Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Çemaş Döküm C...

Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz ve Yorumları

Çemaş Döküm CEMAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 1Ç21- 11.05.2021

Çemaş Döküm (CEMAS, Pozitif): Şirket’in 1Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 88,4mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 4,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,7 oranında büyüme göstererek 83mn TL’ye yükselirken, brüt kar %108,7 oranında artmış ve 16,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 1Ç2021’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38,2 oranında artmış ve 8,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 4,2mn TL gelir elde edilmiştir. Böylece faaliyet karı 12,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise kur farkı geliri kaynaklı 33,2mn TL gelir kaydedilmiştir. 22,9mn TL vergi geliri sonrası şirketin 1. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem karı 88,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 2Ç20- 20.08.2020

Çemaş Döküm (CEMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 50mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 13,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artarak 44,4mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %5,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %9,6 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %15,5 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 1,4mn TL gelir kaydetmiştir. Esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7,9 oranında azalmış ve 4,1mn TL olmuştur. Borsa’da işlem gören Şirket’e ait Niğbaş payları’nın değerlenmesi sonucu yatırım faaliyetlerinden 39,9mn TL gelir, finansman tarafında 6,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesinde 50,2mn TL kar elde edilmiş ve 322bin TL vergi geliri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 50mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte 2020 yılının ilk altı aylık dönemde 54,5mn TL kar elde edilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Şirket 26,2mn TL kar açıklamıştı.

 

Çemaş Döküm Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması Hakkında Açıklama Yaptı – 24.06.2020

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, 15.06.2012 tarih ve 2012-3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karar’a istinaden düzenlenen 19.06.2020 tarihli ve 511679 nolu Yatırım Teşvik Belgemizin onaylandığı elektronik ortamda öğrenilmiştir. Söz konusu Yatırım Teşviki 27/02/2020 ile 27/02/2023 tarihleri arasında toplam 50.400.000 TL tutarında yapılacak yatırımlarımızı kapsayacaktır. 4. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki Teşvik Belgemizin unsurları aşağıdaki gibidir:

1. KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

3. Vergi İndirimi: (%70, YKO %30 ): Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

4. Faiz veya Kâr Payı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl):Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım neticesinde sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin Bakanlıkça karşılanmasıdır. Ancak, bu tutar asgari ücrete tekabül eden kısımla sınırlandırılmıştır. Bu destek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Teşvik belgemiz ile ilgili özel unsurlar aşağıdaki gibidir:

  • Belge kapsamı yatırım, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süreyle bulunduğu bölgede faaliyette bulunmak zorundadır.
  • Faiz desteği, TL cinsi kredi/kâr payında 4 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 1 puan olarak uygulanacaktır. Kullanılacak faiz destekli kredi miktarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının %70`ini aşamaz. Kullanılmış olarak ithal edilecek makine ve teçhizat faiz desteğinden yararlanamaz.
  • Tamamlama vizesi yapılmadan ve SGK iş yeri sicil numarası teşvik belgesine kaydettirilmeden Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmaz.
  • Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25`ini geçemez.
  • 2012/3305 sayılı Karar`ın Ek 5`inde yer alan ürünlerin üretiminin ve satışının yapılmayacağı taahhüt edilmiş olup, aksi durumun tespiti halinde belge geçerliliğini yitirecektir.

 

Çemaş Döküm, kredi borcunu azalttığı açıkladı – 09.12.2019

Çemaş Döküm, bağlı ortaklığı BND Elektrik’e ait Kredi Taksit Ödemesi Hakkında Açıklama Yaptı

KAP: Bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin 16.10.2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.’den kullandığı 19.000.000USD tutarındaki yatırım kredisinin 10. taksiti olan 1.158.312,50 USD bugün (09.12.2019) ödenmiştir. Yapılan ödemenin 800.877 USD tutarındaki kısmı anapara, 357.435,50 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.815.452 USD’dir.

