Ana Sayfa Haberler TBB’den...

TBB’den Kamuoyu Duyurusu

Yönetim Kurulunun 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

ile yapmış olduğu toplantıya ilişkin

 

Kamuoyu Duyurusu

 

8 Eylül 2021

 

08.09.2021 – Bankacılılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantı hakkında basında yer alan ve kamuoyunda yanlış algılamaya neden olabilecek yanıltıcı yorum ve değerlendirmeler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yılın belli dönemlerinde periyodik olarak yapılagelen olağan program çerçevesindeki toplantıda, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentiler değerlendirilmiştir.

Yapılan toplantıda salgın tedbirleri kapsamında alınan ve 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermesi öngörülen geçici düzenlemelerin yanı sıra temel bankacılık büyüklüklerinin seyri, ekonomik faaliyetin finansmanı, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve uygulamalar müzakere edilmiştir.

Açık bir iletişim içinde geçen, yararlı ve verimli olan toplantıda TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuşlar, önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağlamışlardır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği olarak, bankacılık sektörünün her bir üyesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ülkemizin sağlıklı olarak büyümesine katkı vermek amacıyla ekonomi yönetimi ile birlikte yakın iletişim içinde çalışarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

 

BDDK Aktif Rasyosu Kuralını Kaldırdı

BDDK, aktif rasyosu kuralını kaldırdı… Enver Erkan yazdı…

24.11.2020 – BDDK, bir süredir beklenen adımı attı ve bankalar için kredi büyümesi sağlamak amacıyla getirilmiş olan aktif rasyosu kriterini yürürlükten kaldırdı. BDDK açıklamasına göre, aktif rasyosu yılsonu itibariyle uygulamadan kalkmış olacak. Aktif rasyosu kriterini sağlamak ve bir cezaya konu olmamak için bankalar, rasyoyu sağlamanın en kolay yolu olarak daha fazla kredi vermeye ve buna bağlı olarak da risk kriterlerini gevşetmeye yönelmişti.

BDDK, “normalleşme adımlarının bir devamı” olarak rasyoyu kaldırdı. Böylelikle, 3Ç20’de kredi büyümesinin patlamasına neden olan teşvik politikalarından önemli bir geri adım atılmış oldu. Banka bilançolarında yüksek hızda gerçekleşen kredi büyümesi, bankalar açısından önemli bir sorun olan sorunlu alacaklarda büyümeye neden olabilir. Bankalar şu anda yüksek oranda sorunlu alacak yönetmek durumunda. Bankalar, sorunlu alacaklarını bilançolarında aktif kısmında tutmakta ve bunlar için karşılık ayırmaktalar. Hızlı kredi büyümesinin yaşandığı ekonomik toparlanma döneminde, bankalar regülatörlerce oluşturulan rasyo ve kriterleri sağlamak adına risk kriterlerini gevşeterek daha fazla kredi vermek durumunda oldular. Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bireyseller ve firmalar, azalan gelir, tahsilat sorunları, ekonomide azalan talep gibi etmenler nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar ve banka borçlarını da ödemekte zorlanıyorlar. Kredilerin takibe alınma süresinin yukarıya çekilmesi şu anda sorunlu krediler ve grup 2 kredilerde sabit bir eğilim sağlıyor ve bu krediler hala banka bilançolarında yönetiliyorlar.

Aktif rasyosunun elemine edilmesiyle bankalar, aktif pasif yönetimini daha rahat bir biçimde yapabilecekler ve mevduatların değerlendirilmesine ve kredi çıkışlarında kendi risk kriterlerine göre insiyatif alabilecekler. Bankaların kredilerden kaynaklı risklerini yönetmesi açısından, beklenen ve talep edilen bir adımdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ‘ndan Aktif Rasyosu Kararı

28 Eylül 2020

Kurulun 28.09.2020 tarihli toplantısında, 28.09.2020 tarih ve 24049440-010.99-E.14206 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı, 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı ve 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı Kurul Kararları ile bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %95’in, katılım bankaları için %75’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR) hesaplanmasına ilişkin, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.10.2020 tarihinden itibaren,

