Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Bugün Açıklan...

Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler


Bu sayfada 2020 yılı içinde açıklanmış bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarını gösteren tabloyu ve geçmiş yıllara ait sermaye artırımlarını gösteren çalışmayı bulabilirsiniz. Sermaye azaltımları ve tahsisli artırımlar belirtilmiştir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

30.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• KLNMA – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.11.2020 tarihli ve 2020/73 sayılı bülteninde Bankanın 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %88,23529 oranında olmak üzere 750.000.000 TL artışla 1.600.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun onaylandığı açıklanmıştır.
DURDO – Şirket Yönetim Kurulu’nun, 06.08.2020 tarihli kararı ile; Esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.575.787,50 TL’lık çıkarılmış sermayesinin, %111,151356 oranında tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 18.424.212,50 TL artırılarak, 16.575.787,50 TL’den 35.000.000.- TL’ye çıkartılması ve esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış olup, Kurulun, 26/11/2020 tarih ve 2020/73 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.
• ESCOM – Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik tarihinin güncellenmesi.Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 80.000.000, Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni): 31.12.2024
• PEKGY – Şirketin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 1.850.000.000 TL’ye yükseltilmesine dair izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliğine ilişkin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görülmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.
• YESIL – Şirketin sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni KAP’ta yer almaktadır. Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 33.750.000, Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 250.000.000

 

27.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

ODAS – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde belirtilmiş Kayıtlı Sermaye Sistemi kapsamında mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği’nin 5. Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında belirtilen üst limit çerçevesinde Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 600.000.000TL’den 3.000.000.000 TL’ye yükseltilmesine yönelik Sermaye Piyasasına Kurulu’na yapılan başvuru, Kurul’un 25.11.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-11914 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

 

26.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• VAKFN – Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 300,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1,000,000,000 TL’ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur
SKBNK – Bankanın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması işleminde artırılan 702.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında; Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (09.11.2020 ila 23.11.2020) içinde kullanılan rüçhan haklarından 700.268.362,274 TL, Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.731.637,726 TL nominal değerli payların 25.11.2020 – 26.11.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulması sonrası ilgili payların tamamının 25.11.2020 tarihinde satışından 2.640.855,72 TL olmak üzere toplam 702.909.217,99 TL nakit girişi olmuştur.
• OSMEN – Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, pay alım opsiyonundan yararlanacak Personel Listesi, Değerleme Raporu ve İhraç Belgesi KAP’ta sunulmuştur. Ayrıca 25.11.2020 tarihi itibariyle iş bu pay alım opsiyonu kullanımı için şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’ na başvurulmuştur.

 

25.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• PEKGY – Şirketin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 1.850.000.000 TL’ye yükseltilmesine dair izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliğine ilişkin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.
• IHLGM – Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik metninin onaylandığı hususu, Sermaye Piyasası Kurulunun 20.11.2020 tarih E-29833736-105.01.01.01-11777 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

 

24.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• YKSLN – Şirket Yönetim Kurulu 23.11.2020 tarihinde, %50 oranında Bedelsiz Sermaye Artışı yaparak ödenmiş sermayesini 130.000.000 TL’ye çıkarma kararı almıştır. Şirketin 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının; Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 21.811.459,73 TL olmak üzere 43.380.000,00 TL artırılarak 130.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına, Sermayeye ilave edilecek 43.380.000,00 TL’nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir.
• AVGYO – Şirketin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8.485.792,84 TL’lik kısmının Emisyon Priminden 41.914.207,16 TL’lik kısmının Olağanüstü Yedekler ( Geçmiş Yıllar Karları ) hesabından olmak üzere toplam 50.400.000.-TL (%70 Bedelsiz ) arttırılarak 122.400.000.-TL’ye yükseltilmesine, Ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%70) oranında bedelsiz olarak yeni pay alabilmelerine, Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına ,(A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
CRFSA – Şirketin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 – 08.12.2020 tarihleri arasında kullandırılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19/13 maddesi hükmü uyarınca sermaye azaltımı ile eşanlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen ve ekte yer alan risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması gerekmektedir.
• IDEAS – Şirketin 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL’sına çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 22.10.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Esas Sözleşme tadili 20.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
• INFO, IYF – Şirketin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %195,85798 oranında olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.11.2020 tarih ve 72/1407 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumu’nda 20.11.2020 tarihinde yayımlanmıştır. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %195,85798”i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 24.11.2020 ile 08.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL’den satışa arz edilecektir.
• SEKUR – Şirket ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 50.000.000, Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 200.000.000

