Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Işıklar Enerj...

Işıklar Enerji Yapı Holding IEYHO Hisse Analiz ve Yorumları

Işıklar Enerji Yapı Holding IEYHO Hisse Analiz ve Yorumları

Işıklar Enerji Yapı Holding IEYHO, hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların IEYHO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. Grup şirketleri olan ISYHO ve USAS ile ilgili açıklama, rapor ve gelişmeleri de burada yer almaktadır.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Işıklar Holding IEYHO İdari Para Cezası Dava Sonucu Hakkında Açıklama Yaptı – 25.11.2019

KAP Açıklaması: 30.06.2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.05.2017 tarihli ve 20/704 sayılı kararı ile Şirketimiz hakkında verdiği 651.838 TL tutarındaki idari para cezası ile idari para cezasının dayanağı olan Kurul İlke Kararının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2017/1522 esas numarası ile 29.06.2017 tarihinde dava açıldığı duyurulmuştur.

09.07.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında ise, açıklama ile aynı tarihte Şirketimize bildirilen Danıştay 13. Dairesi’nin 05.06.2018 tarihli kararı ile “davacı şirkete 651.838 TL idari para cezası verilmesine ilişkin Kurul’un 09.05.2017 tarih ve 20/704 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına” karar verildiği duyurulmuştur.

Şirketimiz avukatı tarafından bugün tebellüğ edilen Danıştay 13. Dairesi’nin 24.10.2019 tarih ve K.2019/3297 sayılı karar ile dava konusu ilke kararının yürürlükten kalkmış olması nedeniyle iptal istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, idari para cezasına ilişkin 09.05.2017 tarih ve 20/704 sayılı Kurul kararının ise iptaline karar verildiği öğrenilmiştir.

Işıklar Holding Sermaye Kaybını Azaltmak Amaçlı Tedbirlere dair Açıklama Yaptı – 14.11.2019

Işıklar Holding, SPK’nın 05.11.2019 tarihli yazısı uyarınca Şirkette görülen sermaye kaybını azaltmak için alınacak tedbirlere dair açıklama yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize gönderilen ekteki 05.11.2019 tarih ve 29833736-110.10.10-E.13972 tarihli yazıda belirtilen Kurul Kararı ve dayanağı düzenlemenin iptali için idari yargı yoluna başvurulacak olmakla birlikte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103’üncü maddesi uyarınca anılan yazının 3’üncü maddesinde belirtilen özel nitelikteki karara aykırı hareket etmemek adına Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki karar alınmıştır:

Şirketimizde görülen sermaye kaybını azaltmak için aşağıdaki iyileştirici tedbirler, yapılacak ilk genel kurul toplantısına sunulacaktır:

a) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerde daha modern ve rasyonel yönetim anlayışını yerleştirerek karlılığı artıracak idari tedbirlerin alınması,

b) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin aktifinde yer alan ve değer artış potansiyeli bulunan gayrimenkullerin değerlemeye tabi tutularak güncel değerleri üzerinden bilançolarımızda yer almasının sağlanması,

c) Üretim ve satışlarda verimlik sağlayacak tedbirler ile tasarruf tedbirlerinin azami oranlarda uygulanmasının sağlanması,

d) Alınan tedbirlerin yeterli gelmemesi halinde aktiflerimizde yer alan işletme dışı varlıkların kârlı satışları ile öz kaynaklarda artış sağlanması planlanmaktadır.

SPK’nın Işıklar Holding’e 05.11.2019 Tarihli Uyarısında Neler Vardır?

