Ana sayfa Sermaye Piyas...

  Sermaye Piyasası Kanunu Nedir?

  Soru ListesiCategory: Finansal bilgilerSermaye Piyasası Kanunu Nedir?
  1 Answers
  Kanal Finans Staff answered 9 ay ago

  SERMAYE PİYASASI KANUNU

  Kanun Numarası : 6362

  Kabul Tarihi : 6/12/2012

  Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 30/12/2012 Sayı : 28513

  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, Merkezî Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen pay ihraçları, bu Kanun kapsamı dışındadır.

  (2) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta hüküm bulunmayan ve diğer kanunlarda bu Kanunun uygulanmayacağının belirtildiği hâllerde genel hükümler uygulanır.