 • 9125 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için %95 ve katılım bankaları için %75 olarak belirlenmiş olan AR değerinin sırasıyla %90 ve %70 olarak düzenlenmesine ve bu kapsamda;
 • AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90’ın, katılım bankaları için %70’in altına düşmemesine,
 • Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %90’ın altında olan mevduat bankaları ve %70’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %90 ve %70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,
 • Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 • Her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90, katılım bankaları için %70 olması gerekmektedir.
 • YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1 olarak uygulanır.
 • Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.

BDDK’dan Yeni Swap Düzenlemesi

BDDK’dan yapılan basın açılmasında şöyle denildi:

25.09.2020 – Bilindiği üzere, 12/04/2020 tarihli basın açıklamamızda, bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan

 • Vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranının %1 olarak;
 • Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının
 • Vadesine 7 gün kalan işlemler için %1 olarak, o Vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 olarak, o Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 olarak

belirlendiği ve söz konusu oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağı, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağı ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınması yönünde karar alındığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu Kararın normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 25/09/2020 tarihli ve 9169 sayılı Kararı ile, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan

 • Vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş %1 olan sınırlamanın, %10 olarak yeniden belirlenmesine,
 • Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenmiş sınırlamanın
 • Vadesine 7 gün kalan işlemler için %1 yerine %2, o Vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 yerine %5, o Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 yerine %20

olarak yeniden belirlenmesine ve bu hesaplamada valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınmasına,

 • 12/04/2020 tarihli ve 8989 sayılı Kararında yer verilen ve yukarıda belirtilen diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Basın Açıklaması (Yurt dışı Yerleşiklerle Gerçekleştirilen TL İşlemlere İlişkin Sınırlar Hk)

28.07.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 28.07.2020 tarihli ve 9109 sayılı Kararı ile
Uluslararası Kalkınma Bankaları(UKB) için yurt içi piyasadan temin edecekleri TL
likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:

o Yurt içi yerleşik şirketlere kredi vermek,
o TL cinsinden menkul kıymet almak ve
o Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak

amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve
taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumuna bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun
olumlu sonuçlanması kaydıyla; UKB’lerin yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar
üzerinden gerçekleştirecekleri belirli işlemlerin 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul
Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL’ye erişim
sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmişti.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu muafiyetin UKB’ler
dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun
görülmüş ve bu kapsamda Kurulun 06.08.2020 tarihli ve 9114 sayılı Kararı ile,
UKB’ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen
işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak
ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:

o TL cinsinden menkul kıymet almak ve
o Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak
amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve
taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumuna bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda
açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri,

Vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik
bankanın döviz karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin,

BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk
bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap
işlemlerinin,

BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin,

Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin
12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul
Kararı ile getirilen TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

BDDK, Krediler İçin Yeni Düzenleme Yaptı

20.04.2020 – BDDK yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93. maddesi ile 43. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 01 Mayıs 2020’den başlamak üzere, haftalık bazda “Aktif Rasyosu(AR)”nun hesaplamalarına karar verildiği açıklandı.

Aktif Rasyosu(AR) şu şekilde hesaplanmaktadır: Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + (Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,25 )

BDDK tarafından, AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine ve Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %100’ün altında olan bankalar ve %80’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %100 ve %80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verildi.

 

BDDK’dan Yeni Swap Hamlesi

09.02.2020 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu swap oranları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi:

Bilindiği üzere, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal
kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı
yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde
gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının
bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’i ile sınırlandırılması kararı,
Ağustos 2018’den bu yana yürürlüktedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun 08/02/2020 tarihli ve 8860 Sayılı Kararı ile söz konusu sınırlamanın %10
olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo ve
konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar
giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler
yenilenemeyecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

BDDK’dan Swap İşlemleri ile İlgili Basın Açıklaması

18.12.2019 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtdışı yerleşiklerin dövizTL işlemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

“Bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’unu geçmeyecek olup söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. Opsiyon işlemleri hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacak olup valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemler, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacaktır. Bu minvalde, mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacaktır.

Öte yandan, 17.09.2018 tarihinde yapılan basın açıklamamızda yer verilen, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’i ile sınırlandırılması uygulamamızda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp aynen devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

BDDK’da Yönetmelik Değişikliği

27.11.2019 – BDDK tarafından Basel Bankacılık Denetim Komitesi ilkelerine uyumlu olarak değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye ve ilgili düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında “zarar niteliğindeki krediler/alacaklar” hesaplarında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, ilk raporlama döneminden itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilecek. Düzenleme ile kayıttan düşme uygulaması, alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmayacak ve kayıttan düşme uygulamasına ilişkin hususlar (makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin göstergeler, takip politikaları, kayıttan düşme politikası, kayıttan düşülen tutarlar ve benzeri) finansal tablo dipnotlarında açıklanacak. Yönetmelikler, 19 Temmuz 2019’dan geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

 

BDDK, Bankaların Finansal Raporlarının Bildirim ve İlanları ile İlgili Ek Düzenleme Yaptı

02.04.2019 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Finansal Raporlarının Bildirim ve İlanları ile İlgili Düzenleme Yaptı. Buna göre bankalar finansal raporlarını elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlara gönderecek ve de finansallar dipnotsuz olarak Resmi Gazete’de yayınlacak.

Böylelikle halka açık olan ve olmayan bankaların finansal raporları Kamuyu Aydınlatma Platformunda ek olarak Resmi Gazete’de de bulanacak.

BDDK tarafından yapılan aşağıdaki yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bankalar, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporları ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorundadır.

(2) Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar, Türkiye’deki yönetim merkezleri tarafından düzenlenen ve müdürler kurulu tarafından imzalanan Türkiye’deki faaliyetlerine ait yıl sonu bilânçoları ile gelir tablolarını, bunların açıklama ve dipnotlarını, merkezlerinin bilânço ve gelir tablolarını Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorundadır.

(3) Bankalar Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını kırkbeş gün içinde, konsolide olanları ise yetmişbeş gün içinde Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorundadır.

(5) Bankalar yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını dipnotsuz olarak ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Resmî Gazete’de ilan eder.

 

BDDK’dan Manipülatif Döviz Alımına Yönlendirmelere Dair Soruşturma

23.03.2019 – BDDK, son dönemde bazı bankaların müşterilerini manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirilmesi ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair Kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Konu hakkında Kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler Kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir.”

BDDK ayrıca JP Morgan tarafından Cuma günü yayımlanan rapor hakkında da inceleme başlattı. Aynı kapsamda bir inceleme de JP Morgan’a karşı SPK tarafından yürütülüyor. BDDDK’nın konuya dair bilgilendirmesi aşağıdaki gibidir:

“22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda Kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir.”

BDDK, Sosyal Medya Dolandırıcılıklarına Savaş Açtı

21.01.2019 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte sosyal medya hesabı ve sitelere yönelik vatandaşları uyardı. Sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarıda bulundu.

Söz konusu reklamlar, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan, kredi kartı ücret iadesi veya banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi gibi site bağlantılarını içeren reklamlar cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuyor.

Banka Sanıp Tıkladı İseniz Bunlara Bakın

Konuyla ilgili Avukat Baran Usanmaz ‘’Bu tip dolandırıcılık isteğiyle hareket eden oluşumlar, e-posta adres başlık kısmında bankadan gönderilmiş gibi düzenleme yapabiliyor ve e-posta gelen kutusunda ilk dikkat çeken başlığı kurumsal kimlikmiş gibi beyan edebiliyor. Öncelikle sadece e-posta’ya tıklayarak, e-mail içeriği görüntülenmeli ve mümkün olabiliyorsa her zaman bir sonraki adım olarak e-posta’nın gerçek adres kısmını incelemek gereklidir.

