’s refining margins. In addition, crack margins are performing very well. Diesel and jet fuel crack margin stand at US$13.8/bbl and US$13.3/bbl, respectively in June (mtd) in 2018 compared to US$10.4/bbl and US$10.1/bbl in June’17, supporting its margins positively in 2Q18. We continue to keep TUPRAS under our Most Preferred List with our target price of TL128/share with a BUY recommendation.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber Yorum – 27.06.2018

Tüpraş Neden Düşüyor?

ABD Irak, Çin, Türkiye ve Hindistan’dan İran’dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım itibarı ile sıfıra indirmelerini istedi. Habere göre yaptırımlardan herhangi bir muafiyet alınması beklenmiyor. Mayıs ayında ABD başkanı Donald Trump İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıklamıştı. EPDK verilerine göre Tüpraş toplam ithalatının %45’ini İran’dan yapıyor. Bu nedenle de yaptırımların uygulanması halinde bunun muhtemelen daha yüksek maliyet ve daha kısa ödeme vadeleri neticesinde Tüpraş için olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, yaptırımların ham petrol fiyatlarını yükseltmesinin de yine Tüpraş üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine inanıyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Tüpraş’ı Model Portföyünden Çıkardı – 27.06.2018

Yapı Kredi Yatırım, BIST 100’ün yüzde 14,0 üzerinde performans gösteren Tüpraş’ı taktik olarak model portföyünden çıkardığını bildirdi. Yapı Kredi Yatırım’ın en beğendiği hisseler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber Yorum – 27.06.2018

ABD’nin, müttefiklerinden, İran’dan yaptıkları petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmasını istediği bildirildi. EPDK 2017 yılı verilerine göre, Türkiye 2017 yılında İran’dan 11,5 milyon ton ham petrol ithal etmiş olup, bu miktar toplam ham petrol ithalatının %45’ini oluşturmaktadır.

 

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Haber – 18.06.2018

KOZAL/GUBRF/TUPRS: Resmi gazeteye göre Mayıs ayında Koza Altın, Gübretaş ve Tüpraş sırasıyla 20,6mn TL, 84mn TL ve 178mn TL tutarındaki modernizasyon yatırımları için faiz ve vergi indirimi içeren hükümet teşvikleri aldılar. Haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

AHLATCI YATIRIM – Tüpraş TUPRS Haftalık Hisse Analiz – 31.05.2018

Geçtiğimiz bir yıllık süreçte satışlardaki güçlü büyüme ve bunun karlılığa yansıması hisse için pozitif olarak nitelendirilirken, şirket 2018 yılında majör bir bakım onarım programı uygulamaya koymuştur. Bu nedenle Şirket’in satış hacmi yıllık bazda %14 (çeyreklik %15) azalış göstermiştir. Buna rağmen, artan ürün fiyatlarının etkisiyle satış gelirleri 2018 yılının ilk üç ayında, yıllık bazda %8,5 oranında artmaya devam etmiş, 13,421 milyon TL satış geliri elde etmiştir. Şirket, mevcut dönem içerisinde büyük ölçüde görece olarak daha düşük gerçekleşmiş olan operasyonel karlılığı, artan kur farkı giderleri ve görece olarak daha yüksek gerçekleşmiş olan efektif vergi oranı nedeniyle, yıllık bazda %55 azalışla, 386 milyon TL net kar elde etmiştir.

Beklentilerin altında açıklanmış olan net kar rakamına piyasa tepkisi olumsuz olurken, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan yakın zamanda vazgeçmiş olmasıyla küresel piyasalarda ham petrol tedariki ile ilgili artan endişe ortamı, hisse fiyatını üzerinde baskıya neden olmuştur. Diğer yandan son dönemde Borsa İstanbul genelinde son günlerde olumsuz havanın dağılması hisseyi pozitif yönde etkileyen bir başka gelişme olmuştur.