 

23.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

· METUR – 28.10.2020 tarihinde kamuya açıklanan; kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL’den 60.000.000 TL’ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesi için başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oylanmış olup onaylı tadil metni KAP’ta yer almaktadır.
· VAKFN – Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 300,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1,000,000,000 TL’ye yükseltilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.
· ETYAT – Şirket sermayesinin %100 bedelli sermaye artırımı ile 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun, 19.11.2020 tarih ve 2020/71 sayılı SPK haftalık bülteninde reddedildiği bilgisi şirketçe öğrenilmiştir.
· KATMR – Şirketin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 142.500.000 TL tutarında (%190 bedelli) artırılarak 217.500.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 142.500.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 217.500.000 TL’ye yükselmiş olup, şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar ” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.11.2020 tarih ve E-11778 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
· MTRYO – Yönetim Kurulu’nun 20.11.2020 tarihli kararı ile; Şirketin 42.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 63.000.000.-TL (%150 Bedelli ) arttırılarak 105.000.000.-TL’ye yükseltilmesine, 63.000.000.-TL’lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%150) oranında yeni pay alabilmelerine karar verilmiştir.
· ATLAS – Yönetim Kurulu’nun 20.11.2020 tarihli kararı ile;Şirketin 60.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 39.000.000.-TL (%65 Bedelli ) arttırılarak 99.000.000.-TL’ye yükseltilmesine,39.000.000.-TL’lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%65) oranında yeni pay alabilmelerine karar verilmiştir.
· GLRYH – Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.11.2020 tarihli toplantısında;Şirket esas sözleşmesinin 7 nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket’in 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL (% 300 oranında) artırılarak 120.000.000 TL’ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına karar verilmiştir.
· INFO, IYF – Şirketin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %195,85798 oranında olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.11.2020 tarih ve 72/1407 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

 

20.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

•ULAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL’dan 150.000.000-TL’na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için 12.11.2020 tarihinde T.C.Ticaret Bakanlığı’na başvuru yaplmıştır.
CRFSA – Kayıtlı sermaye tavanının 635.000.000 TL olarak yeniden belirlenerek izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 6’ncı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylı tadil metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulmuş olup, onaylanmıştır.
•CRFSA – Eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile Esas Sözleşme Tadil Metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın (4) üncü gündem maddesi ile Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulmuş olup, onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahnamenin Şirkete teslim edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılacaktır.
BUCIM – Şirketin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL (YüzseksenmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %177,77777 oranında 320.000.000 TL (ÜçyüzyirmimilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)’na çıkarılmasına,Arttırılan 320.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 32.000.000.000 adet payın, hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
•DIRIT – Şirketin 06.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile almış olduğu tahsisli bedelli sermaye artırımına istinaden ve KAP’ta belirtilen yatırımcı grubu beyanı doğrultusunda Şirketin tahsisli bedelli sermaye artırılması için 19.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusu yapılmıştır.
PETKM – 20.11.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır. Bedelsiz Pay Alma Oranı (%): 20,00000
Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği: Kaydi Pay

 

19.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

KENT – 16.11.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”), bedelli sermaye artırımı sonrası esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadili için yapılan başvuru onaylanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin, sermaye artırımının tamamlandığına dair “Sermaye” başlıklı 6. maddesi 17.11.2020 tarihinde Gebze Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir.

DAGI, DAGHL – Şirketin 21/10/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 17.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

SKTAS – Şirket Yönetim Kurulu’nun, Şirket’in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 350.000.000 TL’ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirkete bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

 

18.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• KENT – 16.11.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”), bedelli sermaye artırımı sonrası esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadili için yapılan başvuru onaylanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin, sermaye artırımının tamamlandığına dair “Sermaye” başlıklı 6. maddesi 17.11.2020 tarihinde Gebze Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir.
DAGI, DAGHL – Şirketin 21/10/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 17.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
SKTAS – Şirket Yönetim Kurulu’nun, Şirket’in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 350.000.000 TL’ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirkete bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

 

17.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

KATMR – Şirketin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 142.500.000 TL tutarında (%190 bedelli) artırılarak 217.500.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 142.500.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 217.500.000 TL’ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar ” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün itibarıyla (16.11.2020) başvuru yapılmıştır.
DGKLB – Şirketin 350.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla16.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.
• IHGZT – 13.11.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, şirket tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı’na Şirket Esas Sözleşmesi’ nin Sermaye ve Payların Nev’i başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 13.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
• SEKUR – Şirketin 16.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi kararı alınmıştır.

