Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türk Prysmian...

Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz ve Yorumları

Türk Prysmian Kablo PRKAB hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların PRKAB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İş Yatırım – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Yorum – 21.02.2020

Prysmian Kablo Analist Toplantısı Notları

Şirket 2020’ye temkinli yaklaşıyor satışlarının sabit kalmasını bekliyor, ancak yukarı yönlü sürprizler mümkün. Nitekim şirket 2020 yılının ilk çeyreğinin geçen yıla oranla daha iyi güçlü olduğunu belirtti. Yeni potansiyel iş imkanları arasında YEKA projesi kapsamında ihalesi tamamlanan 1GW’lık yenilenebilir projenin ihtiyaç duyduğu 10-15 milyon Euro’luk kablo gereksinimi görülüyor. 1GW’lık ikinci bir YEKA projesinin ise kısa vadede ihaleye açılması bekleniyor.

Şirket 2019’da olduğu gibi 2020’de de pazar payını korumaya çalışacağını ifade ediyor.

Prysmian Türkiye’nin ana şirketinden aldığı hizmetler sonucu oluşan maliyetlerin yanında, Türkiye’deki şirket ana şirkete marka kullanım bedeli ödüyor. Ekonomik durumu göz önünde bulunduran ana şirket Türkiye’deki iştiraki ile 2018 yılında bir alacaklardan feragat anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma, marka kullanım bedelini kalıcı olarak %2’den %1,5’a düşürürken, politika faizinin %15’in üzerinde olduğu durumlarda servislerden kaynaklanan alacaktan feragat ediyor. 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan anlaşma 2020’yi de kapsayacak şekilde uzatılmış ve faiz eşiği %12’ye çekilmiş durumda, bu bağlamda faizlerin gidişatını göz önüne alındığında bu alacak feragatinden 2020’nin ilk çeyreğinde de yararlanılacak, sonrasında fazilerdeki düşüş ile bu etkinin kaybolacağı tahmin ediyor. Alacak feragatinin ortadan kalkmasının yaratacağı olmusuz etki, forward kontrat maliyetlerinin düşmesi ile dengelenecek. Bu şekilde şirketin FAVÖK rakamlarının düşmesi ancak net kar rakamının bu düşüşten etkilenmemesi bekleniyor.

Satışlar: Şirket 2018 yılında %76 olan yurtiçi satış oranını %65’e düşürmüş durumda. Aynı zaman diliminde %21’lik yurtdışı satış oranı %25’e yükselirken, %3’lük grup içi satışlar %10’a yükseltilmiş durumda. TL’nin değer kaybına karşı ise şirket 2018’deki %34’lük TL bazında sipariş oranını 2019 yılında %18’e indirmiş durumda.

  • Şirket kablo endüstrisinin güncel durumu ile alakalı ise katma değeri yüksek ürünler dışındaki tüm segmentlerde, rakip sayısının artması ile orantılı olarak fiyat baskısının hissedildiğine dikkat çekti. En büyük fiyat baskısının inşaat sektöründe hissedildiği belirtildi.
  • Şirket oluşan net nakdini öncelikli olarak TL bazındaki borçların ödenmesine kullanacağını belirtti.

Tedarik ve Hammade: Bakırda ana tedarik yurtiçinden gerçekleştiriliyor. Günlük ihtiyaca dayalı, minimum envanter mantığı ile hareket ediliyor. Diğer hammaddelerde ise dağılım %90 yurtdışı %10 Türkiye şeklinde gerçekleşiyor. Şirket bakır fiyatları riski de taşımıyor, bu konuda %100 hedge politikası bulunmakta.

Prysmian Kablo Temettü Teklifi Açıklaması – 21.02.2020

Kar dağtım kararımızın metin kısmındaki hisse başı kar rakamları sehven hatalı kaldığından düzeltilmiş hali ile karar tekrar açıklanmıştır. Yönetim Kurulumuzun 20.02.2020 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri  ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 35.971.002.-TL “net dönem karı” oluştuğu

Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi dikkate alındığında, 17.256.668.-TL tutarında, “net dönem karı” oluştuğu (kısaca “Yasal Net Dönem Karı” olarak anılacaktır.),

SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan Kar Payı Rehberi’nde;

  1. Yasal Net Dönem Karı’nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2019 -31.12.2019 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 17.256.668.-TL’dir.
  2. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle  ulaşılacağı öngörülmektedir.