Teknik olarak bakıldığında Şubat ayından sonra beklentilerin yükselmesi ile pozitif bir seyir izleyen hisse, son dönemde borsada esen satış dalgası ve azalan karlılıkla birlikte bu eğilimin dışına çıkmış ve sert bir gerileme gerçekleştirmiştir. Günlük grafikte baktığımızda, 93,00 seviyesi civarında bu sene içerisinde ikinci kez gelen destekle Mayıs ayında yukarı yönlü toparlanan hisse fiyatı 106,00 seviyesi üzerinde işlem görmektedir.

Teknik indikatörlerin pozitife dönmesi dikkat çekerken, 106.00 seviyesi üzerinde kalınması durumunda 110,00 ve daha sonra 114,00 seviyelerine yükselişin devam etme olasılığı güçlü gözükmektedir. 106,00 seviyesi aşağısında ise 21 günlük basit hareketli ortalamanın desteklediği 101,75 seviyesi ilk destek noktamız olarak belirlenmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Teknik Analiz – 10.05.2018

Kapanış (TL) : 96.05 – Hedef Fiyat (TL) : 134.78 – Piyasa Deg.(TL) : 24053 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 44.98 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 40.32  Negatif

Tüpraş 1Ç18 finansallarında hem bizim net kar beklentimiz olan 592 milyon TL’nin ve hem de piyasa beklentisi olan 562 milyon TL’nin altında 378 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı dönemindeki net kar ise 869 milyon TL idi. Tahminimizin sapmasının nedeni olarak beklentilerden yüksek gerçekleşen finansal giderleri söyleyebiliriz.

Tüpraş 1Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 8.65 dolar/varil net rafineri marjına karşılık 4.80 dolar/varil net rafineri marjı açıkladı. Akdeniz Kompleks rafineri marjı ise 4.01 dolar/varil idi. Şirket 1Ç17’de 0.5 dolar/varil stok karı kaydederken 1Ç18’de 0.6 dolar/varil stok karı açıkladı. Şirketin KKO ve üretimi İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerindeki bakımlar nedeniyle daraldı. Şirketin 1Ç18’de KKO %78 seviyesinde gerçekleşti. Toplam satış hacmi yıllık bazda %14 oranında azalsa da satışlar 1Ç18’de yıllık bazda %9 artarak 13.4 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü 1Ç18’de 957 milyon TL (İş Yatırım beklentisi: 904 milyon TL, Piyasa beklentisi:969 milyon TL) olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı döneminde ise 1.5 milyar TL idi.

Şirket 2018 yılı için daha önce paylaşmış olduğu net rafineri marj beklentisini ( 7.5-8 dolar/varil) korurken ham petrol fiyat tahminini 65-70 dolar seviyesine yükseltti. Piyasanın sonuçlara hafif olumsuz tepki vermesini bekliyoruz

VAKIF YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Teknik Analiz – 10.05.2018

(-) Tüpraş (TUPRS): Şirket, 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %32,7 altında, yıllık bazda %56,4 düşüşle 378,4 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentilerle uyumlu gerçekleşse de, operasyonel olmayan giderler ve efektif vergi oranındaki artış net kârı baskıladı. Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %1,3 ile hafif altında, yıllık bazda ise %36,7 düşüşle 957 mn TL; FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisinin 0,1 puan ile hafif üzerinde, yıllık bazda ise 5,1 puan düşüşle %7,1 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel olmayan tarafta ise, ticari alacak ve borçlarından kaynaklı 1Ç17’de kaydedilen 80,5 mn TL’lik net kur farkı zararı 1Ç18’de 182 mn TL’ye yükselerek net kârı baskıladı. Yorum: Operasyonel kârlılık beklentilerle uyumlu gerçekleşse de, net kârın beklentilerin altında kalması hisse performansına ‘olumsuz’ yansıyabilir. Hisse son 3 ayda BIST100 endeksine göre %9,2 pozitif ayrıştı.