 

16.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

KLGYO – KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin 11.11.2020 tarihinde başlayan % 400 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 25.11.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
• CASA – 05.8.2020 tarihli duyuruda belirtildiği üzere, 43.100.000 TL tutarında tahsisli sermaye artırımına izin verilmesi amacıyla 03.8.2020 tarihinde SPK’na başvurulmuştur. Başvuruda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA’nın 9.4.2019/31.8.2020 tarihleri arasında Şirkete yatırdığı 43.206.948,17 TL tutarındaki sermaye avansı tutarı dikkate alınmış ve birim pay satış fiyatının 1 TL nominal değer olması öngörülmüştür. Bu defa, tahsisli sermaye artırımında Şirkete girmiş olan 43.100.000,00 TL fon tutarı değişmemek üzere, tahsisli satış fiyatının; SPK Pay Tebliği’nin; “Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı” başlıklı 13. madde (5) bendi hükmünün SPK’ya verdiği yetki çerçevesinde değerlendirilerek, nominal değerden farklı olacak şekilde belirlenmesi ve ihraç edilecek yeni hisse senedi adedinin buna göre tespiti hususları SPK’nın takdirine sunulmuştur.
• CRFSA – 26.08.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.11.2020 tarihli kararı ile söz konusu başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Kurul’un bugün tarihli yazısı ile Kurulca onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Şirkete teslim edilmiştir. Buna göre kayıtlı sermaye tavanının 635.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ve izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına uygun görüş verilmiştir.
DGKLB – Şirketin Bedelli Sermaye arttırımına ilişkin kararı, Yönetim Kurulunun 09/11/2020 tarihli kararı ile aşağıdaki şekilde revize edilmiştir; 269.069.767 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.930.233 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30,08 oranında artırılarak 350.000.000 TL’ye yükseltilmesine, Artırılan 80.930.233 TL’lik sermayeyi temsil eden her bir 1 kr (bir kuruş) nominal değerli 8.093.023.300 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına oy birliğiyle karar verilmiştir.
• SEKFA – Şirketin, 13/11/2020 tarih ve 888483 sayılı duyurusu sehven yanlış bildirilmiş olup, Sermaye Artırımına İlişkin düzeltilen metin aşağıdaki gibidir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket hisse senedi değerinin, 1 Krş olarak belirlenmesine, önceki hisse senedi adedinin bu durumu karşılayacak şekilde 100 kat arttırılarak 80.000.000 adet iken 8.000.000.000 adet olarak değiştirilmesine, Şirket ödenmiş sermayesinin 80.000.000.-TL’den, 50.000.000.-TL nakden arttırılarak 130.000.000.- TL’ye çıkarılmasına, 50.000.000.- TL sermaye arttırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

12.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

IZMDC – Yönetim Kurulu’nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketin 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL (ÜçyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL (BirmilyaryüzyirmibeşmilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)’na çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 11.11.2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.
• MEGAP – Şirketin 99.000.000 olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 29.442.900 TL olan çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz pay alma suretiyle %43,587 oranında 11.557.100 TL artırılmasına karar verilmiştir.Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 11.11.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.
SKBNK – ŞEKERBANK T.A.Ş.’nin 09.11.2020 tarihinde başlayan % 60,62176 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 23.11.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
• ULAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL’dan 150.000.000-TL’na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

11.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• HDFGS – Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 140.000.000 TL artışla 210.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na 10.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
• FLAP – Şirket Yönetim Kurulu’nun 10.11.2020 tarihli toplantısında; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000,00-TL olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000,-TL (% 200 bedelli) artırılarak 93.750.000,00- TL’ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına karar verilmiştir.
• LINK – Şirketin 6 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-TL’ndan 11.000.000,-TL’na artırılması amacıyla yapılacak Esas Sözleşmenin 6’ncı maddesinin değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10 Kasım 2020 tarihinde onay verilmiştir.
KLGYO – Şirketin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 05/11/2020 tarih 69/1361 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Pay sahiplerinin ellerindeki payların % 400’ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.11.2020 ila 25.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

