Ana sayfa sorular TMSF Nedir? A...

TMSF Nedir? Açılımı Nedir? Başkanı Nasıl Seçilir?

TMSF Nedir? Kimdir?

TMSF, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bankalardaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumakla mükellef bir devlet kurumudur.

Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiye’de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aittir.

Türkiye’de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye’deki şubelerinde bulunan mevduat ve katılım fonları sigorta sistemine dahildir.

TMSF’nin Görevleri Nelerdir? TMSF Ne Yapar?

TMSF devlete ve ekonomik sisteme zararlı olan Şirketlerin kamu yararı gözetilerek idare edildiği, gerekiyorsa tasfiye edildiği, şirket eğer kişi ve diğer kurumları mağdur etti ise bu mağduriyetlerin giderilmesi için kanuni işlemlerin yürütüldüğü bir kurumdur.

TMSF söz konusu Şirketlere kayyum atar. Kayyum atanan, Devlete ve ekonomik sisteme zararlı olan şirket için örnek vermek gerekirse: “şirketin mal varlığını ve gelirlerini terör gruplarını desteklemek için harcamak ya da kanunen kamuya ait olması gereken mal ve varlıkları yurtdışına kaçırmak” eylemleri sıralanabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre Fonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

1) Kredi kuruluşları, nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını sigorta etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

2) Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamı ve tutarını, Merkez Bankası, Kurul ve Hazine Müsteşarlığının olumlu görüşünü almak suretiyle belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

3) Risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını, şeklini ve diğer hususları BDDK’nın görüşünü almak suretiyle belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

4) Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmını doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile kaynaklarından ödemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

5) Denetlemeler sonucunda; kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin BDDK tarafından Fona devrini müteakip, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devir, satış veya birleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 71

6) Denetlemeler sonucunda; BDDK tarafından bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını müteakip, bankanın yönetim ve denetimini devralarak iflas ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 71

7) Fonun menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, ayrıca Fona ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

8) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz gelişmelerin BDDK’nın koordinasyonunda, diğer kamu kurumları ile birlikte tespitine yönelik çalışmaları yapmak ve bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen olağanüstü tedbirleri derhal uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 72

 

TMSF Başkanı Temmuz 2017’den bu yana BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) üyesi Muhiddin Gülal’dır.