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Teknik Analiz – 10.05.2018

Tüpraş’ın 1Ç18 net karı yüksek gelen kur farkı giderleri nedeniyle beklentilerin altında kaldı Yüksek baz etkisi ve Izmir rafinerisindeki duruşun etkisiyle kapasite kullanım oranı 1Ç17’de %106 iken 1Ç18’de %78’e düşen Tüpraş’ın operasyonel performansındaki yıllık bazdaki düşüş piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. 957 mln TL olan 1Ç18 FAVÖK’ü (yıllık %37 eksi), konsensus tahmini olan 969 mln TL ile uyumlu geldi. Ancak bizim tahminimize göre stok karının beklentimizin altında gerçekleşmesi nedeniyle 1,043 mln TL olan projeksiyonumuzun gerisinde kaldı. 378 mln TL olan net kar ise geçen yıla göre zayıflayan operasyonel performansa bağlı olarak %56 gerilerken, bizim 613 mln TKL tahminimizin, piyasanın ise 562 mln TL beklentisinin gerisinde kaldı. Beklenti altında kalan net kar, kur farkı giderlerinin yüksek gelmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuçların hisse üzerinde bir miktar baskı yaratmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Teknik Analiz – 10.05.2018

Tüpraş (TUPRS) 1Ç18’de, kur farkı giderlerinin olumsuz etkisiyle piyasa ortalama beklentisi olan 562mn TL ve tahminimiz olan 521mn TL’nin altında, yıllık %54 ve çeyreklik %23 azalışla, 378mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Tüpraş, bu yıl rafinerilerinde majör bakim onarım çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu nedenle Şirket’in satış hacmi, yıllık %14, bir önceki çeyreğe göre ise %15 azalış göstermiştir. Ancak buna rağmen, ürün fiyatlarının yüksek seyri ile, satış gelirleri yıllık %8.5 artarak (çeyreklik %8.1 azalışla) piyasa ortalama beklentisi olan 13,750mn TL’ye paralel olarak (Seker Yatirim T.: 14,627mn TL), 13,522mn TL tutarında gerçekleşmiştir. 1Ç18’de piyasa Crack marjlarında farklılıklar gözlenmiş, orta destilat ürünlerin marjları artarken, benzin ve fuel oil crackleri zayıflama göstermiştir.

1Ç18’de US$4.8/bbl olarak gerçeklesen Tüpraş’ın net rafineri marjı ise kuvvetli bir baz donem olan 1Ç17’nin yıllık yaklaşık %45 altında gerçekleşmiştir; bu donemde kapasite kullanımı da bakim onarım çalışmaları nedeniyle %78’e gerilemiştir. Tüpraş, 1Ç18’de yıllık %36.7 ve çeyreklik %19.6 gerilemeyle piyasa ortalama beklentisi olan 969mn TL ve tahminimiz olan 998mn TL’ye paralel olarak hesaplamalarımıza göre 957mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK marjı yıllık 5.1 y.p. gerileyerek %7.1 olarak gerçekleşmiştir.

Esas itibariyle, görece olarak zayıflayan operasyonel performans ve kur farkı giderlerinin etkisiyle, Tüpraş’ın net karı 1Ç18’de yıllık %56.4 gerileyerek 378mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar, özellikle ABD’nin, Tüpraş’ın önemli miktarda tedarikte bulunduğu bir ülke olan Iran ile nükleer anlaşmasından çekilmesiyle arz ile ilgili olarak artan endişe ortamında, konunun belirginleşmesiyle her ne kadar Şirket yetkililerince bertaraf edilebileceği açıklanmış olsa da, Şirket payları performansını olumsuz etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

 

Garanti Yatırım – Tüpraş TUPRS Hisse Haber Yorum  – 15.03.2018

Tüpraş (TUPRS, EÜ, Fiyat:115.80TL, Piyasa Değeri TL28,999mn) İzmir rafinerisinde yapmayı planladığı mevcut LPG platformunun ilave dolfenler ile güçlendirilmesi-genişletilmesi ve eski iskeleye dolfen ilavesi projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED raporu, yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı çevresel etki değerlendirme raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere 10 gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. ÇED sürecini ve yatırım projesini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Tüpraş’ın %40 iştiraki OPET Avrupa’da yeni satın almalarla büyümek istediğini belirtti. Medyada çıkan habere göre Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Avrupa’da kendi ölçeklerine uygun akaryakıt dağıtım şirketlerini takibe aldıklarını bildirdi. OPET 2017 yılında tüm satışlarda %17.8 pazar payı ile sektördeki ikinci büyük şirketi konumunda. OPET’in Sunpet ile 1500 istasyonu bulunuyor. Gelişmeleri takip edeceğiz.