2020 Yılında Gerçekleşmiş Veya Beklenen Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

Kod Tarih Bedelli Oranı(%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer (*) Bedelsiz IKOran (%)
ADESE 11.02.2020 100 1000 0 0
AFYON 16.04.2020 300 1000 0 0
AKSA 12.02.2020 0 0 0 75
ALGYO 25.02.2020 0 0 0 504,65
ALKIM 07.05.2020 0 0 0 506,67
ANELE 20.10.2020 0 0 0 81,82
ARDYZ 06.02.2020 0 0 34 0
ARDYZ 05.03.2020 0 0 8,52 0
ATLAS 06.08.2020 100 1000 0 0
BAYRK 04.06.2020 0 0 43,24 0
BAYRK 06.07.2020 0 0 10,88 0
BUCIM 10.02.2020 70,11 1000 0 0
CEMAS 28.01.2020 100 1000 0 0
CEOEM 20.04.2020 0 0 0 125
CEOEM 04.06.2020 0 0 4,02 0
DERAS 07.01.2020 0 0 11 0
DNISI 03.09.2020 0 0 35 0
DOKTA 28.02.2020 73,54 1000 0 0
DZGYO 20.08.2020 200 1000 0 0
ESEN 05.10.2020 0 0 37 0
ETILR 28.08.2020 223,82 1000 0 0
FADE 29.07.2020 0 0 27 0
FADE 04.09.2020 0 0 6,82 0
HALKB 21.05.2020 0 0 97,9 0
HUBVC 28.02.2020 50 1000 0 0
IHGZT 28.07.2020 0 0 0 50
IHLGM 19.10.2020 50,25 1000 0 0
IHYAY 20.08.2020 125 1000 0 0
ITTFH 17.07.2020 0 0 11,11 0
ITTFH 27.10.2020 300 1000 0 0
IZTAR 21.01.2020 100 1000 0 0
KATMR 21.10.2020 190 1000 0 0
KENT 24.08.2020 659,21 1000 0 0
KLGYO 11.11.2020 400 1000 0 0
KONTR 19.10.2020 0 0 20 0
KONTR 05.11.2020 0 0 5 0
KUYAS 16.09.2020 83,7 1000 0 0
LIDFA 11.05.2020 0 0 0 100
MEGAP 17.07.2020 100 1000 0 0
MTRYO 05.05.2020 100 1000 0 0
NUGYO 18.03.2020 0 0 43,9 0
ODAS 21.01.2020 103,57 1000 0 0
OLMIP 05.02.2020 200,97 1000 0 0
OSMEN 30.07.2020 0 0 0,5 0
OYAKC 21.05.2020 0 0 958,94 0
OYLUM 28.02.2020 100 1000 0 0
OZBAL 28.02.2020 1446,48 1000 0 0
OZBAL 28.02.2020 -86,17 -1000 0 0
PAPIL 07.01.2020 0 0 5,77 0
PEKGY 09.09.2020 0 0 0 246,1
PENGD 21.07.2020 214,78 1000 0 0
RALYH 26.08.2020 200 1000 0 0
RTALB 30.01.2020 0 0 13,57 0
SAMAT 01.06.2020 100 1000 0 0
SANEL 26.06.2020 0 0 0 38,04
SANKO 27.08.2020 0 0 0 5
SARKY 18.08.2020 0 0 0 50
SELGD 25.08.2020 100 1000 0 0
SISE 01.10.2020 0 0 36,14 0
SKBNK 09.11.2020 60,62 1000 0 0
SKTAS 10.06.2020 95 1000 0 0
SODSN 11.05.2020 0 0 0 150
TSGYO 18.08.2020 66,67 1000 0 0
TURSG 02.09.2020 0 0 115,1 0
ULAS 21.08.2020 0 0 0 127,5
USAK 10.06.2020 145 1000 0 0
VAKBN 21.05.2020 0 0 56,22 0
VKFYO 25.06.2020 50 1000 0 0
VKGYO 21.04.2020 100 1000 0 0
YKSLN 02.09.2020 0 0 0 100

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

 