Bu çerçevede; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 17.256.668.-TL den, 862.833.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 331.266.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 16.725.101.-TL olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %4,71’ine tekabül eden 6.669.020.-TL’nin, 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030770579.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,026154992.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısımdan 41.766.-TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının “Olağanüstü Yedek” olarak şirket bünyesinde bırakılmasına;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2019 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. 

Prysmian Kablo 4Ç19 Sonuçlarını Açıkladı – 21.02.2020

Pysmian Kablo, 2019 yılının 12 aylık finansal sonuçlarına göre 35.971 milyonTL net kar açıkladı. PRKAB 2018 yılında 38.554 milyon net kar açıklamıştı. Pysmian Kablo’nun 2019’un son çeyreğindeki (3 aylık) net karı 16 milyon TL olmuştur. PRKAB 3Ç19’da 5,9 milyon , 2Ç19’da 5,2 milyon, 1Ç19’da ise 8,8 milyon net kar açıklamıştır.

 

Prysmian Kablo, Sipariş Alımı Hakkında Açıklama Yaptı – 11.12.2019

KAP: Şirketimiz; Larsen&Toubro  firmasından, Cezayir Adrar Güney Batı Gaz Bölgesinde kurulacak 3 ayrı Gaz Arıtım Tesisi”  projesi ile ilgili olarak; projenin hayata geçirilmesi esnasında oluşacak nihai miktarlara bağlı olarak yaklaşık 9,5 – 10 milyon USD değerinde olan alçak ve orta gerilim enerji kablosu siparişi almıştır. Söz konusu siparişe konu kabloların teslimi, 2020 ve 2021 yıllarında peyder pey yapılacaktır.  

Prysmian Kablo, Toplu İş Görüşmeleri Hakkında Açıklama Yaptı – 11.12.2019

Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile Birleşik Metaş İş Sendikası arasında yeni döneme dair toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamış olup; yürütülmekte olan Grup Toplu İş Görüş Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.

 

Prysmian Kablo Rüçhan Hakkı Kullanımı Hakkında Açıklama Yaptı – 28.11.2019

Sermaye artırımı onaylanan Prsmian Kablo’dan hak sahiplerine önemli duyuru:

KAP: “Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.10.2019 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 141.733.652,00-(yüzkırkbirmilyon yediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.- TL (yetmişbeşmilyon) arttırılarak 216.733.652,00.- TL’ye (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) yükseltilmesine, ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2019 tarih ve 2019/62 sayılı bülteni ile duyurulmuştu. 25.11.2019 tarihinde ise tebliğ alınan SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumunda yine aynı tarihte yayımlanmıştır.

– Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup ellerindeki payların % 52,92’si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

– Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.11.2019 ile 13.12.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

– Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL’den satışa arz edilecektir.

– Pay bedelleri T.Garanti Bankası A.Ş. Marmara Ticari Şube nezdinde bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR72 0006 2001 6050 0006 2993 10 IBAN nolu özel hesaba yatırılacaktır.

– Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.nin www.garantiyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

– Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince 1 TL nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.”

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Türk Prysmian Kablo – 3Ç19 sonuçlarını 5.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %215 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 arttı. Net satışlar 347 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0 düştü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %35 oldu. (3Ç18: %30) Şirket, 3Ç19’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 126 baz puan artarak %6.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 39 baz puan yükseldi ve %12.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 103 baz puan düştü ve %5.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %43 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %63 düştü. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %32 azalarak 43 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.7 F/K çarpanından ve 2.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 5.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %41 azaldı. Net satışlar 377 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %32 oldu. (2Ç18: %24) Şirket, 2Ç19’de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 250 baz puan artarak %6.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 155 baz puan büyüdü ve %10.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 83 baz puan geriledi ve %4.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 geriledi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %15 geriledi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 62 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 110 milyon TL (2Ç18: 94 milyon TL ve 1Ç19: 115 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.9 (2Ç18: %7.1 ve 1Ç19: 8.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 2.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Türk Prysmian Kablo İhaleye Teklif Verilmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 26.06.2019

