Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Bugün Açıklan...

Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler

Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler
Bu sayfada 2020 yılı içinde açıklanmış bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarını gösteren tabloyu ve geçmiş yıllara ait sermaye artırımlarını gösteren çalışmayı bulabilirsiniz. Sermaye azaltımları ve tahsisli artırımlar belirtilmiştir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

25.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

SISE,ANACM, DENCM, TRKCM, SODA – Şirketin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapmış olduğu başvuru 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.Esas Sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni şeklinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmuştur.Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı 1,00000; Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364; Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249; Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721; Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987; Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 0,676152150432087’tir.
• INFO – Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 48.200.000 TL tutarının nakden ve 18.000.000 TL tutarının ise Şirket ortağı Sibel Gökalp’in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle 66.200.000 TL (% 195,85798 oranında) artırılarak 100.000.000 TL’ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,Şirketin artırılan 66.200.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında imtiyazlı A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
• Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı 24/09/2020 tarihli ve 2020/59 sayılı Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, SPK Şirket’in ilk halka arz başvurusunu onayladı. Şirket 24.000.000 TL bedelli sermaye artırımı ile oluşacak paylar 8,50 TL’den borsada Satış-Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz edilecek. Şirket’in 40.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 64.000.000 TL’ye yükselecek.
• Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı 24/09/2020 tarihli ve 2020/59 sayılı Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, SPK Şirket’in ilk halka arz başvurusunu onayladı. Şirket’in 6,25 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile oluşacak paylar ile 1,0 milyon TL mevcut payları olmak üzere toplam 7,25 milyon TL pay 6,90 TL fiyatla halka arz edilecek.Raporun detaylarında; Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 1.812.500 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bir şekilde bekletilmekte olup, söz konusu paylar, Şirket paylarının borsada oluşacak işlem fiyatının, halka arz fiyatının %25’inden fazla yükselmesi durumunda izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde borsada satılabilecektir. Sami ASLANHAN’a ait 500.000 TL ve Ömer ÜNSALAN’a ait 500.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 1.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmektedir.

 

24.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• SEYKM – Şirketin 100.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.400.000 TL Dönem Net Kârından, 2.600.000 TL si Olağan Üstü Yedeklerden olmak üzere toplamda 6.000.000 TL (%37,5 oranında Bedelsiz) arttırılarak 22.000.000 TL’ye çıkarılmasına, Arttırılan 6.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 554.135 TL kısmı A grubu nama yazılı 5.445.865 TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.
• BNTAS – Şirketin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.125.000.-TL (% 25 oranında) artırılarak 80.625.000.-TL’ye çıkarılmasına karar verildiği 31.08.2020 tarihinde açıklanmıştı.Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 23.09.2020 tarihinde başvuru yapılmış olup , Kurulca onaylanmamış taslak İzahname KAP’ta yer almaktadır

 

23.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

MERKO – Şirketin 1 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161.-TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL ye düşülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve Şirketin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na 22.09.2020 kargo marifetiyle yapılan başvuru kapsamında Kurul onayına sunulan izahname KAP’ta kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.

 

22.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• IHLGM – Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvuru Tarihi: 21.09.2020
• ETYAT – Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %100 oranında 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL’ye çıkarılmasına, Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına ve bu işlem için aracı kurum ile sözleşme imzalanmasına Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruların yapılmasına ve KAP’da duyurulmasına karar verilmiştir.
• FORMT – Şirket’in 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 294,73 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 224.000.000-TL artırılarak 300.000.000-TL’ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,Yeni pay alma hakkının 1 TL nominal değerli pay için 1 TL’den kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,Yeni pay alım haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar’da 1-TL nominal bedelin altında olmamak şartıyla halka arz edilmesine,Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (VII-128.1) Sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası kuruluna müracaat edilmesine,Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na,yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

