Ana sayfa sorular Konsorsiyum N...

Konsorsiyum Nedir? Neden Yapılır?

 

Konsorsiyum Nedir?

Konsorsiyum, tek bir şirketin üstlenemeyeceği bir işi, 2 ya da daha fazla şirketin kaynaklarını ve uzmanlıklarını birleştirmeleri sonucunda söz konusu işin gerektirdiği kapasiteye ulaşılabilmek amacı ile yaptıkları bir ortaklık türüdür. Konsorsiyumlarda, her ortak, sözkonusu işin belli bir bölümünü üstlenmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ortak girişimler “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı ve konsorsiyumlar” olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun 14. Maddesinde konsorsiyuma ilişkin şu bilgiler verilmiştir:

Madde 14- (Değişik: 30/7/2003-4964/10 md.)

“Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.”

Konsorsiyum Neden Yapılır, Neden Tercih Edilir?

Konsorsiyumun yukarıdaki tanımından da anlaşılacağı üzere söz konusu ihale mali açıdan çok büyüktür ve tek bir şirketin o büyüklükte bir teminat mektubu getirmesi mümkün değildir. Bu durumda br ortaklık da söz konusu olabilir tabi, ancak üstlenilecek işte uzmanlıklar ve işletme hususu da dikkate alınarak konsorsiyum tercih edilebilir.

Örneğin İstanbul Yeni Havalimanını inşa eden ve işleten İGA (İstanbul Grand Airport) bir konsorsiyumdur.