2019 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KOD Tarih Bedelli Oran (%) Bedelli Nom. Tutar (TL) Diğer (*) Bedelsiz IKOran (%)
AGYO 30.1.2019 50 1.000,00 0 0
AKBNK 3.1.2019 30 2.500,00 0 0
ALBRK 9.12.2019 50 1.000,00 0 0
AYCES 24.6.2019 49,19 1.000,00 0 0
AYEN 6.8.2019 62,24 1.000,00 0 0
BNTAS 1.2.2019 100 1.000,00 0 0
BOSSA 18.2.2019 87,81 1.000,00 0 0
CEOEM 31.5.2019 0 0 36 0
DENCM 16.9.2019 150 1.000,00 0 0
DERAS 27.6.2019 0 0 44 0
DERIM 24.9.2019 400 2.000,00 0 0
DGKLB 21.2.2019 0 0 28,7 0
DOGUB 14.5.2019 50 1.000,00 0 0
ERBOS 8.4.2019 0 0 0 283,14
FONET 17.7.2019 0 0 0 122,22
FORMT 18.10.2019 0 0 0 25,66
GEREL 14.2.2019 0 0 0 32
GUSGR 17.7.2019 100 1.000,00 0 0
HEKTS 31.10.2019 200 10 0 0
IDEAS 11.9.2019 0 0 0 84,79
IHEVA 1.7.2019 109,02 1.000,00 0 0
IHEVA 27.8.2019 -12,38 1.000,00 0 0
IHLGM 15.2.2019 140 1.000,00 0 0
IHLGM 24.9.2019 0 0 98,08 0
INTEM 12.2.2019 300 3.000,00 0 0
ITTFH 17.9.2019 50 1.000,00 0 125
KARSN 14.11.2019 50 1.000,00 0 0
KATMR 25.6.2019 200 1.000,00 0 0
KLNMA 22.4.2019 70 1.000,00 0 0
KNFRT 30.10.2019 0 0 0 400
MERKO 31.10.2019 0 0 8,6 0
MIPAZ 15.2.2019 16,62 1.000,00 0 0
NATEN 8.8.2019 0 0 36 0
NUGYO 1.7.2019 0 0 156,25 0
ODAS 8.1.2019 117,12 1.000,00 0 0
OYLUM 16.4.2019 0 0 14,12 0
PAPIL 6.12.2019 0 0 23 0
PEKGY 9.1.2019 0 0 0 143,67
PETKM 19.6.2019 0 0 0 28
POLHO 20.3.2019 0 0 0 105
PRKAB 29.11.2019 52,92 1.000,00 0 0
RTALB 15.8.2019 52,97 1.000,00 0 0
SANKO 8.7.2019 0 0 0 11,11
SMART 16.5.2019 0 0 43 0
SMART 11.6.2019 0 0 4,35 0
SMART 21.6.2019 0 0 3,33 0
SMART 5.12.2019 0 0 2,78 0
TSPOR 18.2.2019 200 1.000,00 0 0
TSPOR 18.3.2019 -21,2 1.000,00 0 0
YKSLN 14.11.2019 0 0 29 0