SPK 05.11.2019’da Işıklar Holding’e yaptığı tebliğde 31.12.2018 tarihli finansal tablolarında sermayesinin %61,98 oranında kaybedilmesine rağmen gerekli açıklamaların kamuya yapılmamış olması sebebi ile ceza kararı almış, Şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluklarını hatırlatmış ve finansal tabloların iyileştirilmesine dair neler yapılacağı konusunda kamuoyunun aydınlatılmasını talep etmiştir. İlgili SPK tebligatında şu uyarılar bulunmaktadır:

kamuya açıklanan 2018 yıllık finansal tablolarına göre TTK md. 376/1 kapsamında olduğu görülen Şirketinizin “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in Geçici 1’inci maddesi uyarınca kur farkı zararlarının hesaplamalara dahil edilmesi sonucunda TTK md. 376/1 kapsamında kaldığı görülmesine rağmen, Tebliğ’in 5 ve 23’üncü maddelerine aykırı olarak kamuya açıklama yapılmaması sebebiyle, IEYHO hakkında SPKn’nun 103 üncü maddesi uyarınca 2019 yılı için belirlenen asgari tutar olan 38.308 TL idari para cezası uygulanmasına,”

Yapılacak ilk genel kurul toplantısında idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararda yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması

Genel kurul toplantısında idari para cezalarının sorumlu yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesine karar verilmesi durumunda, genel kurul karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde sorumlulara rücu edilmesi işlemlerine başlanarak idari para cezalarının sorumlulara yansıtılmasına ilişkin muhasebe kayıtlarının ilgili genel kurul tutanağı ile birlikte Kurulumuza iletilmesi gerektiği hususlarında bilgilendirilmesine ve bundan sonra Kurulumuzun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklere uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına

Yatırımcıların, Şirketinizin TTK md. 376 karşısındaki durumu hakkında bilgilendirilmesini teminen; Şirketinizin 2018 yıllık finansal tabloları uyarınca TTK md. 376/1 kapsamında olması sebebiyle genel kurula sunulması gereken iyileştirici önlemlere ilişkin yönetim kurulu kararı alarak kamuya duyurması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Işıklar Enerji Holding Menkul kıymet token arzı açıklaması – 15.02.2019

Yönetim Kurulumuz, Türkiye-Çumra ve Kuzey Irak-Erbil de kurulu iki endüstriyel kraft torba fabrikasıyla ambalaj sektöründe 50. yılını idrak eden ve üretiminin yaklaşık %60’ını ihraç eden %100 bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. paylarının bir kısmına karşılık, blok zincir (blockchain) altyapısı kullanılarak Londra Nex veya Malta borsalarından birinde dağıtık kayıt teknolojisi (distributed ledger technology) kullanılarak menkul kıymet token arzını (security token offering) gerçekleştirmek üzere gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

 

Işıklar Enerji Holding, Bağlı Ortaklığı Işklar İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.’nin Yenileme Yatırımı Hakkında Açıklama Yaptı – 12.09.2018

Şirketimizin bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic. A.Ş.’nin pres (şekillendirme), kurutma, tünel fırın ve boşaltma sistemleri modernizasyonu yatırımı ile ısı ve ses yalıtım tuğlası EkoKlinker 4.0 fabrikası Bartın’da devreye alınarak bugün itibarıyla üretime başlamıştır. Yaklaşık 2,5 milyon TL’ne mal olan yenileme yatırımı ile birlikte fabrikanın üretim kapasitesi %50-60 oranında artarken ilave olarak 105 kişiye istihdam sağlanacaktır.

 

Işıklar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık Hakkındaki Dava Sonucu Hakkında Açıklama – 05.03.2018

25.05.2017 tarihinde (Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.’den) yapılan özel durum açıklamasında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.09.2013 tarihli kararı ile 6362 sayılı SPKn’nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturduğu iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasının görüldüğü İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25/05/2017 tarihli duruşmasında “Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle CMK 223/2-b maddesi uyarınca atılı suçtan BERAATİNE” istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği duyurulmuştur.

Söz konusu beraat kararına karşı SPK tarafından istinaf yoluna gidilmiş olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi “yerel mahkeme tarafından verilen kararda herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden” yapılan istinaf başvurusunu esastan ve kesin olarak reddetmiştir. Böylelikle, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK söz konusu suçlamadan kesin olarak beraat etmiş bulunmaktadır.