 

Çemaş Döküm CEMAS Basında Çıkan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı – 26.02.2019

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize gönderilen ve Şirketimizce bugün tebellüğ edilen 15.02.2019 tarih ve 29833736-115.01-2423 sayılı yazıda 01.02.2019 tarihli Hürriyet gazetesinde çıkan habere ilişkin olarak Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Işıklar Enerji) tarafından aynı gün yapılan açıklamada hem Işıklar Enerji hem de bağlı ortaklıkları adına yalanlanarak Şirketimizin KAP sayfasında ilan edilse de Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca açıklama yapma konusunda ihraççının yükümlü kılındığı ve son durum itibarıyla Şirketimizin Işıklar Enerji’nin bağlı ortaklığı konumunda olmadığı hususları dikkate alınarak Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca gerekli açıklamanın yapılması istenilmektedir.

01.02.2019 tarihinde Şirketimizin KAP sayfasında da yayınlanan Işıklar Enerji tarafından yapılan açıklamanın tekrarı niteliğinde olmakla birlikte SPK’nın yukarıda belirtilen yazısı üzerine aşağıdaki açıklama yapılmaktadır:

1) Anılan haberden anlaşıldığı kadarıyla, Savcılığa yapılan bir suç duyurusu bulunmaktadır. Tek taraflı olarak sadece suç duyurusunda bulunan tarafın iddialarını dile getiren ve son derece yaratıcı ifadeler ve görseller eşliğinde sunulan haberin bizatihi kendisi manipülatiftir. Şöyle ki, henüz Savcılık tarafından, taraflara bildirilen, başlatılmış bir tahkikat bile yokken “manipülasyon iddiaları kapsamlı bir savcılık soruşturmasına konu oldu” “yapılan incelemeler sonrasında, şüphelilerin, Çemaş hisselerinde blok satışlar yaptıkları belirlendi” gibi Savcılık tarafından bir tahkikat yapılmış ve sonuca ulaşılmış gibi ifadeler kullanıldığı görülmektedir.

2) Haberde geçen iddialarla ilgili ne Şirketimize ne de Şirketimiz yöneticilerine yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır.

3) Anılan haberde adı geçen Şirketimiz ve yöneticilerimizin habere konu edilen suçlamalarla ilgisi ve ilişkisi söz konusu değildir.

4) Şirketimiz ve yöneticilerimizin itibarını zedeleyen söz konusu manipülatif haber ve bu habere dayanılarak yapılan benzer haber ve söylentiler hakkında ilgili merciiler nezdinde işlem yapılmak üzere şikâyette bulunma hakkımız mahfuzdur.

 

SPK Bülteninde CEMAS Pay Piyasasındaki İşlemlerden Kaynaklı Cezalar – 14.02.2019

14 Şubat 2019 tarihli SPK bülteninde yer alan suç duyuruları ve idari para cezaları bölümünde MEGAP ve CEMAS pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa bozucu eylemlerden dolayı 3 kişiye idari para cezaları verileceği duyuruldu. Çemaş Döküm’deki cezaların milyonları bulduğu gözlendi.

SPK tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, “MEGAP pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırma” eylemi nedeni ile Caner Eryıldız’a 175.520,74 TL idari para cezası uygulanması kararı verilmiştir.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, “CEMAS pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak” eylemi nedeni ile Samet Şeker’e 4 milyon 590 binTL (4.590.786,94 TL) Tahsin Aynacı’ya ise 2 milyon 899 bin TL’lik (2.899.452,14) idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Çemaş Döküm Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hakkında Açıklama Yaptı – 20.11.2018

08.10.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 01.09.2018-31.08.2020 dönemi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, görüşmelere, yasal prosedür gereği, resmi arabulucu süreci ile devam edildiği duyurulmuştur. Şirketimize Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından bugün gönderilen yazıda 6356 sayılı yasanın 60’ıncı maddesi uyarınca Şirketimizde grev kararı alındığı bildirilmiştir. Grev kararının alınması, grevin fiilen başlayacak olması anlamına gelmeyecek olup, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri fiilen grev başlayana kadar devam edecektir. Ayrıca Yönetim Kurulumuzun lokavt kararı alma hakkı da saklıdır. (İlgili Şirket: IEYHO)