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen “TKABY.51 – Yenihavalimanı GIS TM – Taşoluk TM 154 kV 1600 mm2 + 154 kV, 1 fider (Yeni Havalimanı) XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi” ihalesine Şirketimiz tarafından bugün 41.878.990 TL+KDV teklif verilmiş olup, vermiş olduğumuz teklifin ihale kapsamında verilen teklifler arasında birinci sırada yer aldığı bilgisi edinilmiştir. İhale makamı TEİAŞ ‘ın söz konusu ihale ile ilgili değerlendirmeleri devam etmekte olup, bilgi edinildikçe Kamuyu Aydınlatma Platformundan gerekli duyurular/güncellemeler yapılacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Türk Prysmian Kablo – 1Ç19 sonuçlarını 8.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3061 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %73 azaldı. Net satışlar 317 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yatay kaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, yatay kaldı ve net satışlardaki payı %30 oldu. (1Ç18: %21) Şirket, 1Ç19’de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %106 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 224 baz puan artarak %4.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 55 baz puan arttı ve %10.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 169 baz puan azaldı ve %7.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %18 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %63 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %62 gerileyerek 69 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 115 milyon TL (1Ç18: 120 milyon TL ve 4Ç18: -6 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8.4 (1Ç18: %9.6 ve 4Ç18: -0.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 2.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Türk Prysmian Kablo – 4Ç18 sonuçlarını 32.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %825 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1611 arttı. Net satışlar 352 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yatay kaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %51 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %19 oldu. (4Ç17: %26) Şirket, 4Ç18’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %271 büyüme gösterdi.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 693 baz puan artarak %9.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 206 baz puan azaldı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 896 baz puan azaldı ve %0.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %30 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %210 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %181 artarak 180 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -6 milyon TL (4Ç17: -7 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.4 (4Ç17: – %0.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.3 F/K çarpanından ve 1.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Türk Prysmian Kablo Temettü Açıklaması Yaptı – 21.02.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
PRKAB, TRASMENS91H3
Peşin
0,0403629
4,03629
0,0343085
3,43085
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
18.04.2019
 
22.04.2019
19.04.2019

Yönetim Kurulumuz’un 21.02.2019 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

-SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 38.538.543.-TL “net dönem karı” oluştuğu

-Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi dikkate alındığında, 29.827.286.-TL tutarında, “net dönem karı” oluştuğu (kısaca “Yasal Net Dönem Karı” olarak anılacaktır.),

-SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan Kar Payı Rehberi’nde;

I. Yasal Net Dönem Karı’nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2018 -31.12.2018 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 29.827.286.-TL’dir.

II. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlaraının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılacağı öngörülmektedir .

-Bu doğrultuda; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 29.827.286.TL’den, 1.491.364- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 268.009.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 28.603.931.-TL olduğu belirlenmiştir.

2018 mali yılı içerisinde yaşanan olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle oluşan nakit ihtiyacının yönetilmesi ve sürdürülebilir sağlıklı finansal yapının devamı adına; çıkarılmış sermayenin %4,04’üne tekabül eden 5.720.786.-TL’nin, 18 Nisan 2019 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,040362934.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,034308494.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının “Olağanüstü Yedek” olarak şirket bünyesinde bırakılmasına;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2018 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
5.720.786
0
20
0,0343085
3,43
TOPLAM
5.720.786
0
20
0,0343085
3,43

Türk Prysmian Kablo’dan Lisans ve Hizmet Sözleşmeleri Hakkında Önemli Açıklama – 24.12.2018

26.07.2018 tarihinde yapılan açıklamada, Prysmian Group merkez yönetimi tarafından; Prysmian Türkiye Ar-Ge merkezi faaliyetleri çerçevesinde taahhüt edilen 3 yıllık hedeflere ulaşılması şartıyla, %2 olan lisans oranının, (01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) %1,25 olarak revize edilmesine karar verildiği, menfaat sahiplerimizin bilgisine sunulmuştu.