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2018 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oran (%) Bedelli Nom. Tutar (TL) Diğer (*) Bedelsiz IK Oran (%)
AGHOL 243.534.517,96 7.2.2018 0 0 52,21 0
AKSUE 16.500.000,00 24.1.2018 50 1.000,00 0 47,56
ALARK 435.000.000,00 14.9.2018 0 0 0 94,66
ALYAG 105.000.000,00 28.2.2018 75 1.000,00 0 0
ASELS 1.140.000.000,00 5.6.2018 0 0 14 0
AVHOL 20.000.000,00 10.5.2018 0 0 140,96 0
AVHOL 30.000.000,00 31.10.2018 0 0 0 50
AVISA 180.000.000,00 17.12.2018 0 0 0 52,54
AVOD 90.000.000,00 16.8.2018 100 1.000,00 0 0
BERA 341.600.000,00 15.2.2018 0 0 0 100
BEYAZ 99.687.500,00 11.7.2018 0 0 0 90,95
BOSSA 33.012.768,50 9.1.2018 -69,43 -1.000,00 0 0
BOYP 657.700.000,00 5.12.2018 155,22 1.000,00 0 0
BRKO 120.000.000,00 16.5.2018 55,26 410 0 0
BSOKE 400.000.000,00 14.8.2018 53,85 1.000,00 0 0
BTCIM 180.000.000,00 20.6.2018 0 0 0 125
DENGE 50.000.000,00 27.3.2018 0 0 0 354,55
DMSAS 52.500.000,00 31.8.2018 50 1.000,00 0 0
ENJSA 1.181.068.967,12 8.2.2018 0 0 20 0
FENER 98.980.000,00 11.10.2018 250 5.000,00 0 0
FORMT 17.279.983,00 22.5.2018 0 0 28 0
FORMT 60.479.940,50 16.11.2018 0 0 0 250
GEDZA 11.664.000,00 18.5.2018 0 0 0 100
GEREL 55.304.947,00 13.11.2018 0 0 10,61 0
GOLTS 18.000.000,00 20.12.2018 0 0 0 150
GSRAY 540.000.000,00 7.3.2018 400 1.000,00 0 0
HALKS 280.000.000,00 26.6.2018 32,09 1.000,00 0 0
HDFGS 64.000.000,00 5.11.2018 100 1.000,00 0 0
HURGZ 592.000.000,00 24.12.2018 0 0 7,25 0
KERVT 662.000.000,00 25.5.2018 0 0 0 2.669,87
KFEIN 18.000.000,00 16.5.2018 0 0 39 0
KFEIN 18.850.000,00 5.7.2018 0 0 4,72 0
KFEIN 19.750.000,00 6.9.2018 0 0 4,77 0
KRSTL 96.000.000,00 27.12.2018 100 1.000,00 0 0
KUYAS 54.437.596,32 11.12.2018 100 1.000,00 0 0
LIDFA 45.000.000,00 4.12.2018 0 0 0 50
MERKO 54.300.000,00 26.11.2018 100 1.000,00 0 0
MGROS 181.054.233,00 3.9.2018 0 0 1,7 0
MPARK 208.037.202,00 8.2.2018 0 0 35 0
NIBAS 54.000.000,00 23.7.2018 100 1.000,00 0 0
OLMIP 82.102.500,00 1.3.2018 151,83 1.000,00 0 0
OSTIM 108.000.000,00 24.10.2018 100 1.000,00 0 0
OSTIM 76.231.000,00 16.11.2018 -58,83 1.000,00 0 0
OZBAL 20.540.000,00 4.5.2018 -85,2 -1.000,00 0 0
OZBAL 31.309.231,00 4.5.2018 575,66 1.000,00 0 0
OZGYO 160.000.000,00 29.5.2018 60 1.000,00 0 0
OZGYO 250.000.000,00 20.9.2018 56,25 1.000,00 0 0
PEKGY 30.000.000,00 21.2.2018 0 0 27,93 0
PETKM 1.650.000.000,00 4.7.2018 0 0 0 10
PGSUS 102.299.707,00 19.12.2018 0 0 0,03 0
RALYH 0 12.11.2018 -38,1 -1.000,00 0 0
RALYH 0 12.11.2018 61,54 1.000,00 0 0
SAFKR 29.250.000,00 16.1.2018 0 0 38,46 0
SANKO 90.000.000,00 19.6.2018 0 0 0 12,5
SEKFK 50.000.000,00 15.8.2018 11,11 1.000,00 0 0
SELGD 11.000.000,00 5.10.2018 -67,16 -1.000,00 0 0
SELGD 25.129.728,00 5.10.2018 57,14 1.000,00 0 0
SEYKM 16.000.000,00 26.9.2018 0 0 0 74,1
SNGYO 873.193.431,70 5.4.2018 0 0 45,53 0
SNKRN 7.750.000,00 13.8.2018 0 0 15,67 0
SODA 1.000.000.000,00 9.7.2018 0 0 0 0,22
SOKM 611.928.571,00 18.5.2018 0 0 36 0
SUMAS 6.224.400,00 9.2.2018 0 0 15,14 0
TDGYO 30.000.000,00 23.2.2018 0 0 25 0
TEKTU 300.000.000,00 4.4.2018 105,74 1.000,00 0 0
TGSAS 15.000.000,00 27.12.2018 0 0 0 100
TLMAN 21.000.000,00 24.1.2018 0 0 29,75 0
TRCAS 255.600.000,00 11.7.2018 -5,33 -1.000,00 0 0
TSGYO 300.000.000,00 19.10.2018 100 1.000,00 0 0
ULUSE 80.000.000,00 4.5.2018 0 0 0 100
USAK 100.000.000,00 18.12.2018 130,76 1.000,00 0 0
YATAS 149.798.928,20 10.7.2018 0 0 0 116,53
YAYLA 24.937.500,00 25.1.2018 150 1.000,00 0 0
YAYLA 49.875.000,00 11.12.2018 100 1.000,00 0 0
YGGYO 161.280.000,00 11.6.2018 0 0 0 50
YKBNK 8.447.051.284,00 6.6.2018 94,32 1.000,00 0 0
YONGA 16.800.000,00 22.5.2018 0 0 0 7.900,00

