Ana Sayfa Haberler SPK’dan...

SPK’dan TL Swap Duyurusu

13.04.2020 – SPK, TL/döziz işlemleri ile ilgili olarak swap düzenlemesine dair kararlarını açıkladı.Duyuruda şu bilgiler verildi:

“COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla Kurulumuzun 13/04/2020 tarihli toplantısında;

  • Sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının ilgili sermaye yeterliliği düzenlemeleri uyarınca bir önceki ay sonu itibarıyla hazırlanmış sermaye yeterliliği tablolarında yer alan özsermaye tutarlarının %1’i ile sınırlandırılmasına, söz konusu oranın günlük olarak takip edilmesine, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurulun yazılı onayının alınmasına,
  • Sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, (1) no’lu bentte belirtilen şekilde hesaplanan özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde

– vadesine 7 gün kalan işlemler için %1’i,

– vadesine 30 gün kalan işlemler için %2’yi

– vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10’u geçmemesine,

her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurulun yazılı onayının alınmasına, karar verilmiştir.”

 

SPK, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Tedbir Kararlarını Açıkladı

24.03.2020 – SPK, Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir kararlarını açıkladı. SPK yayınladığı Haftalık Bülten ile küresel kovid-19 salgınının finansal piyasalarda oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik tedbir kararları açıkladı. Tedbirler özetle;

Aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri personellerinin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde olduğu,

Gerekli tedbirlerin alınması ve değişikliklerin internet sitelerinde duyurulması kaydıyla, uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan mobil uygulamalar (whatsapp vb.) üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesinin Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar mümkün olduğu hakkında yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin bilgilendirilmesi;

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 olması ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde %50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükmün, Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar %35’e tamamlatılacak şekilde uygulanması,

Şirketlerin paylarının geri alımlarına ilişkin olarak Kurul tarafından 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularının halen yürürlükte olduğunun kamuoyuna hatırlatılması;

Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 2019 yılsonu ve 1Ç2020 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesi, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 1Ç120 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesi.

 

“Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”

10.01.2020 – 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) “İmtiyazlı Paylar” başlıklı 28’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğe ilişkin aşağıdaki düzenlemeyi yaparak kamu ile paylaşmıştır.

Tebliğ 5 yıl üst üste dönem zararı yazmış şirketlerle ilgili olup, finansal tablolardaki zararların tespitine dair değerlendirmeler açıklığa kavuşturulmuş ve imtiyazların kaldırılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yeni düzenleme ile;

Tebliğde öngörülen şartların oluşması durumunda, şirket paylarındaki yönetimde temsil veya oy hakkında imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılacağı ve Kurul karar tarihi itibarıyla söz konusu imtiyazların kullanılamayacağı hükme bağlanmış, Kurulca imtiyazların kaldırılması yönünde karar alınan şirketlerin yapacakları ilk genel kurul toplantısında esas sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yapmaları öngörülmüştür. Tebliğ ile getirilen düzenleme oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına yönelik olup Kurul tarafından herhangi bir şekilde Tebliğ kapsamına girecek şirketlere kayyum ve/veya yönetim kurulu üyesi atanmasına dönük değildir.

Üst üste beş yıl dönem zararı eden şirketlerin zarara neden olan faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallere ilişkin açıklamalarını Kurul’a iletmeleri öngörülmüş ve makul ve zorunlu halin varlığına ilişkin Kurulca yapılacak değerlendirmede dikkate alınabilecek bazı durumlar düzenlenmiştir.

5 yıl üst üste dönem zararı eden ortaklıkların Kurul Kararı ile imtiyazlarının kaldırılması sonucunda, ilgili ortaklıkta mevcut oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilmesi, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal kabul edilmiştir.

Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla halka açık olan ortaklıklar için Tebliğ’in ilk uygulama yılının hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31.12.2013 tarihinde sona eren, özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 yılı içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi olduğu hükme bağlanmıştır. Halka açılacak şirketler açısından ise beş yıllık sürenin, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla başlayacağı düzenlenmiştir.

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olan ortaklıkların konsolide, bireysel finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olanların da bireysel finansal tablolarının esas alınacağı düzenlenmiş ve dönem zararının konsolide finansal tablolarda “ana ortaklığa ait dönem zararı”, bireysel finansal tablolarda ise “dönem zararı” olarak raporlanan dönem zararını ifade ettiği açıklığa kavuşturulmuştur.

Dönem zararının tespitinde kullanılan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşünün olumsuz olması veya görüş bildirmekten kaçınılması durumunda, ilgili finansal tabloların yönetim kuruluna sunulmasından itibaren sekiz ay içinde yeniden hazırlatılmaları öngörülmüş, sekiz aylık süre içinde olumsuz görüş verilmemiş veya görüş vermekten kaçınılmamış şekilde yeni finansal tabloların yönetim kurulu tarafından hazırlatılmaması durumunda, dönem zararının tespiti kapsamında yapılacak değerlendirmede olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınılmış finansal tabloların Kurulca resen dikkate alınması suretiyle dönem zararı ile sonuçlanmış finansal tablo olarak kabul edilmesi esası benimsenmiştir.

Sermaye piyasalarımız ve ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

SPK Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yaptı

13.03.2019 – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) para piyasası fonlarına ilişkin esaslarda değişiklik yaparak fon değerinin asgari %50’sinin mevduat hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğunu getirdi.

Değişiklik öncesinde mevduat hesaplarının fon değeri içindeki payı için üst sınır %10’du. Son verilere göre para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 29 milyar TL seviyesinde ve mevduatın toplam içerisindeki payı %1’deydi. Düzenleme sonrasında mevduat tabanı artacağı (mevduat bankalarındaki TL mevduatın %1,5’i kadar) için değişikliğin bankacılık sektörü için pozitif olduğunu düşünüyoruz. 

SPK, i-SPK.52.4 sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in; 4. Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin Esaslar” başlıklı bölümüne “4.7. Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar” maddesi olarak aşağıdaki hükmün eklenmesine karar vermiştir:

Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari %50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6’sını aşamaz. Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin %40’ını aşamaz.

Buna göre mevduat hacminde 15 milyar TL artış olabileceği öngörülüyor. Toplam 2,1 trilyon TL tutarındaki mevduat hacmi dikkate alındığında uygulamanın katkısı mütevazi düzeyde kalacaktır.