Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Günün Borsa Ş...

Günün Borsa Şirket Haberleri ve Pay Alım Satım Açıklamaları

Günün Borsa İstanbul şirket haberlerini, pay alım satım haberlerini ve ekonomik takvim verilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

20.1.2021 Tarihli Borsa Şirket Haberleri

ARCLK – Şirket’in 2020 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 25.01.2021 Pazartesi günü KAP’ta yayınlanacaktır.
ASELSASELSAN, Katar’da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla, “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. QSTP-B” adı altında bir şube açmıştır.
• DERAS – 15.01.2021 tarihli duyuruda %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ünvanının büyüme stratejisi içinde sınırlı kaldığı ve değiştirilmesine karar verildiği açıklanmıştı.Bu bağlamda yapılan çalışmalar sonucunda bağlı ortaklığın ünvanı, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Vizyon Pazarlama) olarak değiştirilmiş ve 19.01.2021 tarihli 10248 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.Vizyon Pazarlama, paketli hızlı tüketim malzemeleri (FMCG Fast-Moving Consumer Goods) sektöründe içecek, gıda ve gıda dışı dağıtım kanallarında önemli bir oyuncu olabilmek için çalışmalarına devam edecektir.
GOODY – Şirket 4Ç 2020 Finansal Sonuç Açıklama Tarihi 25/02/2021 olarak planlıyor.
GUBRF – Bilindiği üzere Şirketin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirkete ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin de devam ettiği bildirilmişti.Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır. Şirketce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
• HDFGS – Şirketin İdealist Danışmanlık A.Ş. ‘de (İDEAS) sahip olduğu Borsada işlem görmeyen paylardan 600.000 Adet payın (on günlük ortalama fiyat) 13,50 fiyattan nitelikli yatırımcılara toptan satışlar pazarında satılması hususunda mutabakat sağlanmış olup gerekli prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir.
• INFO – İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) ortaklarından Sibel Gökalp’in sahip olduğu, Şirket sermayesinin %30,0’una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 6,25 TL fiyatla alıcı Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.’ye Kurum aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak 30.000.000 TL nominal değerli payların 11.047.607 TL nominal değerli kısmı “Borsa’da İşlem Gören Nitelikte” olup, 18.952.393 TL nominal değerli kısmı ise “Borsa’da İşlem Görmeyen Nitelikte”dir. Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 21.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalı ibranameler Borsa’ya iletilmiştir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 19.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuru yapılmıştır.
KFEIN – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketin, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL’ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için 19.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.
KLMSN – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün E-24469702-401.02-2230917 sayılı yazısıyla, yatırım teşvik belgesi tutarı 49.000.000 Türk Lirasından 67.600.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır.
• KLNMA – İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi’nin 5.6.no’lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri’nin %10’u sınırına 18.01.2021 tarihinde ulaşmıştır.
• KLNMA – İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi’nin 5.6.no’lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri’nin %10’u sınırına 18.01.2021 tarihinde ulaşmıştır.
• KONTR – Şirket ile yabancı bir müşterisi arasında; 33-11kV mobil trafo merkezi yapımı işi için toplam bedeli, 2.018.250,00,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.
• KRVGD – Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Şirketin, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Şirket; gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerine uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzalamıştır.Bu kapsamda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile vergi, hukuk ve finansal durum tespit çalışmalarının tamamlanması için sözleşme imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, bağlayıcı hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına ve sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 15 Mart 2021’e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
MERKO – Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru hakkında KAP’ta yer alan bildirim
MNDRS – 7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde planlanan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve şirket için 519231 nolu 24.335.467 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırım ile ilgili olarak yararlanacağı destek unsurları aşağıdaki gibidir;KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti İşbu açıklama, 28.12.2020 tarihli duyuru ile ilgili olarak SPK’nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılmaktadır
MNDRS – 13.01.2021 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında duyurulan; Şirketin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklıklarımız Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşme işlemine ilişkin olarak 19.01.2021 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başvuru yapılmıştır.
