Ana Sayfa Eğitim KOBİ Bilgileri KOSGEB Destek...

KOSGEB Destekleri ve KOBİ Destek Programları Nelerdir?

KOBI-02

 • KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60


DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.
 1. Tematik Proje Destek Programı

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

  Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 36 Ay
Proje Süresi 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Destek Türü Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti 150.000 TL

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 1. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti 750.000 TL
250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)
Proje Destek Oranı 1.ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
 1. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.


AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75
Personel Gideri Desteği 100.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme  Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği 18.000 75
Personel Gideri Desteği 100.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75
 1. Genel Destek Programı
 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ
(TL)
DESTEK ORANI
1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 %50 %60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
Tanıtım Desteği 10.000
Eşleştirme Desteği 15.000
Bağımsız Denetim Desteği 10.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
Danışmanlık Desteği 15.000
Eğitim Desteği 10.000
Enerji Verimliliği Desteği 30.000
Tasarım Desteği 15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Belgelendirme Desteği 10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000
 1. Girişimcilik Destek Programı

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 • Girişimciler
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı
Bu program,

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülünden oluşur.

A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsizeğitimlerdir.

 1. B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir 
Bu destekten;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 60

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.

70

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000
İşletme Giderleri Desteği 12.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

 1. C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
  KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir? 
Belediyeler,
Üniversiteler,
Özel İdareler,
Kalkınma Birlikleri,
Meslek Kuruluşları,
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti
İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI  (%) 
(1. ve 2. Bölge)
DESTEK ORANI (%) 
(3.,4.,5. ve 6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği

– Bina Tadilatı
– Mobilya Donanım
– İŞGEM Yönetim
Geri ödemesiz 750.000

 

(600.000
125.000
25.000)

60 70
İŞGEM İşletme Desteği

– Personel
– Eğitim, Danışmanlık
— Küçük Tadilat

100.000

(30.000
50.000
20.000)

60 70

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

 1. D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ
  Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.
  İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
  İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;
 • Birinciye 15.000 TL,
 • İkinciye  10.000 TL,
 • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.
 1. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
 • Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

PROGRAMIN KAPSAMI
Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
 • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek Ödemesi

Üst Limiti (TL)

Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75
SPK kurul kaydına alma ücreti  

10.000

 

100

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75

 

 1. Kredi Faiz Desteği

Destek Programı

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri

 Programdan kimler yararlanabilir: KOSGEB Veri Tabanında kayıtları onaylı ve KOSGEB

desteklerinden yasaklı olmayan gerçek/tüzel kişiliği haiz işletmeler yararlanabilir. Yatırım, işletme veihracat amaçlı Kredi Destek Programı çerçevesinde kullanacakları banka kredileri için başvurukoşulları ve diğer şartlar KOSGEB tarafından belirlenir.

 Kredi faiz desteği, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde, KOSGEB İcra Komitesi’nin kararlarıdoğrultusunda; işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, günün şartlarına

uygun olarak hazırlanan kredi programları kapsamında, bankalar ile yapılan protokoller çerçevesindekullandırılır.

 Bu kapsamda yapılan protokollerde; taraflar ve protokoldeki sorumlulukları, kredinin vadesi, limiti,faiz/kar payı tutarı, ödeme şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri, kredinin işleyiş ve uygulama süreciimza altına alınır.

 Kredi başvuruları bankacılık kredi mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.

 Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik

Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb. tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (vergi yükümlülükleri,

dosya masrafları vb.) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür.

 KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000(üçyüzbin) TL’yi geçemez.

 Kredi programı çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat

kredileri ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

 Taahhüde bağlı kredi programlarında; işletmeden, içeriği programın özelliğine uygun olarak KOSGEB

tarafından belirlenen ve yükümlülüklerin yer aldığı bir taahhütname istenebilir.

 Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlüktekimevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek

başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise, KOSGEB’indesteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerekkalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve

girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

 Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, KOSGEB Veri Tabanı’nda kaydı onaylanmış ve KOSGEB

Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteği programlarındanyararlanabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen veya kamu kaynaklarından subvanseedilen krediler için ayrıca KOSGEB Kredi Faiz Desteği kullandırılmaz.

    KOSGEB Kredi Faiz Destek uygulamaları, web tabanlı yazılım sistemi üzerinden on-line olarak,

tarafların müdahalesine imkan vermeyecek şekilde, başvuru sırasına göre  ayrılan kaynak tükenene

kadar olmak üzere, makul miktarda da yedek başvurular kabul edilerek,   hakkaniyet ilkeleri

kapsamında yürütülmektedir.

 Teminat sorunu yaşayan tüm KOBİ’ler Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF)’den sağlanabilecek kefaletle

daha uygun koşullarda bu imkandan yararlanabilmektedirler.

 İlgili Kanun gereğince diğer KOSGEB Desteklerinde olduğu gibi, Kredi Faiz Destek Programlarından

yararlanabilecek işletmelerin, gecikmiş vergi ve SGK Prim borcu bulunmamalıdır.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri
İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 12 adet laboratuvarımız KOSGEB Merkezleri bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir

 

 

LABORATUVAR HİZMETİ VEREN KOSGEB MERKEZLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİMİ ADRESİ
1 ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi 46035 Sokak 34.Blok No:25 A/B   P.K.:01100     Seyhan/ADANA
2 ANKARA OSTİM HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Cevat Dündar Cad. No:156    P.K:06370    Ostim/ANKARA
3 ANKARA SİNCAN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi No:203 06935 Sincan/ANKARA
4 BURSA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB Binası 16120 Nilüfer/BURSA
5 ESKİŞEHİR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Akarbaşı Mahallesi Model Sokak No:3 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
6 GAZİANTEP HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜSGET Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı No:16-18         27110 Şehitkamil/GAZİANTEP
7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C Blok No:46  P.K:81230  Y.Dudullu/İSTANBUL
8 İSTANBUL İKİTELLİ HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi P.K.:34306            İkitelli/İSTANBUL
9 İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk OSB 10013 Sokak   P.K:35477    Çiğli/İZMİR
10 KONYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. KOSGEB Cad. No:53     42050   Karatay/KONYA
11 SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesis Alanı P.K.29 P.K.:55300           Kutlukent/SAMSUN