Ana Sayfa Eğitim KOBİ Bilgileri SGK’ya ...

SGK’ya Mutlaka Bildirilmesi Geren İşyeri ile ilgili Değişiklikler, İsa Karakaş

SGK-01İşveren, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, işyerini SGK’ya bildirmekle yükümlü tutuluyor. Bu bildirim sonrasında ayrıca işyeri ile ilgili durum değişiklikleri meydana gelmişse bu durum değişikliklerinin de yasal süresinde kuruma bildirilmesi gerekir. Gelen sorulardan, birçok işverenin bu durumdan haberdar olmadığı anlaşılıyor.

  • İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işyerinin devri halinde, yeni işverence en geç işin devralındığı tarihi takip eden 10 günde;
  • Gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ayda işyerinin işlem gördüğü kurumun ilgili ünitesine verilecek.

ŞİRKET BİRLEŞMESİ

SGK Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumlarının SGK’ya bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu durumlarda SGK’ya verilecek işyeri bildirgesi,

  • Şirketlerin birleşmesi veya nevilerinin değişmesi ya da diğer bir şirkete katılması halinde, en geç bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden 10 gün içinde
  • Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde işyerinin işlem gördüğü kurumun ilgili ünitesine verilecek.

Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecek. İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde SGK’ya işyeri bildirgesi verilmesine gerek görülmüyor. Değişiklik, Ticaret Sicil Gazetesi’nin ekli olduğu yazı ile bildirilecek.

İŞYERİNİN NAKLİ

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden 10 gün içinde verilecek.

İşyerinin, aynı ilde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi verilmeyecek ancak nakil tarihini takip eden tarihten itibaren 10 günde nakledilen işyerinin sicil numarasını içerir yazı ile durum eski ve yeni üniteye bildirilecek.

HER İŞYERİNE AYRI BİLDİRGE

Aynı işverenin birden fazla iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi halinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi gerekir.

BİRDEN ÇOK ULAŞTIRMA ARACI VARSA…

Aynı işverene ait olup, aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçları için tek işyeri dosyası tescil edilecek. Aynı işkolunda birden fazla nakil aracı bulunan işverence nakil araçlarının kayıtlı olduğu ilgili idareyi gösterir belge ibraz edilerek tek işyeri bildirgesi düzenlenecek ve işyeri, idarenin bulunduğu bölgeyi içine alan Kurum ünitesince tescil edilecek. İstanbul ilinde bulunan deniz ulaşım araçları için dosya tescil işlemi Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale suretiyle yaptırılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilin istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı işyeri dosyası tescil edilecek. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise iş ortaklığı adına tek işyeri dosyası açılacak.