ZİRAAT YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 3Ç18- 12.11.2018

Çemaş Döküm (CEMAS, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 36,7mn TL’dir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 3,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Satış gelirleri %39,9 oranında artan şirketin brüt karı ise 9,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %29,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler de 0,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı 2,7mn TL olmuştur. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3Ç2018’de 20,9mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten finansman tarafında da 25,1mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 42,8mn TL olurken ana ortaklık net dönem zararı 36,7mn TL olmuştur. 3. çeyrek rakamları sonrasında şirketin 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 49,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

DENİZ YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 2Ç18- 17.08.2018

CEMAS’ın Net zararı Kur Farkı Giderlerindeki 11mln TL’lik artış nedeniyle 8.5mln TL oldu. Şirketin Satışları bir önceki çeyreğe göre %10 düşüş, bir önceki yıla göre ise %4 artış kayderek 40.2mln TL oldu. FAVÖK Marjı ise bir önceki çeyreğe göre -20bps düşüş gerçekleştirerek %8 olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre Kur Farkı Giderlerindeki 11mln TL’lik artış, Net zararda büyük rol oynadı. Finansal sonuçların hisse üzerinde kısıtlı negatif etki yapabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 2Ç18- 17.08.2018

Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif): Şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 8,5mn TL’dir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 6,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %3,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %15,4 oranında artarak 6,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Operasyonel giderler %21 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler de yaklaşık 1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %26,7 oranında artarak 2,3mn TL olmuştur. Diğer taraftan özkaynakla değerlenen yatırımlardan 2Ç2017’de kaydedilen 2,1mn TL’lik gelire karşın 2Ç2018’de 4,8mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten finansman tarafında da 10,8mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 12,6mn TL olurken ana ortaklık payına düşen kısım 8,5mn TL’lik zarar olmuştur. İkinci çeyrek rakamları sonrasında şirketin 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem zararı 12,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 2,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

Çemaş Döküm Haber ve Söylentiler Hakkında Yeni Bir Açıklama Yaptı – 13.06.2018

22/03/2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında www.borsagundem.com adresli internet sitesinde 21 Mart 2018 tarih saat 17:49 itibarıyla “Çemaş Teknik İflas Kapsamına Girdi -35 milyon zarar açıkladı sermayesinin 2/3’ünü kaybetti” başlığı ile gerçek dışı bir haber yayınlandığı söz konusu haberi yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağı ifade edilmiştir.

Anılan tarihten sonra haber Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalarla yalanlandığı ve söz konusu haber sitesine tekzip yapılması için başvuru yapıldığı halde düzeltilmemiş, yayından kaldırılmamıştır.

Konuya ilişkin uzman hukukçuların yaptıkları hazırlık safhasını takiben söz konusu yayından zarar gören Şirketimiz ve Şirketimizin ana ortağı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. tarafından Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş., imtiyaz sahibi Barış Bekar ve Genel Yayın Yönetmeni Orhan Pala hakkında İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 12/06/2018 tarihinde dava açılmıştır. Ayrıca, söz konusu habere erişimin engellenmesi için Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne müracaatta bulunulmuştur.

Çemaş Döküm’den Haber ve Söylentiler Hakkında Açıklama – 22.03.2018

www.borsagundem.com adresli internet sitesinde 21 Mart 2018 tarih saat 17:49 itibarıyla “Çemaş Teknik İflas Kapsamına Girdi- 35 milyon zarar açıkladı sermayesinin 2/3’ünü kaybetti” başlığı ile gerçek dışı bir haber yayınlandığı bugün yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri üzerine öğrenilmiştir. Bağımsız denetimden geçmiş, 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ve kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarımızdan da görüleceği üzere Şirketimiz sermayesinin 2/3’sini kaybetmiş değildir. Söz konusu haberi yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacaktır. Gerçek dışı bu haber nedeniyle zarara uğrayan yatırımcılarımızın haberi yapanlar ve yayanlar hakkında şikayet ve dava açma hakları bulunduğunu hatırlatırız.

