Ana Sayfa Kanal Finans'ta Öne Çıkanlar İflas Ertelem...

İflas Ertelemesi Süreci Nedir? Süresi Ne Kadardır?

İcra ve İflas Kanunu’nun 179’ncu maddesi uyarınca Sermaye Şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu hususu, söz konusu kurumu idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veyahut da bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe gerek kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinden farklıdır. Diğer yandan; kurumu idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunması halinde söz konusu kurumun iflasının ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulması zorunludur.

Aynı Kanun’un 179/a maddesi uyarınca Mahkeme, iflasın ertelenmesi isteminde bulunulması halinde, şirket veya kooperatifin mevcut durumunu belirlemeye yönelik envanter düzenlemesini ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarını onaylamak üzere bir kayyum atar, ayrıca şirketin veya kooperatifin mal varlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır.

Kayyum Nasıl Atanır? Bir Şirkete İflas Durumunda Kayyum Atanması

Kayyum atanmasına ilişkin karar, kayyumun mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları ve iflasın ertelenmesine ilişkin talep ile aynı Kanun’un 166’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki usul çerçevesinde mahkeme tarafından ilan ve ticaret siciline tescil işlemi yaptırılır. Bu bağlamda da Mahkeme erteleme talebini karara bağlar.

İflasın ertelenmesi halinde kayyumun her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor düzenleyerek bildirmesi zorunludur. Mahkeme bu rapor üzerine veya gerekli gördüğünde alacağı bilirkişi raporuna göre erteleme istemini değerlendirir ve iyileştirmenin mümkün olamayacağı kanaatine varırsa mahkeme daha önce vermiş olduğu iflas erteleme kararını kaldırır.

Konuya ilişkin mahkeme kararı ile;

İflas ertelenir ve hukuki sonuçları da erteleme tarihinden itibaren geçerli olur.
İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, mevcut hukuki mevzuat çerçevesinde şirket varlıklarının nelerden ibaret olduğunu ve bu varlıkların yine hangi kaynaklardan karşılandığını gösteren envanter tespitini ve düzenlemesini sağlar kayyım tayini ile envanterde yer alan varlıkların muhafazasının sağlanmasını güvence altına alır.

İflasın ertelenmesine karar verilen kurumun organları, şirketin hukuki varlığını devam ettireceğinden görev ve yetkilerini muhafaza eder.

İflas ertelenmesine yönelik karar alınan kurum erteleme kararından önce yapılan hukuki bağlantılardan doğan borçlarını yerine getirmek, haklarını ise aramakla yükümlüdür.

İflasın ertelemesi kararı; iflas kararı hariç daha önce açılmış davalara devam edilmesini veya iflas ertelemesi süresi içerisinde, mevcut durumun gereği yeni davaların açılmasını etkilememektedir.

İflas ertelemesi sürecinin devamı aşamasında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun gereğince yapılan takiplerde dahil olmak üzere iflas ertelemesi yapılan kurum hakkında hiçbir takip yapılamaz ve iflas ertelemesi kararından önce başlatılmış olan takiplerde durur.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehiniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlanmış olan takiplere devam edilebilir. Ancak; bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli mallar satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup, rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.

İflas Ertelemenin Süresi Ne Kadardır? Ne Kadarlığına İflas Ertelenir?

İflas erteleme süresi en fazla bir yıldır. Bu süre kayyumun verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir, ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez.

KAYNAK: İTO HABER