2018 Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan yüksek volatilite ile başlayan olumsuz makroekonomik gelişmeler akabinde, USD/TL parite artışı 2018 yılı başına göre %82, piyasa yıllık faiz oranları %40 ve yıllık forward sözleşme maliyetleri %35-37 seviyelerine yükselmiştir. Dolayısıyla, ağırlıklı olarak döviz bazlı hammadde ve operasyonel giderleri olan Şirketimizin finansal yükleri artarak, sermaye ihtiyacı oluşmuştur.

Bu sebepten ötürü; Prysmian Group şirketlerinden lisans sahibi Prysmian S.p.A. ve hizmet sağlayıcısı Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ile; Şirketimizin operasyonel ve finansman maliyetlerinin minimum düzeyde tutulması adına birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde; her iki şirket de, iştiraki olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’yi desteklemek adına;

TCMB “1 hafta repo” faizini, bahse konu makroekonomik gelişmeler bakımından objektif bir veri olarak kabul etmeye karar vermiş ve bu doğrultuda ilgili Lisans Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Bilgi İşlem (IT) Hizmetleri Sözleşmesi ve SAP Konsolidasyon Programı Kullanım Bedeli Sözleşmesi bakımından (kısaca “Sözleşmeler”), aşağıda detayları verildiği üzere ve yalnızca 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmiştir. Şöyle ki;

 – 2018 yılı için; TCMB “1hafta repo” faizinin yıllık ortalamasının %15 veya %15’in üzerinde olması koşuluyla, Sözleşmelerden kaynaklı tüm alacak haklarından feragat edecektir.

– 2019 yılı için ise; her bir 3 aylık dönem (çeyrek) sonunda, biten döneme ait TCMB”1 hafta repo” faizinin çeyrek bazlı ortalaması alınacak; ortalamanın %15 veya %15’in üzerinde olması halinde, ilgili döneme ait Sözleşmelerden kaynaklı tüm alacak haklarından feragat edecektir.

TCMB “1hafta repo” faizinin yılsonuna kadar benzer seyretmesi durumunda; ilgili feragatlerin, Şirketimizin en son açıkladığı 30 Eylül 2018 mali sonuçları dikkate alındığında; 9 aylık vergi öncesi net kar üzerinde 21.289.335 TL’lik olumlu etkisi olacağı hesaplanmaktadır. Son çeyrek bakımından da olumlu bir etki beklenmektedir.

1 Ocak 2020’den itibaren Sözleşmeler revizyon öncesindeki şartlarla devam edecek olup, 2018 ve 2019 yılı için belirli şartlarla öngörülen feragatler Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bakımından kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Türk Prysmian Kablo – 3Ç18 sonuçlarını 1.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %47 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %57 azaldı. Net satışlar 348 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüdü. Şirket, 3Ç18’de 20 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %103 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 234 baz puan artarak %5.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 225 baz puan büyüdü ve %12.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 11 baz puan geriledi ve %6.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %14 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 büyüdü. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 64 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 92 milyon TL (3Ç17: 70 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.7 (3Ç17: %6.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.5 F/K çarpanından ve 3.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 2Ç18 – 27.07.2018

Türk Prysmian Kablo 2Ç18 sonuçlarını 4.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %27 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1604 arttı. Net satışlar 356 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %228 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 274 baz puan artarak %4,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %118 yükselerek 73 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 94 milyon TL (2Ç17: 38 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7,1 (2Ç17: %3,9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.4 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Türk Prysmian Kablo, Sipariş Alımı Hakkında Bir Açıklama Yaptı – 26.06.2018

Şirketimiz; ” Yerköy-Sivas Arası Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşler Yapım İşi ” kapsamında Bakır İletkenli Sinyal ve Enerji Kabloları Alımı ile ilgili olarak Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. firmasından, 2018 yılı içersinde başlayarak ve 30.09.2019 tarihine kadar sürecek ve peyder pey tedarik edilmek üzere 11,5 milyon USD – 12,5 milyon USD aralığına tekabül eden sipariş almıştır.

