Ana sayfa Eğitim Konkordato İl...

Konkordato İlanı Nedir? Konkordato Durumunda İşçi Alacakları Ne Olur?

Konkordato İlanı Nedir, Ne Demektir?

Konkordato latince anlaşma aynı fikirde, anlayışta olma anlamına gelen concordia kelimesinden gelmektedir ve borçta anlaşma durumunu ifade etmektedir. Yani borçlu kişi borcunu anlaşma yoluyla ödemek ister, korkordato ilan eder. Burada esas olan iyi niyettir. Konkordato anlaşmasının kabulü için ilgili belgelerin hazırlanması ve sunulması sonrası mahkeme kararı gereklidir… Aşağıda konuya ait genel bilgileri, ilgili belgeleri, gerekli şartları, süreci ve alacaklılar açısından dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık…

Konkordato iyi niyetli ve borçlarının en az %50sini ödeme gücüne sahip olan borçluların, borçlarını yeniden yapılandırması ve bir miktar borçtan kurtularak ödeme yapmasıdır.

Konkordatonun Türleri Nelerdir?

Dört tür konkordato durumu vardır, şirket ve süreç durumuna göre farklılık gösterirler. Aşağıda ana hatları belitilen konkordato türlerine ilişkin daha yarınıtlı bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz.

1 – Adi Konkordato:

  • Herhangi bir borçlu talep edebilir. İflas isteme hakkı olan alacaklılar da talep edebilir.
  • Defter tutanlar, tuttukları defterleri ibraz ederler
  • İcra mehkemesi geçici konkordato komiseri tayin eder, 5 aya kadar uzayabilen (3+2 ay) süre verileri söz konusudur. Komiser raporuna göre karar verilir.
  • Mal ve varlıklara tedbir konur.
  • 1 yıl kesin süre verilerek borçlar tasfiye edilir.

2 -İflastan Sonra Konkordato

İflası istenen borçlu konkordato şartlarını taşıdığını ileri sürerek konkordato talep ederse, iflas incelemsi ile karar verilir. Komiserin görevlerini bu durumda iflas idaresi yapar.

3 -Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

  • Alacaklılara borçlunun mal varlığı üzerinde tasarruf hakkı veren konkordato türüdür.
  • Alacaklılar borçlunun kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallarını satabilir veya kiralayabilirler. Tasfiye memuru ve alacaklılar kurulu alacaklıların haklarını korurlar.
  • Alacaklılar Kurulu en az ayda 1 defa toplanır. Konkordatı Tasfiye Memuru İcra Mahkesinin seçimine dair kararı onaylamasından sonra göreve başlar.

4 -Sermaye Şirketleri ile Kooperatif Şirketlerde Borcun Yeniden Yapılandırılması

Şirketin talebi ile ve alacaklıların alacaklarının 2/3’ünün kabulü ile yeniden yapılandırma projesi ile Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulur.

Projede etkilenen alacaklıların oylamaya katılanlarının yarıdan fazlasının ve toplam alacak yekununun 2/3’ünün kabulü ile konkordato talebinde bulunulur.

Konkordato İlanında Gerekli (Talebe Eklenecek) Belgeler Nelerdir?

Konkordato ilanı için gerekli belgeler İcra İflas Kanunu Madde 286’da sıralanmıştır. Buna göre:

1) Konkordato Ön Projesi: Ön Proje konkordato anlaşmasının ana hatlarını, ödeme oran ve vadelerini, alacaklılarının karşılıklarını, yeniden yapılandırma sürecinin esaslarını belirler. Borç vade ve oranları, borçlunun mallarına ne olacağı, mali kaynakların ve sürecin detayları bu projede yer almaktadır.

Konkordato ön projesi, konkordato isteyen tarafın borçlarını hangi oran ve/ veya vadede ödeyeceği, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynakların nasıl sağlanacağını (şirkette sermaye artırımı ya da kredi temini,varlık kiralama vb.) anlatan bir teklif dokümanıdır.

2) Borçlunun malvarlığı durumunu gösterir belgeler:
Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanmış olan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olun defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler bu kapsamdadır.

3) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. (İşçilerin alacakları için önemli belgedir, videoda ayrınıtlarıyla anlatılmaktadır)

4) Ön Proje Teklifi ile Borçlunun Malvarlığının Karşılaştırıldığı Tablo:
Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

5) Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Finansal Analiz Raporları:

Yetkili bağımsız denetim kuruluşu (SPK veya kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu) tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanaklarını içerir.

Önemli Not: Konkordato ilanı için gerekli olan belgelerin ve mali tabloların hazırlanış tarihi, mahkemeye başvuru tarihinden önce en fazla kırk beş gün içinde yapılmış olmalıdır. 45 günden daha uzun bir zamanda hazırlanmış rapor ve belgeler geçerli kabul edilmez.

Konkordato Durumunda Çalışanların, İşçilerin Maaş ve Alacakları Ne Olur?

İşçi hakları (konkordatodan önce doğan) imtiyazlı alacaklardır. Ancak bunların geçerli olabilmesi için konkordato talebine yazdırılması gerekmektedir. Maaşlar, indirim yapılmadan ödenir. Eğer yazılmaz ise işçi alacakları da normal konkordato şartlarına tabi olur.

Rehin ve ipotekli alacaklar takibe devam edebilirler.

Kefil bulunması durumunda konkordato talebini kabul etmemiş alacaklılar konkordato şartlarına bağlı olmaksızın kefilden tam alacağı talep etmeye devam ederler.

Konkordato Süreci Nasıl İşler? Bilinmesi Gerekenler

ODDYMM Başkanı Yeminli Mali Müşavir Orhan İyiler konkordato nedir, konkordato ilanı ne anlama gelir anlattıktan sonra, konkordato sürecinin nasıl işlediği, şartları ve bir şirketin konkordato ilanı durumunda işçilerin alacakları konularına değinmektedir.

Konkordato süreci şirketler için nasıl gelişmektedir? Konkordatoya ne durumda nasıl başvurulur, hangi şartlarda kabul olur? Neden tercih edilmektedir? Konkordato durumunda borçlular ve alacaklılar açısından konkordato süreci nasıl yürür? Bir şirket konkordato ilan ettiği zaman o şirketin alacaklıları, çalışanları ve işçileri nasıl hareket etmelidirler videoda etraflıca anlatılmaktadır.

İşçi maaşları kanunen ayrıcalıklı alacaklardır. Yalnız bunun için işçi alacakları kayıtlara geçirilmelidir. Bu konuda sendikalara büyük görev düşmektedir. Ayrıcalıklı alacaklar süreçte nasıl işlem görür, eğer sendika görevini yapmazsa ne olur? Videoda bu önemli konular da aydınlatılmaktadır…