İlgili Şirketler
[IEYHO, NIBAS]

Çemaş Döküm Pay Piyasasında Brüt Takas Kararı – 21.03.2018

SPK’nın 21.03.2018 tarihli bülteninde yaptırım, tedbir ve işlem yasakları kapsamında yapılan bildirimde Çemaş Döküm pay piyaası işlemlerinde yaptırım kararı açıklandı. Yaptırım 6 ay süre ile internet üzerinden emir, kredili işlem ve açığa satış yasağı getirirken brüt takas uygulaması kararlarını kapsamakta. Bültende yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çemas Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) pay piyasasında 16.01.2018-16.03.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128.1-(a) ve 101 inci maddesine dayanarak, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, CEMAS pay piyasasında 22.03.2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile;

  1. Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden CEMAS pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
  2. CEMAS paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine,
  3. CEMAS pay piyasasındaki işlemlerde brüt takas uygulanmasına karar verildi”

Çemaş Döküm Dolaylı İştiraki Hyundai Elevator Asansör ve Servis San. ve Tic. A.Ş. Paylarının Satışı Hakkında Açıklamada Bulundu – 15.03.2018

İlgili hisse: IEYHO

Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.’nin iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş. (HMF Makina)’nin iştiraki Hyundai Elevator Asansör ve Servis San. ve Tic. A.Ş. (Hyundai Asansör) sermayesinin % 49’na tekabül eden 2.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamı, HMF Makina tarafından Hyundaki Asansör’ün diğer ortağı Hyundai Elevator Company Limited’e 1.000.000 USD bedelle satılmıştır. Satış işlemi ile birlikte HMF Makina’nın Hyundai Asansör’den olan 3.000.000 USD tutarındaki finansal alacağı faiziyle birlikte tahsil edilmiş, ayrıca, HMF Makina’nın Hyundai Asansör lehine vermiş olduğu (toplam 29.595.000 USD ve 31.000.000 TL tutarındaki) kefaletler de kaldırılmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 4Ç17- 13.03.2018

Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif): Şirket 4Ç2017’de 34,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 19,7mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’de 5mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket 2017 yılında 35,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yıl ana ortaklık zararı 25,1mn TL idi.

 

Çemaş Döküm Kırşehir Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesi Çalışmaları ile İlgili Açıklama Yaptı – 22.02.2018

KAP: Bugün toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu ; Döküm ve İşleme Fabrikalarımızın kurulu olduğu Kırşehir’de mukim Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve işbu fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdürümüz Sn. Hüseyin Özel’in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Türkşeker’e Ait 14 Fabrika Özelleştirme İçin İlana Çıktı

 

Çemaş, Yerli Otomobil’in Çelik Döküm ve Montaja Hazır İşlenmiş Parça (OEM) Tedarik Sürecinde Aktif Rol Alınması Hakkında Açıklama Yaptı – 16.02.2018

Bugün toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu ; beş yerli firmanın konsorsiyumuyla geliştirilecek ‘’Yerli Otomobil” in çelik döküm ve montaja hazır işlenmiş parça (OEM) tedarik sürecinde aktif rol alınmasına ve gerekli olduğu takdirde bu doğrultuda kapasite artış yatırımına gidilmesine ve Şirket Genel Müdürümüz Sn.Hüseyin Özel’in bu süreci takip ile görevlendirilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuzun bu kararıyla Mercedes, Ford ve Vestel’in önemli (OEM )tedarikçisi olmamızın getirdiği tecrübenin ‘’Yerli Otomobil” geliştirme sürecinde ülkemizin hizmetine sunulması ve şirketimizin sürdürülebilir büyümesi hedeflenmektedir.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler – 16.02.2018
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IŞIKLAR AMBALAJ PAZARLAMA A.Ş. KAĞIT TORBA ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI 55.406.267,86 0 İŞTİRAK
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 288.095.000,00 99,9 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 27.000.000,00 15,4 İŞTİRAK

