Ana sayfa Haberler Temerrüt nedi...

Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.

Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüde düşme durumu borcu hiç ödeyemeyecek durumda olmak ya da iflas etmek demek değil, vaktinde ödeyememek ya da tam ödeyememek demektir. Temerrüde düşmek genelde borcun zamanında ödenmemesi/ödenememesi hali için söylenmekle birlikte bu durum alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür:

Şöyle ki borçlu taraf yapması gereken ödemeyi zamanında yapmazsa temerrüde düşer, buna karşılık ödemeyi alan taraf söz konusu ödeme karşılığında gerçekleştirmesi gereken yükümlülüğü yerine getirmez ya da ifa edilen ödemeyi kabul etmez ise de temerrüde düşmüş olur.

Yükümlülüklerin geç de olsa yerine getirilmesi durumunda temerrüt hali sona erer, fakat gecikme nedeniyle temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüğün yerine getirildiği tarih arasındaki süre “geçmiş günler faizi” olarak görülür ve temerrüt faizi işletilir.

Temerrüt faizi oranı, borcun türüne göre farklı oranlarda belirlenebilmekte ve ilgili söleşmelerde belirtilmektedir.

BDDK, Temerrüt tanımı ile İlgili Değişiklik Yaptı,

11.04.2019 – Temerüt ve temerrüde düşme durumu ilgili değişiklikle gelen güncellenmedir:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine işlem bazında uygulanabilecek. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek.