Ana Sayfa Eğitim 1028 Şirket K...

1028 Şirket Konkordato’ya Başvurdu

Hacettepe Üniversite Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Alper Bulur ve Emekli Hâkim Konkordato Komiseri Gürkan Ahmet Gençkaya TÜGİAD Ankara toplantılarının konuğu oldu.

Konkordato sorunsalına ilişkin gerçekleşen sohbet toplantısı TÜGİAD Ankara Şubesi üyelerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü Mali Müşavir Serkan Yıldız moderatörlüğünde gerçekleşen ve Ünlü Ekonomist İsmet Demirkol’un da ekonomiye ilişkin bilgilendirme yaptığı toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım “Düzenleyeceğimiz toplantılarımızla ekonomi ve iş dünyasına ilişkin soruları ve merak edilen bilgileri masaya yatıracağız. Bugünkü konumuz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle birçok firmanın konkordato ilân etmesi. Konuşmacılarımızın açıklamalarıyla konkordato sorunsalını yakından inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Konkordato anlaşma sürecidir”

Hacettepe Üniversite Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Alper Bulur konkordato kurumuyla alakalı olarak yanlış bilinen doğruları aktardı. Bulur, özellikle toplumdaki algıya dikkat çekerek “Konkordato süreci, önceki dönemde uygulanan ancak yürürlükten kaldırılan iflâsın ertelemesi kurumundan farklı olarak, sadece borca batık olan şirketlerin başvurabildiği bir yeniden yapılanma değil, aktifi pasifinden fazla olduğu hâlde mali durumu bozuk olan şirketlerin yani nakit akışında sıkıntı yaşayan şirketlerin de başvurabildiği bir yöntemdir. Dürüstlük ilkesi çerçevesinde borçlarını yapılandırarak ekonomik hayatın içinde kalma mücadelesi veren şirketlerin başvurduğu bir yoldur. Konkordato, kelime anlamı itibarıyla da zaten anlaşma demektir. Borçlunun, kanunda öngörülen çoğunluktaki alacaklıları ile yaptığı bir cebri anlaşmadır. Borçlunun, asliye ticaret mahkemesinin tasdikiyle, borçlarını yapılandırarak belirli bir oranda ve/veya belirli bir ödeme takvimi içinde borçlarını ödediği bir anlaşma sürecidir” ifadelerini kullandı.

“Dürüstlük kuralına uygun hareket edilmeli”

İflâsın ertelenmesi kurumu yürürlükten kaldırıldığı için, 15 Mart 2018 tarihinden itibaren konkordatoya başvuru sürecinin başladığının önemle altını çizen Bulur “Takip edebildiğimiz kadarıyla 8 aylık süreçte 1028 şirketin konkordato sürecine başvurduğunu görüyoruz. Bunlardan bugüne kadar önemli bir kısmı ret şeklinde olmak üzere 257 tanesi karara çıkmış durumda. Konkordatonun tasdiki talebinin reddedilmesi daha çok kesin mühlet içinde müzakere sürecine katılan alacaklıların kanunda öngörülen çoğunlukla konkordatoyu onaylamamaları sebebine dayanmaktadır. Ayrıca, geçici ve kesin mühlet içinde dürüstlük ilkesine uygun olarak yeniden yapılandırma amacıyla hareket edilmediği takdirde, bu durumlar tespit ediliyor ve komiser raporlarıyla mahkemeye sunuluyor” dedi.

Kötü niyet tespiti ile komiser atanıyor

Emekli Hâkim ve Konkordato Komiseri Gürkan Ahmet Gençkaya ise, komiserin görevinin mahkemeler tarafından belirlendiğini anlatarak “Şu anda Türkiye’de uygulanan konkordato komiserliğinin yüzde 99’u nezaret etme şeklinde cereyan ediyor. Şirket yöneticilerinin bu süreçte kötü niyetli davranışları bulunduğu takdirde; mahkeme bu kez nezaret görevini kaldırıp, şirkete tamamen yönetici olarak atayabiliyor. Komiser nezaret görevi aldıktan sonra şirket yönetimi aynen kalmaya devam ediyor. Şirket yönetiminin şirketin faaliyetleri konusundaki bütün hareketleri komiserin onayına tâbi tutuluyor. Keza sözleşme yapması da aynı şekilde.” Şirketlere genellikle teşvik edici hususlarda bulunduklarını anlatan Gençkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmanın dışarıya karşı ticari faaliyetini devam ettirdiği kişilere karşı da olumsuz etkilemesini önlemeye çalışıyoruz. Çünkü ne yazık ki bu durum ticareti de etkiliyor.”

İşçinin 3 aylık maaş alacakları devletten

İşçi alacaklıları ile alakalı da konuşan Gençkaya bu durumun farklı bir düzenlemeye tâbi tutulduğunu söyleyerek “Bir işçinin alacağı varsa, o alacağına dayalı olarak işvereni takip yapabilir. Malı mülkü varsa haczettirebilir. Devlet ben kendi alacağımı almayacağım, benim alacağım varsa siz onu işçilere verin diyerek, işçi alacaklarını farklı bir statüye koymuş. Onun haricinde de bir sigorta kurumu da var SGK nezdinde. Onda da ödenen primlerden dolayı bir meblağ birikiyor. İşçilerin konkordato talebinden önceki 3 aylık maaşlarını devlet karşılıksız olarak ödüyor. Böylece işçileri üretim yapmaya teşvik ediyoruz. Türkiye’deki en büyük sıkıntımız şirketler son ana kadar konkordato ve iflâs etelemeye başvurmuyordu. Nerdeyse 1 sene önce bunun farkındaydı ama bekliyorlardı. Şimdi konkordato ile şu geldi. Sadece borçlu olmak değil, ilerdeki borcunu ödeyememe tehlikesi varsa şimdiden konkordato isteyebilir.

TÜGİAD Ankara üyelerinin konkordato ile alakalı merak ettikleri sorular ile devam eden toplantı, TÜGİAD Ankara Şubesi 10. Dönem Başkanı Zafer Yıldırım’ın konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu.

 

 

Konkordato İlanı Nedir? Konkordato Durumunda İşçi Alacakları Ne Olur?

Konkordato İlanı Ne Demektir? Nasıl Olur?

Konkordato latince anlaşma aynı fikirde, anlayışta olma anlamına gelen concordia kelimesinden gelmektedir ve borçta anlaşma durumunu ifade etmektedir. Yani borçlu kişi borcunu anlaşma yoluyla ödemek ister, korkordato ilan eder. Burada esas olan iyi niyettir. Konkordato anlaşmasının kabulü için ilgili belgelerin hazırlanması ve sunulması sonrası mahkeme kararı gereklidir… Aşağıda konuya ait genel bilgileri, ilgili belgeleri, gerekli şartları, süreci ve alacaklılar açısından dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık…

Konkordato iyi niyetli ve borçlarının en az %50sini ödeme gücüne sahip olan borçluların, borçlarını yeniden yapılandırması ve bir miktar borçtan kurtularak ödeme yapmasıdır.

Konkordatonun Türleri Nelerdir?

Dört tür konkordato durumu vardır, şirket ve süreç durumuna göre farklılık gösterirler. Aşağıda ana hatları belitilen konkordato türlerine ilişkin daha yarınıtlı bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz.

1 – Adi Konkordato:

  • Herhangi bir borçlu talep edebilir. İflas isteme hakkı olan alacaklılar da talep edebilir.
  • Defter tutanlar, tuttukları defterleri ibraz ederler
  • İcra mehkemesi geçici konkordato komiseri tayin eder, 5 aya kadar uzayabilen (3+2 ay) süre verileri söz konusudur. Komiser raporuna göre karar verilir.
  • Mal ve varlıklara tedbir konur.
  • 1 yıl kesin süre verilerek borçlar tasfiye edilir.

2 -İflastan Sonra Konkordato

İflası istenen borçlu konkordato şartlarını taşıdığını ileri sürerek konkordato talep ederse, iflas incelemsi ile karar verilir. Komiserin görevlerini bu durumda iflas idaresi yapar.

3 -Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

  • Alacaklılara borçlunun mal varlığı üzerinde tasarruf hakkı veren konkordato türüdür.
  • Alacaklılar borçlunun kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallarını satabilir veya kiralayabilirler. Tasfiye memuru ve alacaklılar kurulu alacaklıların haklarını korurlar.
  • Alacaklılar Kurulu en az ayda 1 defa toplanır. Konkordatı Tasfiye Memuru İcra Mahkesinin seçimine dair kararı onaylamasından sonra göreve başlar.

4 -Sermaye Şirketleri ile Kooperatif Şirketlerde Borcun Yeniden Yapılandırılması

Şirketin talebi ile ve alacaklıların alacaklarının 2/3’ünün kabulü ile yeniden yapılandırma projesi ile Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulur.

Projede etkilenen alacaklıların oylamaya katılanlarının yarıdan fazlasının ve toplam alacak yekununun 2/3’ünün kabulü ile konkordato talebinde bulunulur.

Konkordato İlanında Gerekli (Talebe Eklenecek) Belgeler Nelerdir?

Konkordato ilanı için gerekli belgeler İcra İflas Kanunu Madde 286’da sıralanmıştır. Buna göre:

1) Konkordato Ön Projesi: Ön Proje konkordato anlaşmasının ana hatlarını, ödeme oran ve vadelerini, alacaklılarının karşılıklarını, yeniden yapılandırma sürecinin esaslarını belirler. Borç vade ve oranları, borçlunun mallarına ne olacağı, mali kaynakların ve sürecin detayları bu projede yer almaktadır.

Konkordato ön projesi, konkordato isteyen tarafın borçlarını hangi oran ve/ veya vadede ödeyeceği, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynakların nasıl sağlanacağını (şirkette sermaye artırımı ya da kredi temini,varlık kiralama vb.) anlatan bir teklif dokümanıdır.

2) Borçlunun malvarlığı durumunu gösterir belgeler:
Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanmış olan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olun defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler bu kapsamdadır.

3) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. (İşçilerin alacakları için önemli belgedir, videoda ayrınıtlarıyla anlatılmaktadır)

4) Ön Proje Teklifi ile Borçlunun Malvarlığının Karşılaştırıldığı Tablo:
Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

5) Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Finansal Analiz Raporları:

Yetkili bağımsız denetim kuruluşu (SPK veya kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu) tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanaklarını içerir.

Önemli Not: Konkordato ilanı için gerekli olan belgelerin ve mali tabloların hazırlanış tarihi, mahkemeye başvuru tarihinden önce en fazla kırk beş gün içinde yapılmış olmalıdır. 45 günden daha uzun bir zamanda hazırlanmış rapor ve belgeler geçerli kabul edilmez.

Konkordato Durumunda Çalışanların, İşçilerin Maaş ve Alacakları Ne Olur?

İşçi hakları (konkordatodan önce doğan) imtiyazlı alacaklardır. Ancak bunların geçerli olabilmesi için konkordato talebine yazdırılması gerekmektedir. Maaşlar, indirim yapılmadan ödenir. Eğer yazılmaz ise işçi alacakları da normal konkordato şartlarına tabi olur.

Rehin ve ipotekli alacaklar takibe devam edebilirler.

Kefil bulunması durumunda konkordato talebini kabul etmemiş alacaklılar konkordato şartlarına bağlı olmaksızın kefilden tam alacağı talep etmeye devam ederler.

Konkordato Süreci Nasıl İşler? Bilinmesi Gerekenler

ODDYMM Başkanı Yeminli Mali Müşavir Orhan İyiler konkordato nedir, konkordato ilanı ne anlama gelir anlattıktan sonra, konkordato sürecinin nasıl işlediği, şartları ve bir şirketin konkordato ilanı durumunda işçilerin alacakları konularına değinmektedir.

Konkordato süreci şirketler için nasıl gelişmektedir? Konkordatoya ne durumda nasıl başvurulur, hangi şartlarda kabul olur? Neden tercih edilmektedir? Konkordato durumunda borçlular ve alacaklılar açısından konkordato süreci nasıl yürür? Bir şirket konkordato ilan ettiği zaman o şirketin alacaklıları, çalışanları ve işçileri nasıl hareket etmelidirler videoda etraflıca anlatılmaktadır.

İşçi maaşları kanunen ayrıcalıklı alacaklardır. Yalnız bunun için işçi alacakları kayıtlara geçirilmelidir. Bu konuda sendikalara büyük görev düşmektedir. Ayrıcalıklı alacaklar süreçte nasıl işlem görür, eğer sendika görevini yapmazsa ne olur? Videoda bu önemli konular da aydınlatılmaktadır…