Ana Sayfa Yazarlar Dr. Veysi Sev...

Dr. Veysi Seviğ: Kamuya Olan Borçların Ödenmesine Yeni Kolaylıklar

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca 17 Nisan’da kararlaştırılan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı’, 18 Nisan’da TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Kanun tasarısı kapsamında yeniden yapılandırılması öngörülen alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibariyle belirlenmiş olup söz konusu kanunun yayımı tarihi itibariyle kesinleşmiş alacaklarla sınırlandırılmıştır.

Kanunun uygulanma alanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idarelerinin kanun kapsamında kesinleşmiş alacaklarının yeniden yapılandırılması ile sınırlandırılmıştır.

Yapılandırmaya konu alacaklar; esas itibariyle 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenmiş ve vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve benzeri nitelikteki fer’i alacaklar olarak belirlenmiştir. Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiş bulunmaktadır.

Borçların, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödenmesi halinde kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılmış olan borçlara herhangi bir ek mali müeyyide uygulanmayacağı gibi, peşin ödemeyi teşvik etmek amacıyla yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 50 indirim yapılabilecektir.

Diğer yandan Maliye Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerinin kanun kapsamında ödenecek olan alacaklarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 41’inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi durumunda, var olan hükümlerden farklı olarak ödemeye aracılık yapan bankaların kredi kartına taksit uygulamasını borç ödeme sistemine dahil hükümler eklenmesi öngörülmüştür. Buna göre yapılması öngörülen düzenlemede bankaların, mükelleflerin kredi kartı ile ödedikleri taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktarması ve borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtılması öngörülmektedir. Bu şekilde kart kullanıcısı tarafından yapılan ödeme üzerine kart kullanıldığı gün alacaklar tahsil edilmiş olarak kayıtlara işlenecek ve borçlu ile tahsil dairesi ilişkisi ödenen tutar için sona erecektir. Bu bağlamda da ödeme tutarlarının Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılması ise banka ile idare arasında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 41’inci maddesi hükümlerine göre düzenlenecektir. Bu durumda da bankaların kredili müşterilerine sunduğu hizmetten hem borçlu ve hem de idare yararlanmış olacaktır.

Ayrıca yapılması öngörülen düzenleme ile vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan mükellefler, bu alacaklarının vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Söz konusu mahsup talepleri sadece yeniden yapılandırmadan yararlananların kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır.

Mahsup talepleri sadece yeniden yapılandırmak için başvuruda bulunanların kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. Bu bağlamda mahsup talebi ile ilgili başvuruda bulunanların bu istemlerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içerisinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Buna göre ilgili mevzuatın borçlunun mahsup istemine esas aldığı tarih itibarıyla yeniden yapılandırma ile ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılabilecektir.

Ancak, mahsup istemine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunarak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenecektir.

Söz konusu tasarının kanunlaşması halinde daha önce çeşitli nedenlerle kamuya olan borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir ödeme olanağı sağlanması düşünülmüştür.

Kaynak: İTOHABER

https://www.itohaber.com/koseyazisi/206068/kamuya_olan_borclarin_odenmesine_yeni_kolayliklar.html