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz – 22.02.2018

Kapanış (TL) : 113.4 – Hedef Fiyat (TL) : 151.83 – Piyasa Deg.(TL) : 28398 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.2 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.89

Tupras Genel Kurul’da 3.4 milyar TL brüt temettü teklifinde bulunacak
Tupras Genel Kurul’unda 3.4 milyar TL (hisse başına brüt 13.6 TL) brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Temettünün başlangıç tarihi 2 Nisan olarak teklif edilecek. Açıklanan tutar için temettü verimi dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %12 temettü verimine denk geliyor. Bizim beklentimiz hisse başına brüt 13.44 TL idi.

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Kapanış (TL) : 114 – Hedef Fiyat (TL) : 151.83 – Piyasa Deg.(TL) : 28548 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.36 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.19

Vergi gideri nedeni ile beklentileirn altında
Tüpraş yılın son çeyreğinde geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 803 milyon TL net kara karşılık 493 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem piyasa beklentisi olan 662 milyon TL hem de bizim net kar beklentimiz olan 642 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının asıl nedeni olarak beklentilerden yüksek gelen vergi giderini söyleyebiliriz.

Şirket 4Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 10.06 dolar/varil net rafineri marjına karşılık 6.67 dolar/varil net rafineri marjı açıkladı. Eğer 1.8 dolar/varil tutarındaki stok etkisini çıkarırsak Tüpraş’ın net rafineri marjı 4.87 dolar/varil olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Hatırlatmak gerekirse 4Ç16’daki stok etkisi 1.2 dolar/varil seviyesindeydi. 4Ç17’de Akdeniz Komplex rafineri marjı ise 4.10 dolar/varil seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2017 yılının tamamı için 8.1 dolar/varil net rafineri marjı açıkladı. Bu da şirketin daha önce paylaşmış olduğu öngörülerinde üzerinde.

Tüpraş 2018 yılında ortalam ham petrol fiyatının 55-60 dolar/varil seviyesinde ve net rafineri marjının ise 7.5-8 dolar/varil seviyesinde olmasını bekliyorlar. Bizim beklentimiz ise 7.3 dolar/varil seviyesinde. Ocak ayının ikinci yarısında ve Şubat ayında ürün karlılıkları çok iyi gitmediğinden dolayı tahminimizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Tüpraş’ın 4Ç17 net karı piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı 4Ç17’de 493 mln TL net kar açıklayan Tüpraş (4Ç16’da 803 mln TL), operasyonel performansı tahminleri karşılamasına rağmen 687 mln olan piyasa tahmininin beklentilerin üzerine gelen vergi gideri nedeniyle gerisinde kaldı. Operasyonel performans, Izmir rafinerisindeki bakım duruşu nedeniyle üretimin, özellikle orta-distilat ürünlerde, düşmesi ve benzin marjlarının geçtiğimiz yıla göre gerilemesi nedeniyle zayıfladı. FAVÖK yıllık bazda %17 gerileyerek 1.19 mlr TL olarak gerçekleşirken, bu piyasa beklentisi olan 1.15 mlr TL’ye uyumlu gelmiş oldu. Bizim beklentimiz olan 720 mln TL’nin ise tahminimizin üzerinde stok karı (170 mln $) nedeniyle üzerinde gerçekleşti. Şirket, sonuçlardan sonra düzenlediği telekonferansta, 2018 yılında net rafineri marjında ve bakım duruşlarına bağlı olarak üretimde hafif gerileme beklediğini açıkladı. Tüpraş’ın 2018 öngörüsü olan 7.5-8.0 $/bbl aralığında olan net rafineri marjı ve 28.3 mln ton üretim hacmi bizim beklentilerimiz ile uyumlu. Bu nedenle Tüpraş için 2018 beklentilerimizde bir değişiklik yapmayı şu aşamada öngörmüyoruz.