• PEKGY – Şirket portföyünde yer alan Almanya’nın Hagen şehrindeki binamızın toplam 2.500.000 Euro’ya satışına ilişkin noter sözleşmesi imzalanmıştır. 10.09.2020 tarihinde açıklanan bildirimdeki 2.600.000 € olan satış bedeli, 100.000 € maliyetli çatı tadilatının alıcı tarafından yapılması kararı çerçevesinde 2.500.000 € olarak revize edilmiştir.
SKTAS – Şirketin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin (Efeler Çiftliği) halka arz çalışmalarının başlatılması ve akabinde yapılan aracı kurum yetkilendirme açıklamalarını takiben, Efeler Çiftliği’nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmış olup, söz konusu başvuruya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun inceleme süreci devam etmektedir.
TKFEN – Bağlı ortaklıklardan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş’nin iştiraki Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kazakistan’da Tengizchevroil LLP’in halen devam eden Gelecek Gelişim Projesi kapsamında yer alan bir Boru Hattı ihalesine vermiş olduğu teklif, İdare tarafından başarılı bulunmuştur. Bu çerçevede, devam eden Çoklu Kuyubaşı Basınç Yönetim İşleri Projesine bir Zeyilname ile eklenecek 185 Milyon ABD Doları eşdeğerindeki Onaylanmış Tahmini İş Emri (Approved Estimated Work Order) yayınlanmış ve böylece sözleşme bedeli 807 Milyon ABD Dolarına yükseltilmiştir.
TUPRS – İzmit Rafinerisinde sahaların daha emniyetli ve optimum kullanılması, artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmanın iş süreçlerimizin hızlanmasına ve şirketin kurumsal markasına olumlu katkı sağlaması amaçlarıyla, Şirket merkezinin Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi No 101A 34394 Şişli, İSTANBUL adresine taşınmasına, merkez adresi değişikliğinde vergi merkezinin değiştirilmemesine ve bu doğrultuda esas sözleşmenin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesinin,Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılında sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin,Şirket Merkez adresi değişikliği sebebiyle, Genel Kurul toplantılarının farklı şehirlerde yapılabilmesini sağlamak için Esas Sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 14’üncü maddesinin,KAP’ta yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• EUKYO – EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 18/01/2021 – 18/01/2021 tarihinde EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,84 – 4,12 TL fiyat aralığından 33.090 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu
işlemle birlikte payları 18/01/2021 tarihi itibariyle %15,78 sınırına ulaşmıştır.
• RODRG – AYFER GÜLTEKİN. 18/01/2021 – 18/01/2021 tarihinde RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,30 – 16,30 TL fiyat aralığından 1.597 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 18/01/2021 tarihi itibariyle %0,56 sınırına ulaşmıştır.
PETKM – CEM OKULLU. 19/01/2021 – 19/01/2021 tarihinde PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,17 – 5,17 TL fiyat aralığından 40.000 TL
toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19/01/2021 tarihi itibariyle %5,287 sınırına ulaşmıştır.
• PSDTC – NEZİH ÖZTÜRE. 19/01/2021 – 19/01/2021 tarihinde PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,12 – 41,12 TL fiyat aralığından 16.700 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19/01/2021 tarihi itibariyle %1,97 sınırına ulaşmıştır.
DOCO – ATTİLA DOGUDAN PRİVATSTİFTUNG. 18.01.2021 tarihinde DO&CO Aktiengesellschaft payları ile ilgili olarak 60,9535 EUR fiyattan 3.418 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları payları 19.01.2021 tarihi itibariyle %33,07 olmuştur.
DOHOL – CEM OKULLU. 19/01/2021 – 19/01/2021 tarihinde DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,54 – 3,80 TL fiyat aralığından 35.700.251 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları19/01/2021 tarihi itibariyle %5,808 sınırına ulaşmıştır.
• SEYKM, IDEAS – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarihinde onaylanan ve 25.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 19.01.2021 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş paylarından 37.000 adet 14,23 TL – 14,67 TL fiyat aralığında satılmıştır. Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.’ deki payları 19.01.2021 itibarıyla %0,77 sınırına ulaşmıştır.
• OZRDN . Payları Alt Pazar’da işlem gören Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN) ortaklarından Mustafa Nadi Özerden’in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24’üne tekabül eden toplam 5.089.503 TL nominal değerli payların Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş.’ye Bizim Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/01/2021 tarihinde beher pay için 10,18 TL fiyattan gerçekleştirilecektir.
• INFO – İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklarından Sibel Gökalp’in sahip olduğu, Şirket sermayesinin %30,0’una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 6,25 TL fiyatla alıcı Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.’ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Satılacak 30.000.000 TL nominal değerli payların 11.047.607 TL nominal değerli kısmı “Borsa’da İşlem Gören Nitelikte” olup, 18.952.393 TL nominal değerli kısmı ise “Borsa’da İşlem Görmeyen Nitelikte”dir. Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir. Satış işleminin 21.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalı ibranameler Borsa’ya iletilmiştir.