Çemaş, SPK ile Olan İdari Para Cezası Dava Süreci Hakkında Açıklama Yaptı – 16.02.2018

İlgili Şirketler
[IEYHO]

13.05.2014 , 01.03.2016 ve 27.03.2017 tarihli özel durum açıklamaları ile duyurduğumuz, SPK tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasına ilişkin işlemin iptali, anılan işlemin yürütmenin durdurulması ve ödenen idari para cezası tutarının yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde 29.01.2014 tarihinde açılan E:2014/169 dosya numaralı davanın anılan ilk derece mahkemesi tarafından 17/02/2016 tarihinde reddedilmesi nedeniyle, Şirketimizce Danıştay’a temyiz başvurusu yapılmıştır.

Söz konusu temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 13’üncü Dairesi, “temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 14. İdari Mahkemesinin 17/02/2016 tarih ve E:2014/169, K:2016/400 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine …” karar vermiştir.

Davayı yeniden gören Ankara 14. İdari Mahkemesi tarafından “dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle ödenen idari para cezası tutarının ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 548,20-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davanın açılması sırasında fazladan alınan 3.426,60-TL harcın istemi halinde, artan posta ücretinin ise kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 24/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildiği öğrenilmiştir.

Söz konusu Mahkemenin kararına istinaden Şirketimize 2013 yılında uygulanan, 269.500 TL (indirimli yatırılan tutar 202.125 TL) idari para cezasının yasal faizi ile birlikte geri ödenmesi SPK’dan talep edilecektir.

Çemaş Döküm Kredi Kefaletinin Sona Ermesi Hakkında Açıklama Yaptı – 02.01.2018

KAP: 25.08.2014 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından iştiraki HMF Makine ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF Makine) lehine Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile HMF Makine arasında imzalanan 30.000.000-ABD (Otuz milyon Amerikan Doları) tutarlı Genel Kredi Sözleşmesine kredi limiti olan 30.000.000-ABD (Otuz milyon Amerikan Doları)’na kadar HMF Makine’nin diğer ortağı STFA Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte verilen kefalet, HMF Makine tarafından söz konusu kredinin kapatılması nedeniyle 29.12.2017 tarihi itibarıyla sonlanmıştır.

İlgili şirketler: IEYHO

Çemaş Döküm BND Elektrik Üretim A.Ş, Üçgen Reg. ve HES Kesin Kabulü Hakkında Açıklama Yaptı – 15.11.2017

Dolaylı bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesinde bulunan “Üçgen Reg. ve HES” in kesin kabulü DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet tarafından 14.11.2017 tarihinde yapılmıştır.

İlgili Şirketler
NIBAS, IEYHO

ZİRAAT YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 3Ç17- 08.11.2017

Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif): Şirket’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 3,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,2mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %2,8 azalarak 27mn TL olan şirketin brüt karı %82,6 azalışla 263bin TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı 3Ç2017’de 3,7mn TL’yi göstermiştir. 3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık ana ortaklık zararı 1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 5,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Çemaş Döküm – 2Ç17 sonuçlarını 7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 39 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 yükseldi. Şirket, 2Ç17’de 3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 315 baz puan artarak %8,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 düşerek 85 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Çemaş Döküm CEMAS Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Çemaş Döküm (CEMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 6,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 3,5mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %21 artarak 38,7mn TL’ye ulaşan şirketin brüt karı %78’lik artışla 5,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı 2Ç2017’de 1,8mn TL olan şirket, iştiraklerden kaydedilen 2,1mn TL ve 2,4mn TL’lik finansman gelirinin etkisiyle 6,8mn TL’lik kar açıklayabilmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı ana ortaklık karı 2,1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 4,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.