Tüpraş’ın beklentilerin gerisinde kalan 4Ç17 net karı ve 2018 için 2017’ye göre operasyonel performansta az da olsa geri çekilme bekliyor olması hisse üzerinde kısa süreli bir baskı yaratabilir. Ancak bizim tahminimize göre 2017 net karından 12.00 TL/hisse olan temettünün (%11 verimlilik) bu baskının sınırlı kalmasını sağlayacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Tüpraş 4. çeyrekte 493mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 687mn TL bizim beklentimiz 713mn TL’ydi. FAVÖK ise 1,190mn TL ile piyasa beklentisi olan 1,148mn TL ve bizim tahminimiz 1,252mn TL’ye paralel gerçekleşti. Net kardaki sapma beklenenden fazla kur farkı zararları ve %34’lük yüksek vergi oranından kaynaklandı. FAVÖK artan ham petrol maliyetleri ve İzmir tesisindeki bakım duruşu nedeniyle düşen kapasite kullanım oranı neticesinde geçen seneye göre %17, geçen çeyreğe göre ise %18 geriledi. Şirketin 2018 için paylaştığı hedefler 7,5-8,0 dolar arası net rafineri marjı, %105’lik kapasite kullanım oranı ve yatay satışlar 2017’ye yakındır. Hisseler için hedef fiyatımız olan 127 TL %12 yükselme potansiyeline işaret etmekte ve bunun da neredeyse tamamı temettü veriminden gelmektedir. Yakın zamanda tek katalizör temettü olmakla birlikte hisselerde kalıcı bir iyileşme için rafineri marjlarında toparlanma olması gerektiği düşüncesindeyiz.

 

İŞ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Yorum – 14.12.2017

Kapanış (TL) : 118.4 – Hedef Fiyat (TL) : 152.49 – Piyasa Deg.(TL) : 29650 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.39 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.79

Tüpaş’ın rekabet kurulu cezası iptal başvurusu kabul edilmedi, ceza ödendiği için finansalları etkilemiyor. Tüpraş’ın 2014 yılının Ocak ayında Rekabet Kurulu’nun kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddedildiği bilgisi şirkete ulaştı. Şirket alınan bu karar aleyhine 30 günlük yasal süresi içinde temyiz başvurusunda bulunacak. Konuya ilgili para cezasına ilişkin ödeme 2014 yılında yapılmış olduguğundan bu kararın finansal tablolara bir etkisi olmayacaktır.

DENİZ YATIRIM – Tüpraş TUPRS Hisse Teknik Analiz – 14.12.2017

Mahkeme Tüpraş’ın Rekabet Kurulu’nun 2014’te vermiş olduğu cezaya ilişkin davasını reddetti Hatırlanacağı gibi Rekabet Kurulu 2014 yılında Tüpraş’ın Ekim 2008 – Ocak 2009 döneminde monopol gücünü kötüye kullandığını iddia ederek 412 mln TL para cezası kesmişti. Tüpraş kararın ardından %25 erken ödeme hakkını kullanarak 309 mln TL ödemeyi yaptıktan sonra Rekabet Kurulu’nun kararına dava açmıştı. Şirket mahkemenin bu davayı reddettiğini bildirdiğini açıkladı. Tüpraş alınan bu karar aleyhine 30 günlük yasal süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Haberin hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

 

Tüpraş Rekabet Davası ile İlgili Açıklama Yaptı – 13.12.2017

KAP’tan Rekabet Davasına İlişkin Gelişmeler: Rekabet Kurulu’nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddedildiği bugün tarafımıza bildirilmiş olup, alınan bu karar aleyhine 30 günlük yasal süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır.

Karara konu idari para cezasına ilişkin ödeme 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olduğundan, alınan bu kararın finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Süreç ile ilgili önemli gelişmeler ayrıca kamuya açıklanacaktır.