İlgili şirketler: CEMAS, NIBAS

Işıklar Enerji Bağlı Ortaklığının Makine Techizat Yatırım Hakkında Açıklama Yaptı – 05.03.2018

KAP: Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj A.Ş.’nin Konya/Çumra’daki kraft torba fabrikasında atıl duran 5. üretim hattı satın alınan İtalyan Rognini marka 4 renk baskı makinesinin devreye girmesi ve Windmöller & Hölscher marka ventil makinasının da modernizasyonuyla birlikte devreye alınmış, ilaveten 6. üretim hattını oluşturacak Windmöller & Hölscher marka baskı makinesi, hortum ve ventil ünitelerinden oluşan yeni yatırım da başarıyla devreye alınmıştır. Toplam maliyeti yaklaşık 700.000 avro olan söz konusu yatırımlar sonrasında Işıklar Ambalaj’ın üretim kapasitesi %28.5 oranında artırılmıştır.

SPK’dan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.’ye İdari Para Cezası – 08.02.2018

SPK, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Işıklar Enerji) hakkında yapılan inceleme sonucunda, Kurulun II-15.1 sayılı Tebliği’nin 11’inci maddesine aykırılık teşkil eden eylemlerden dolayı Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK ve Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş.’ye 27.047TL’lik idari para cezalarının uygulanmasına karar vermiştir.

08.02.2018 taihli SPK bülteninde yer alan karara göre idari para cezasına konu olan eylemler aşağıdaki şekildedir:

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Işıklar Enerji) sermayesindeki 1.186.840,02 TL nominal değerli A grubu payların devrine ilişkin ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılmaması
  • Işıklar Enerji sermayesindeki 1.186.839,58 TL nominal değerli A grubu payların devrine ilişkin ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılmaması
  • Işıklar Enerji sermayesinde A grubu payların devralınması sonucunda Işıklar Enerji’nin oy haklarının %11,93’üne sahip olunmakla birlikte konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması
Işıklar Enerji Yapı Holding bağlı ortaklığı Işıklar Holding’in sermaye artırım kararı hakkında açıklama yaptı- 11.01.2018

KAP: 13.12.2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar üzerine 11.01.2018 tarihinde yapılan Işıklar Holding A.Ş. olağanüstü genel kurul toplantısında Işıklar Holding A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 120.000.000 TL’den 360.000.000 TL’ye yükseltilmesine, nakit olarak artırılacak sermaye için ortaklara %200 oranında yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına, ortaklara yeni pay alma haklarının kullanımı için 15 günlük süre verilmesine, ortaklar tarafından kullanılmayan pay alma hakkı olduğu takdirde, bu paylar için öncelikle İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş alacaklılar olmak üzere 3. kişilere teklif edilmesine, kullanılmayan yeni pay alma tutarı kadar TTK’nun 343. Maddesine göre değer biçilen alacağın sermayeye ilave edilmesine ve buna göre esas sözleşme değişikliği için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden tekrar onay alınmasına karar verilmiştir.

Işıklar Enerji Yapı Holding Global Enerji İflası Hakkında Açıklama Yaptı – 26.12.2017

KAP: 06.04.2016 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimizin sermayesinde %15,78 oranında paya sahip olduğu Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Global Enerji)’nin ihtiyati tedbir istemli olarak iflas erteleme talebi ile T.C. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurduğu, anılan Mahkemenin iflas erteleme talebinde bulunan Global Enerjinin borçlarına kefil olanlar yönünden devam eden takipler ile İcra ve İflas Kanunu 179/b maddesinin 2 ve 3. fıkralarında yazılı istisnalara ilişkin hükümler hariç olmak üzere 6183 sayılı Kanun ile yapılan takipler de dâhil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı Global Enerji hakkında her türlü ihtiyacı haciz, ihtiyatı tedbir ve muhafaza işlemleri de dâhil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdiğinin öğrenildiği açıklanmıştır.

