Ana Sayfa Vergi Makine ve Teç...

Makine ve Teçhizat Kredilerinde Vergi İstinasından Nasıl Yararlanılır? Dr. Veysi Seviğ

Lira-11Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 90 seri numaralı Gider Vergileri Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar çerçevesinde “Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla gider vergileri istisnasından yararlanabilecekler.

Vergi İstisnasından Nasıl Yararlanılır?

İstisnadan yararlanabilmek için makine ve teçhizatın özellikle imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları ve benzeri makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir.

Sanayi işletmesinin faaliyet konusu bakımından imalat ve üretim işlerinin icrası için ayrılmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre ilgili odalar tarafından tescil edilen iş makineleri dolayısıyla kullanılan krediler ise istisna kapsamındadır. Örneğin madencilik alanında faaliyette bulunan bir işletmenin madencilik faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunan ve ilgili oda tarafından tescil edilen iş makinesi mahiyetindeki taşıt alımı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak aynı işletme tarafından çıkarılan madenin taşınmasında kullanılan trafik tescilli ve plakalı kamyonun alımına ilişkin kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.

Parçalı Alınan Makinelerde İstisna Yok

Diğer yandan bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan kredilerde istisna uygulanmayacaktır.

Makineyle birlikte alınan ve makinenin ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, makineden ayrı olarak alınan eklentiler ve makineyle birlikte alınsa dahi yedek parçalar istisnadan yararlanamayacaktır.

Vergi İstisnası Kapsamında Neler Var?

İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. Bu şekilde istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen işletmelerin, makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmiş satış faturası ile işletmenin kuruluşuna ya da üretim değişikliğine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak; bu şekilde kullanılan kredilerde istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin, kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren 4 ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini kredi kullanma tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ve sanayi sicil kaydı için Kapasite Raporu istenen işletmelerce istisna kapsamında kullanılan kredi ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu Kapasite Raporu’nun bir örneğinin, her hal ve takdirde kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla 4 ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu uygulama 29 Mart 2016 tarihinden itibaren başlamıştır. Konuya ilişkin tebliğ, 29 Mart 2016 gün ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KAYNAK: İTO HABER

Veysi Seviğ’in tüm yazıları

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?