Ana Sayfa Haberler İndirimli Ora...

İndirimli Oranlı KDV’de 19500 TL Sınırı, Dr. Veysi Seviğ

rapor-61-vergi-hesap-02Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/1 maddesi uyarınca “Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi isimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler.”

Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,

Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından, fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ve belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenmektedir.

Yılı içinde mahsuben iade edilmeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilebilmektedir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olarak kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Katma Değer Vergisinde indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak koşuluyla, ilgili vesikaların (belgelerin) döneminde kullanılabilmektedir.

Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulanmasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ana ilkelerine uyun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkili kılınmıştır.

2015 yılında indirimli orana tabi işlemlerden doğan Katma Değer Vergisi; iade istemlerinde bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 19.500-TL. olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi esas itibariyle vergi indirimi ilkesine dayanan bir vergilendirme sistemi olmakla birlikte, uygulamada vergi indirimine imkan tanımayan bazı haller söz konusu kanun’un 30. Maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre;

Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

Hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapılamamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere indirimli oranlı ürün satanların eğer girdileri yüksek oranlı ise bu takdirde mevcut olan katma değer vergisinin kendilerine iade edilebilmesi için toplam tutarının 2015 yılında 19.500-TL. aşması gerekmektedir.

Kaynak: İTO Haber