Bankalar SMS ve Mesajlarda Online Bankacılık Linki Vermezler

E-postanın nereden iletildiğini teyit etmek için, bu gerçek adres kısmı yol göstericidir ve e-posta’nın hangi bankadan veya kurumdan yollandığı anlaşılmaktadır. Her ne olursa olsun bankalar zaten bu şekilde bir linkle kullanıcılarına ulaşım sağlamaz, promosyon teklifinde bulunmaz. Başkaca tehlikeli olan ise SMS ile operator mesajıyla gelen linklerdir. Bu linkleri kabul ettiğiniz takdirde, telefonunuzun kendisine ve direkt olarak online bankacılık sistemine erişim için kullandığınız ikincil güvenlik şifrenize kadar erişim sağlanma imkanı yaratılmaktadır’’ dedi.

Dolandırıcılar, hem BDDK hem çeşitli bankalar adına onlarca sahte hesap oluştururken, BDDK “Tespit edilen sahte hesap yada sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis edilmektedir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bu tür ilanlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarının hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir’’ açıklamasını yaptı.

 

 

BDDK’dan Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding Hakkında Önemli Açıklama

28.12.2018 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, bankacılık sektörünün Doğuş Holding DOAS, Türk Telekom TTKOM ve Yıldız Holding (ULKER, BIZIM, KERVT) ile ilgili çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Bankalar ve diğer finansal kurumlar münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye niyetli, ancak farklı nedenlerle gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olmaktadır.

Birliğimiz tarafından daha önce kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere, her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankalar müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, yeniden yapılandırma veya yeni itfa planı yoluyla vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır.

Bu çerçevede, ekonomik faaliyetleri itibarıyla sektörlerinde ve ticari ilişkilerinde ülkemiz ekonomisinde önemli yere sahip olan, Türkiye için katma değer üreten ve istihdam sağlayan işletmelerimizle yapılandırma, sendikasyon anlaşmaları ve hisse devir işlemleri yapılmaktadır.

Doğuş Holding A.Ş.’nin yapılandırması 21Aralık 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin  bankalara olan hisse devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin olarak da ilgili kuruluşlar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklama yapılmıştır.

Bunlara ilavaten, gıda sektörü başta olmak üzere sanayinin çeşitli alt sektörlerinde faaliyet gösteren, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada önemli bir yere ve markaya sahip olan Yıldız Holding A.Ş.’nin bankalarla olan sendikasyon anlaşması tek çatı altında toplanmıştır. Önceki aylarda, Yıldız Holding ile alacaklı bankalar tarafından ayrı ayrı uygulamaya alınan sendikasyon anlaşması, çerçeve anlaşmasının temel prensipleri esas alınarak, ticari kurallar içinde Holding’in de uzlaşısıyla, alacaklı tüm bankaların bir araya geldikleri tek sözleşmeye dönüştürülmüştür.

Bu sayede; ülkemizde üretimin, yatırımın, ticaretin ve istihdamın önemli yapı taşlarından olan şirketlerimizin ekonomimize olan katkılarını daha da artırması beklenmektedir.

Yapılandırma, hisse devri, sendikasyon anlaşması çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasında bankalarımıza, şirketlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Bu çalışmalar sayesinde, bir yandan borçlarını geri ödeme kabiliyeti artması beklenen işletmelerimizin, üretim değerleri muhafaza edilerek ekonomik faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürmeleri; bir yandan da bankaların aktif kalitesinin korunması ve alacaklarının tahsilatı mümkün olabilecektir.

Bankacılık sektörü, tüm paydaşlarıyla yakın işbirliği ve diyalog içinde, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanmaya, istihdam sağlayan ekonomik faaliyetin ve büyümenin finansmanını sürdürmeye, varlık değerlerinin korunmasına ve yatırımcı güveninin yüksek tutulmasına azami ölçüde katkı sağlamaya ve ekonomimize destek olmaya devam edecektir