16.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• KUYAS – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 11.09.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9186 sayılı yazısı ile, Şirketin 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL’ye çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 45.562.403,68 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir.Pay sahiplerinin, ellerindeki payların %83,70’i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 16.09.2020 ile 30.09.2020 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot pay 1,00 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir.
• AKYHO – Şirket tarafından 01.09.2020 tarihli açıklamada duyurulan Yönetim Kurulu’nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, 150.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %200 oranında Bedelli Sermaye Artırımı yaparak,şirketin çıkarılmış sermayesinin 41.365.000 TL’den 124.095.000 TL’ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 15.09.2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.
• VAKFN – Şirketin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 175.000.000,-TL’dan 200.000.000,-TL’na çıkarılmasına,arttırılan 25.000.000,-TL’nin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 25.000.000,-TL tutarındaki 2019 yılı kar payı 29.06.2020 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.Başvuru 10.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 16.09.2020

 

15.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• VAKFN – Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesi çerçevesinde 25.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde;Şirketin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 175.000.000,-TL’dan 200.000.000,-TL’na çıkarılmasına,arttırılan 25.000.000,-TL’nin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 25.000.000,-TL tutarındaki 2019 yılı kar payı 29.06.2020 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamen ve usulune uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve bu kapsamda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6 ncı maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 16.09.2020 olarak açıklandı.
CRFSA – 26.08.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL’ye artırılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin ”Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak 14.09.2020 Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

 

14.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• KUYAS – Şirket’in 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL’ye artırılması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile söz konusu sermaye artırımı izahnamesinin onaylandığını duyurmuştur. KAP’ta bulunan izahname 10.09.2020 tarihi itibariyle SPK tarafından onaylanmıştır.
• ITTFH – Şirket tarafından 19.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulu tarafından 100.000.000 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, KAP’ta yer alan izahname taslağının onaylanması için 11.09.2020 tarihi itibarıyla SPK’ya başvuru yapılmıştır.

 

11.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

ANELE – Şirketin 2 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; esas sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketin 110.000.000 TL’lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına ilişkin olarak 10 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru evrakları gönderilmiştir.
• KUYAS – Şirketin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı, olmak üzere 54.437.596,32 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılması kararına istinaden düzenlemiş olduğumuz izahname, Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmak üzere 8 Temmuz 2020 tarihinde gönderilmiştir. Yapılan başvurunun, Kurulu’n 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Satış Türü Halka Arz olarak açıklanmıştır.
• VAKFN – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı 2020/55 sayılı ve 10.09.2020 tarihli Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, SPK Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin pay ihracını onayladı. Şirket 25.000.000 TL kar payından bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 175.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 200.000.000 TL’ye yükselecek.

 

10.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

SKBNK – Bankanın tabana yaygın büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda ülkemize faydalı olacak şekilde öngörülen büyümeyi sağlamak, pazar payını ve müşteri adetlerini arttırarak hedeflenen karlılığı gerçekleştirilebilmek için, Banka Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankanın 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 TL (%60,62) oranında artırılarak 1.860.000.000 TL’ye çıkarılmasını ve sermaye artırım sürecinde; Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son günün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi,Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılması,Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II 18 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Esas Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi İş bu karar kapsamında gerekli izinlerin alınması, gerekli işlem ve formalitelerin ifa, takip ve bitirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

 

09.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• PEKGY – Peker GYO A.Ş.’nin İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/09/2020 Tarihli toplantısında onaylanarak 2020/54 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi KAP’ta paylaşılmıştır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 09.09.2020 olarak açıklanmıştır.

 