Bu defa söz konusu Mahkeme tarafından tedbir kararının kaldırılıp, Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin iflasına karar verildiği öğrenilmiştir. 06.04.2016 tarihinden sonra açıklanan ilk finansal tablolar olan 30.06.2016 tarihli finansal tablolardan itibaren Şirketimizin sahip olduğu %15,78 oranındaki Global Enerji paylarına karşılık ayrıldığından söz konusu iflas kararının finansal tablolarımız üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte, tasfiye sürecinde Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla her türlü prosedür dikkatle takip edilecek ve alınması gereken yasal tedbirler alınacaktır

 

Işıklar Enerji Holding Bağlı Ortaklığı Işıklar Holding A.Ş’nin Sermaye Artırım Kararı Hakkında Açıklama Yaptı – 13.12.2017

KAP: Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip çağrısı yapılacak Işıklar Holding A.Ş. genel kurulunun onayına sunulmak üzere: Işıklar Holding A.Ş.’nin ödenmiş sermayesini 120.000.000 TL’den 360.000.000 TL’ye yükseltilmesine, nakit olarak artırılacak sermaye için ortaklara %200 oranında yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına, ortaklara yeni pay alma haklarının kullanımı için genel kurul kararını takiben 15 günlük süre verilmesine, ortaklar tarafından kullanılmayan pay alma hakkı olduğu takdirde, bu paylar için öncelikle alacaklılar olmak üzere 3. kişilere teklifte bulunulmasına 13.12.2017 tarihinde karar verilmiştir

 

Çemaş’tan BND Elektrik Üretim A.Ş, Üçgen Reg. ve HES Kesin Kabulü Hakkında Açıklama – 15.11.2017

Dolaylı bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesinde bulunan “Üçgen Reg. ve HES” in kesin kabulü DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet tarafından 14.11.2017 tarihinde yapılmıştır.

İlgili Şirketler
NIBAS, IEYHO

 

Işıklar Holding Süleymaniye Depremi Hakkında Açıklama Yaptı – 14.11.2017

Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj A.Ş.’ nin Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde faaliyet gösteren Işıklar Paper Sack Ltd. ünvanındaki iştirakine ait kraft torba fabrikası bölgede vuku bulan depremden etkilenmemiş ve 3 vardiya esasına göre üretim, satış ve sevkiyatlarına devam etmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Işıklar Yatırım Holding Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Işıklar Yatırım Holding satış performansını kara yansıtamadı. Işıklar Yatırım Holding 3Ç17’de 7 mln TL net zarar açıkladı. Ekim ayının başında Usaş Yatırımlar Holding’i devralarak birleşme gerçekleştiren şirketin yılın ilk 9 ayındaki cirosunda ise yıllık bazda %17 oranında bir artış görünüyor. Bu artışta özellik şirketin ambalaj (Işıklar Ambalaj) ve döküm grubu (Çemaş) aktivitelerindeki gelir artışının etkisi var. Şirketin FAVÖK marjı ise yükselen brüt kar oranına rağmen yüksek operasyonel giderler nedeniyle 3Ç17’de önceki çeyreğe göre düşük kaldı, fakat 2017’nin ilk 9 ayındaki operasyonel performans 2016’ya göre hala daha iyi görünüyor. Finansalların hisse üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

Işıklar Yatırım Holding – Usaş Yatırım Holding Birleşmesi – 15.08.2017

Işıklar Gurubunun Borsada işlem gören şirketlerinden Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ve Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.’nin 14 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında birleşme kararları onaylanmıştır.

Işıklar Holding A.Ş.’nin yönetiminde bulunduğu benzer faaliyet konularına sahip şirketlerin tek çatı altında toplanarak ölçek ekonomilerinden yararlanmaya yönelik sinerji yaratılması ve bu yolla stratejik planlama ve finansman imkanlarının etkin yönetiminin sağlanarak şirket büyümesinin sürdürülebilir kılınması amacıyla 2011 yılında uygulamaya koyduğu politikasının bir devamı olarak her ikisi de BİST’de işlem gören Işıklar Enerji ve Yatırım Holding A.Ş. ile Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ıncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20’inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı SPKn ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 31.12.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralma yolu ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde birleşme kararları her iki şirketin 14 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında onaylanmıştır.