Türk Prysmian Kablo, Aksaray Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi İhale Süreci Hakkında Bir Açıklama Yaptı – 19.06.2018

KAP: 21.02.2018 tarihinde aşağıda detayları verilen, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen “DB.KAB.14 referanslı, 154 kV ATIŞALANI S/S – AKSARAY GIS S/S Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi ihalesi” kapsamında en düşük teklif, firmamız tarafından verildiği ve ihalenin kazanıldığı bildirilmişti.

İhaleyi Açan Taraf: TEİAŞ
İhale Adı: DB.KAB.14 referanslı, 154 kV ATIŞALANI S/S – AKSARAY GIS S/S Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi
İhaleye Teklif Verme Tarihi: 21.02.2018
Teklif Tutarı: 7.158.105,00 EUR + KDV
İşin Süresi: 360 gün

Söz konusu ihaleye ilişkin Şirketimiz sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Türk Prysmian Kablo (PRKAB, Nötr): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı 277bin TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem zararı 2,6mn TL idi. Şirketin brüt karı %62,9 artışla 33mn TL olurken, faaliyet zararı 524bin TL’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerden gelirler ve finansman gelirleri sebebiyle şirket kara geçmiş ve vergi öncesi karı 425bin TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Türk Prysmian Kablo – 1Ç18 sonuçlarını 0.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 2.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 318 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. Şirket, 1Ç18’de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %139 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 94 baz puan artarak %2,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %79 düşerek 34 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Prysmian Kablo Kar Dağıtım Politikası Hakkında Açıklama Yaptı – 07.03.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu; mevcut “Kar Dağıtım Politikası” üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel düzenlemeleri de dikkate alınmak suretiyle, anılan politikanın ekte gösterildiği şekilde revize edilmesine, bu hususun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir:

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; şirketin yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörüleri dahil ileriye dönük beklentisinin izin verdiği ölçüde kar dağıtım kararı verilir. Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında denge tutarlı bir biçimde gözetilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın; dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur.

Prysmian Kablo PRKAB Temettü Teklifi Açıklaması – 07.03.2018

Yönetim Kurulumuz’un 06.03.2018 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

– SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.141.821.-TL “Net Dönem Karı” oluştuğu,

– Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi dikkate alındığında, 18.906.060.-TL tutarında, “Net Dönem Karı” oluştuğu,

– SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan Kar Payı Rehberi’nde;

  1. Net dağıtılabilir dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılacağının öngörüldüğü,
  2. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınırın, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlendiği;

– Bu doğrultuda Dağıtılabilir Net Dönem Karının yani dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırının, 945.303.- TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 7.326.936.-TL olduğu dikkate alınarak;

– 7.326.936.-TL’den, 277.476.-TL TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek Akçenin) ayrıldıktan sonra kalan tutardan, çıkarılmış sermayenin %3,04’üne tekabül eden 4.311.920.-TL’nin, 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030422697.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,025859293.-TL dağıtılmasına,

– 8.141.821.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabilir temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 2.737.539.-TL’nin ise “Olağanüstü Yedek” olarak ayrılmasına,

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2017 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
PRKAB, TRASMENS91H3
Peşin
0,0304226
3,04226
0,0258593
2,58593
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
18.04.2018
20.04.2018
19.04.2018

TACİRLER YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Türk Prysmian Kablo – 4Ç17 sonuçlarını 3.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %59 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %4 azaldı. Net satışlar 351 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 379 baz puan azalarak %2,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %356 büyüyerek 161 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, şirket yönetim kurulu hisse başına 0,0304226 nakit temettünün 18 Nisan 2018 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etmesini kararlaştırdı. Teklif edilen temettü %1,3 temettü verimini işaret etmektedir.

HALK YATIRIM – Türk Prysmian Kablo PRKAB Hisse Analiz – 07.03.2018

Türk Prysmian Kablo (PRKAB, Nötr): Türk Prysmian Kablo, hisse başına brüt 0,0304226 TL nakit kar payı dağıtılması teklifini genel kurul onayına sunacağını açıkladı. 20 Nisan 2018’de ödenmesi teklif edilen kar payı, son hisse kapanış fiyatına göre %1,3 temettü verimine işaret etmektedir.