2020 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KodTarihBedelli Oran(%)BedelliNom. Tutar(TL)Diğer(*)Bedelsiz IKOran(%)
ADESE11.02.2020100100000
AFYON16.04.2020300100000
AKSA12.02.202000075
ALGYO25.02.2020000504,65
ALKIM07.05.2020000506,67
ARDYZ06.02.202000340
ARDYZ05.03.2020008,520
ATLAS06.08.2020100100000
BAYRK04.06.20200043,240
BAYRK06.07.20200010,880
BUCIM10.02.202070,11100000
CEMAS28.01.2020100100000
CEOEM20.04.2020000125
CEOEM04.06.2020004,020
DERAS07.01.202000110
DNISI03.09.202000350
DOKTA28.02.202073,54100000
DZGYO20.08.2020200100000
ETILR28.08.2020223,82100000
FADE29.07.202000270
FADE04.09.2020006,820
HALKB21.05.20200097,90
HUBVC28.02.202050100000
IHGZT28.07.202000050
IHYAY20.08.2020125100000
ITTFH17.07.20200011,110
IZTAR21.01.2020100100000
KENT24.08.2020659,21100000
LIDFA11.05.2020000100
MEGAP17.07.2020100100000
MTRYO05.05.2020100100000
NUGYO18.03.20200043,90
ODAS21.01.2020103,57100000
OLMIP05.02.2020200,97100000
OSMEN30.07.2020000,50
OYAKC21.05.202000958,940
OYLUM28.02.2020100100000
OZBAL28.02.2020-86,17-100000
OZBAL28.02.20201446,48100000
PAPIL07.01.2020005,770
PEKGY09.09.2020000246,1
PENGD21.07.2020214,78100000
RALYH26.08.2020200100000
RTALB30.01.20200013,570
SAMAT01.06.2020100100000
SANEL26.06.202000038,04
SANKO27.08.20200005
SARKY18.08.202000050
SELGD25.08.2020100100000
SKTAS10.06.202095100000
SODSN11.05.2020000150
TSGYO18.08.202066,67100000
TURSG02.09.202000115,10
ULAS21.08.2020000127,5
USAK10.06.2020145100000
VAKBN21.05.20200056,220
VKFYO25.06.202050100000
VKGYO21.04.2020100100000
YKSLN02.09.2020000100

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

 

2019 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KODTarihBedelli Oran (%)Bedelli Nom. Tutar (TL)Diğer (*)Bedelsiz IK Oran (%) 
AGYO30.1.2019501.000,0000
AKBNK3.1.2019302.500,0000
ALBRK9.12.2019501.000,0000
AYCES24.6.201949,191.000,0000
AYEN6.8.201962,241.000,0000
BNTAS1.2.20191001.000,0000
BOSSA18.2.201987,811.000,0000
CEOEM31.5.201900360
DENCM16.9.20191501.000,0000
DERAS27.6.201900440
DERIM24.9.20194002.000,0000
DGKLB21.2.20190028,70
DOGUB14.5.2019501.000,0000
ERBOS8.4.2019000283,14
FONET17.7.2019000122,22
FORMT18.10.201900025,66
GEREL14.2.201900032
GUSGR17.7.20191001.000,0000
HEKTS31.10.20192001000
IDEAS11.9.201900084,79
IHEVA1.7.2019109,021.000,0000
IHEVA27.8.2019-12,381.000,0000
IHLGM15.2.20191401.000,0000
IHLGM24.9.20190098,080
INTEM12.2.20193003.000,0000
ITTFH17.9.2019501.000,000125
KARSN14.11.2019501.000,0000
KATMR25.6.20192001.000,0000
KLNMA22.4.2019701.000,0000
KNFRT30.10.2019000400
MERKO31.10.2019008,60
MIPAZ15.2.201916,621.000,0000
NATEN8.8.201900360
NUGYO1.7.201900156,250
ODAS8.1.2019117,121.000,0000
OYLUM16.4.20190014,120
PAPIL6.12.201900230
PEKGY9.1.2019000143,67
PETKM19.6.201900028
POLHO20.3.2019000105
PRKAB29.11.201952,921.000,0000
RTALB15.8.201952,971.000,0000
SANKO8.7.201900011,11
SMART16.5.201900430
SMART11.6.2019004,350
SMART21.6.2019003,330
SMART5.12.2019002,780
TSPOR18.2.20192001.000,0000
TSPOR18.3.2019-21,21.000,0000
YKSLN14.11.201900290

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2018 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

