Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türk Prysmian...

Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz ve Yorumları

Türk Prysmian Kablo PRKAB hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların PRKAB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Türk Prysmian Kablo – 3Ç18 sonuçlarını 1.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %47 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %57 azaldı. Net satışlar 348 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüdü. Şirket, 3Ç18’de 20 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %103 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 234 baz puan artarak %5.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 225 baz puan büyüdü ve %12.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 11 baz puan geriledi ve %6.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %14 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 büyüdü. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 64 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 92 milyon TL (3Ç17: 70 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.7 (3Ç17: %6.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.5 F/K çarpanından ve 3.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 2Ç18 – 27.07.2018

Türk Prysmian Kablo 2Ç18 sonuçlarını 4.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %27 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1604 arttı. Net satışlar 356 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %228 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 274 baz puan artarak %4,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %118 yükselerek 73 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 94 milyon TL (2Ç17: 38 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7,1 (2Ç17: %3,9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.4 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Türk Prysmian Kablo, Sipariş Alımı Hakkında Bir Açıklama Yaptı – 26.06.2018

Şirketimiz; ” Yerköy-Sivas Arası Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşler Yapım İşi ” kapsamında Bakır İletkenli Sinyal ve Enerji Kabloları Alımı ile ilgili olarak Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. firmasından, 2018 yılı içersinde başlayarak ve 30.09.2019 tarihine kadar sürecek ve peyder pey tedarik edilmek üzere 11,5 milyon USD – 12,5 milyon USD aralığına tekabül eden sipariş almıştır.

Türk Prysmian Kablo, Aksaray Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi İhale Süreci Hakkında Bir Açıklama Yaptı – 19.06.2018

KAP: 21.02.2018 tarihinde aşağıda detayları verilen, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen “DB.KAB.14 referanslı, 154 kV ATIŞALANI S/S – AKSARAY GIS S/S Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi ihalesi” kapsamında en düşük teklif, firmamız tarafından verildiği ve ihalenin kazanıldığı bildirilmişti.

İhaleyi Açan Taraf: TEİAŞ
İhale Adı: DB.KAB.14 referanslı, 154 kV ATIŞALANI S/S – AKSARAY GIS S/S Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi
İhaleye Teklif Verme Tarihi: 21.02.2018
Teklif Tutarı: 7.158.105,00 EUR + KDV
İşin Süresi: 360 gün

Söz konusu ihaleye ilişkin Şirketimiz sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Türk Prysmian Kablo (PRKAB, Nötr): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı 277bin TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem zararı 2,6mn TL idi. Şirketin brüt karı %62,9 artışla 33mn TL olurken, faaliyet zararı 524bin TL’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerden gelirler ve finansman gelirleri sebebiyle şirket kara geçmiş ve vergi öncesi karı 425bin TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Türk Prysmian Kablo – 1Ç18 sonuçlarını 0.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 2.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 318 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. Şirket, 1Ç18’de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %139 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 94 baz puan artarak %2,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %79 düşerek 34 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Prysmian Kablo Kar Dağıtım Politikası Hakkında Açıklama Yaptı – 07.03.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu; mevcut “Kar Dağıtım Politikası” üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel düzenlemeleri de dikkate alınmak suretiyle, anılan politikanın ekte gösterildiği şekilde revize edilmesine, bu hususun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir:

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; şirketin yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörüleri dahil ileriye dönük beklentisinin izin verdiği ölçüde kar dağıtım kararı verilir. Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında denge tutarlı bir biçimde gözetilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın; dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur.

Prysmian Kablo PRKAB Temettü Teklifi Açıklaması – 07.03.2018

Yönetim Kurulumuz’un 06.03.2018 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

– SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.141.821.-TL “Net Dönem Karı” oluştuğu,

– Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi dikkate alındığında, 18.906.060.-TL tutarında, “Net Dönem Karı” oluştuğu,

– SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan Kar Payı Rehberi’nde;

  1. Net dağıtılabilir dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılacağının öngörüldüğü,
  2. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınırın, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlendiği;

– Bu doğrultuda Dağıtılabilir Net Dönem Karının yani dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırının, 945.303.- TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 7.326.936.-TL olduğu dikkate alınarak;

– 7.326.936.-TL’den, 277.476.-TL TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek Akçenin) ayrıldıktan sonra kalan tutardan, çıkarılmış sermayenin %3,04’üne tekabül eden 4.311.920.-TL’nin, 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030422697.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,025859293.-TL dağıtılmasına,

– 8.141.821.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabilir temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 2.737.539.-TL’nin ise “Olağanüstü Yedek” olarak ayrılmasına,

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2017 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
PRKAB, TRASMENS91H3
Peşin
0,0304226
3,04226
0,0258593
2,58593
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
18.04.2018
20.04.2018
19.04.2018

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Türk Prysmian Kablo – 4Ç17 sonuçlarını 3.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %59 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %4 azaldı. Net satışlar 351 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 379 baz puan azalarak %2,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %356 büyüyerek 161 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, şirket yönetim kurulu hisse başına 0,0304226 nakit temettünün 18 Nisan 2018 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etmesini kararlaştırdı. Teklif edilen temettü %1,3 temettü verimini işaret etmektedir.

HALK YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz – 07.03.2018

Türk Prysmian Kablo (PRKAB, Nötr): Türk Prysmian Kablo, hisse başına brüt 0,0304226 TL nakit kar payı dağıtılması teklifini genel kurul onayına sunacağını açıkladı. 20 Nisan 2018’de ödenmesi teklif edilen kar payı, son hisse kapanış fiyatına göre %1,3 temettü verimine işaret etmektedir.