 Bölünme Sonrası Sermaye (TL)TarihBedelli Oran (%)Bedelli Nom. Tutar (TL)Diğer (*)Bedelsiz IK Oran (%)
AGHOL243.534.517,967.2.20180052,210
AKSUE16.500.000,0024.1.2018501.000,00047,56
ALARK435.000.000,0014.9.201800094,66
ALYAG105.000.000,0028.2.2018751.000,0000
ASELS1.140.000.000,005.6.201800140
AVHOL20.000.000,0010.5.201800140,960
AVHOL30.000.000,0031.10.201800050
AVISA180.000.000,0017.12.201800052,54
AVOD90.000.000,0016.8.20181001.000,0000
BERA341.600.000,0015.2.2018000100
BEYAZ99.687.500,0011.7.201800090,95
BOSSA33.012.768,509.1.2018-69,43-1.000,0000
BOYP657.700.000,005.12.2018155,221.000,0000
BRKO120.000.000,0016.5.201855,2641000
BSOKE400.000.000,0014.8.201853,851.000,0000
BTCIM180.000.000,0020.6.2018000125
DENGE50.000.000,0027.3.2018000354,55
DMSAS52.500.000,0031.8.2018501.000,0000
ENJSA1.181.068.967,128.2.201800200
FENER98.980.000,0011.10.20182505.000,0000
FORMT17.279.983,0022.5.201800280
FORMT60.479.940,5016.11.2018000250
GEDZA11.664.000,0018.5.2018000100
GEREL55.304.947,0013.11.20180010,610
GOLTS18.000.000,0020.12.2018000150
GSRAY540.000.000,007.3.20184001.000,0000
HALKS280.000.000,0026.6.201832,091.000,0000
HDFGS64.000.000,005.11.20181001.000,0000
HURGZ592.000.000,0024.12.2018007,250
KERVT662.000.000,0025.5.20180002.669,87
KFEIN18.000.000,0016.5.201800390
KFEIN18.850.000,005.7.2018004,720
KFEIN19.750.000,006.9.2018004,770
KRSTL96.000.000,0027.12.20181001.000,0000
KUYAS54.437.596,3211.12.20181001.000,0000
LIDFA45.000.000,004.12.201800050
MERKO54.300.000,0026.11.20181001.000,0000
MGROS181.054.233,003.9.2018001,70
MPARK208.037.202,008.2.201800350
NIBAS54.000.000,0023.7.20181001.000,0000
OLMIP82.102.500,001.3.2018151,831.000,0000
OSTIM108.000.000,0024.10.20181001.000,0000
OSTIM76.231.000,0016.11.2018-58,831.000,0000
OZBAL20.540.000,004.5.2018-85,2-1.000,0000
OZBAL31.309.231,004.5.2018575,661.000,0000
OZGYO160.000.000,0029.5.2018601.000,0000
OZGYO250.000.000,0020.9.201856,251.000,0000
PEKGY30.000.000,0021.2.20180027,930
PETKM1.650.000.000,004.7.201800010
PGSUS102.299.707,0019.12.2018000,030
RALYH012.11.2018-38,1-1.000,0000
RALYH012.11.201861,541.000,0000
SAFKR29.250.000,0016.1.20180038,460
SANKO90.000.000,0019.6.201800012,5
SEKFK50.000.000,0015.8.201811,111.000,0000
SELGD11.000.000,005.10.2018-67,16-1.000,0000
SELGD25.129.728,005.10.201857,141.000,0000
SEYKM16.000.000,0026.9.201800074,1
SNGYO873.193.431,705.4.20180045,530
SNKRN7.750.000,0013.8.20180015,670
SODA1.000.000.000,009.7.20180000,22
SOKM611.928.571,0018.5.201800360
SUMAS6.224.400,009.2.20180015,140
TDGYO30.000.000,0023.2.201800250
TEKTU300.000.000,004.4.2018105,741.000,0000
TGSAS15.000.000,0027.12.2018000100
TLMAN21.000.000,0024.1.20180029,750
TRCAS255.600.000,0011.7.2018-5,33-1.000,0000
TSGYO300.000.000,0019.10.20181001.000,0000
ULUSE80.000.000,004.5.2018000100
USAK100.000.000,0018.12.2018130,761.000,0000
YATAS149.798.928,2010.7.2018000116,53
YAYLA24.937.500,0025.1.20181501.000,0000
YAYLA49.875.000,0011.12.20181001.000,0000
YGGYO161.280.000,0011.6.201800050
YKBNK8.447.051.284,006.6.201894,321.000,0000
YONGA16.800.000,0022.5.20180007.900,00

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2017 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KodBölünme Sonrası Sermaye (TL)TarihBedelli Oran (%)Bedelli Nom. Tutar (TL)DiğerBedelsiz IK Oran (%)
AGYO154.000.000,0011.12.201783,331.000,0000
AKGUV37.000.000,0015.12.20170016,220
AKSGY430.091.850,0019.1.201700115,050
ANACM750.000.000,2024.7.20170001,35
ASUZU84.000.000,0018.5.2017000230,45
ATLAS30.000.000,0028.9.2017501.000,0000
BIZIM60.000.000,002.10.201700050
BNTAS32.250.000,0029.3.201700050
BOYP257.700.000,0012.7.2017346,621.000,0000
BRKO120.000.000,0012.5.20171001.000,0000
BRKO77.288.314,138.6.2017-35,591.000,0000
BSOKE260.000.000,0014.8.2017230,161.000,0000
DEVA200.019.287,784.1.20170,011.000,0000
DGGYO332.007.785,0017.5.201700038,92
DIRIT10.650.000,0030.10.20171001.000,0000
EGPRO80.980.793,8229.12.2017001,730
EMNIS6.200.000,0021.9.201700240
FONET18.000.000,004.5.201700420
FRIGO5.500.000,0016.3.201700100
FRIGO6.000.000,007.11.20179,091.000,0000
GLRYH30.000.000,0026.10.201787,51.000,0000
GLYHO325.888.409,9015.6.20170068,420
GSRAY108.000.000,003.7.2017398,961.000,0000
HDFGS28.000.000,009.8.201700040
ICBCT860.000.000,0010.4.2017104,761.000,0000
IEYHO543.595.733,235.10.20170089,990
IHLGM140.000.000,0029.11.201776,011.000,0000
IZFAS16.875.000,0013.10.201700050
KERVT23.900.000,0027.11.201700282,770
KSTUR4.244.586,6328.4.2017-1,56-1.000,0000
MARKA030.3.201700109,90
MARTI120.000.000,0011.12.201737,741.000,0000
MAVI49.657.000,0015.6.201700550
MSGYO39.000.000,0019.1.201700250
NTHOL338.600.000,0021.6.2017-7,42-1.000,0000
NTHOL563.875.937,0020.10.20170066,530
ODAS135.750.000,0024.4.2017000185,19
ORMA27.200.000,009.1.201727,41.000,0000
OSMEN19.820.509,0023.8.2017000,610
OSTIM54.000.000,0027.9.20171001.000,0000
OYLUM12.100.000,006.11.20170026,650
PRKAB141.733.652,0020.10.201726,282.390,0000
QNBFB3.350.000.000,0028.8.20170001,35
SANKO80.000.000,0021.6.201700033,33
SARKY200.000.000,0015.5.201700060
SASA412.500.000,0024.4.201700012,61
SILVR35.709.422,0010.7.20170017,470
SISE2.250.000.000,0024.7.20170002,93
SKTAS40.120.000,0027.4.201726,881.000,0000
SODA900.000.000,0017.7.20170009,73
TACTR7.080.000,003.11.20170020,510
TRGYO1.000.000.000,0027.12.2017000100
UZERB8.000.000,004.8.20170061,620
VKING42.000.000,0029.8.2017-53,11-1.000,0000
VKING65.900.000,0029.8.201799,051.000,0000
ZOREN2.000.000.000,0030.1.2017166,671.000,0000

Kaynak: İŞ YATIRIM