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2017 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

Kod Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oran (%) Bedelli Nom. Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oran (%)
AGYO 154.000.000,00 11.12.2017 83,33 1.000,00 0 0
AKGUV 37.000.000,00 15.12.2017 0 0 16,22 0
AKSGY 430.091.850,00 19.1.2017 0 0 115,05 0
ANACM 750.000.000,20 24.7.2017 0 0 0 1,35
ASUZU 84.000.000,00 18.5.2017 0 0 0 230,45
ATLAS 30.000.000,00 28.9.2017 50 1.000,00 0 0
BIZIM 60.000.000,00 2.10.2017 0 0 0 50
BNTAS 32.250.000,00 29.3.2017 0 0 0 50
BOYP 257.700.000,00 12.7.2017 346,62 1.000,00 0 0
BRKO 120.000.000,00 12.5.2017 100 1.000,00 0 0
BRKO 77.288.314,13 8.6.2017 -35,59 1.000,00 0 0
BSOKE 260.000.000,00 14.8.2017 230,16 1.000,00 0 0
DEVA 200.019.287,78 4.1.2017 0,01 1.000,00 0 0
DGGYO 332.007.785,00 17.5.2017 0 0 0 38,92
DIRIT 10.650.000,00 30.10.2017 100 1.000,00 0 0
EGPRO 80.980.793,82 29.12.2017 0 0 1,73 0
EMNIS 6.200.000,00 21.9.2017 0 0 24 0
FONET 18.000.000,00 4.5.2017 0 0 42 0
FRIGO 5.500.000,00 16.3.2017 0 0 10 0
FRIGO 6.000.000,00 7.11.2017 9,09 1.000,00 0 0
GLRYH 30.000.000,00 26.10.2017 87,5 1.000,00 0 0
GLYHO 325.888.409,90 15.6.2017 0 0 68,42 0
GSRAY 108.000.000,00 3.7.2017 398,96 1.000,00 0 0
HDFGS 28.000.000,00 9.8.2017 0 0 0 40
ICBCT 860.000.000,00 10.4.2017 104,76 1.000,00 0 0
IEYHO 543.595.733,23 5.10.2017 0 0 89,99 0
IHLGM 140.000.000,00 29.11.2017 76,01 1.000,00 0 0
IZFAS 16.875.000,00 13.10.2017 0 0 0 50
KERVT 23.900.000,00 27.11.2017 0 0 282,77 0
KSTUR 4.244.586,63 28.4.2017 -1,56 -1.000,00 0 0
MARKA 0 30.3.2017 0 0 109,9 0
MARTI 120.000.000,00 11.12.2017 37,74 1.000,00 0 0
MAVI 49.657.000,00 15.6.2017 0 0 55 0
MSGYO 39.000.000,00 19.1.2017 0 0 25 0
NTHOL 338.600.000,00 21.6.2017 -7,42 -1.000,00 0 0
NTHOL 563.875.937,00 20.10.2017 0 0 66,53 0
ODAS 135.750.000,00 24.4.2017 0 0 0 185,19
ORMA 27.200.000,00 9.1.2017 27,4 1.000,00 0 0
OSMEN 19.820.509,00 23.8.2017 0 0 0,61 0
OSTIM 54.000.000,00 27.9.2017 100 1.000,00 0 0
OYLUM 12.100.000,00 6.11.2017 0 0 26,65 0
PRKAB 141.733.652,00 20.10.2017 26,28 2.390,00 0 0
QNBFB 3.350.000.000,00 28.8.2017 0 0 0 1,35
SANKO 80.000.000,00 21.6.2017 0 0 0 33,33
SARKY 200.000.000,00 15.5.2017 0 0 0 60
SASA 412.500.000,00 24.4.2017 0 0 0 12,61
SILVR 35.709.422,00 10.7.2017 0 0 17,47 0
SISE 2.250.000.000,00 24.7.2017 0 0 0 2,93
SKTAS 40.120.000,00 27.4.2017 26,88 1.000,00 0 0
SODA 900.000.000,00 17.7.2017 0 0 0 9,73
TACTR 7.080.000,00 3.11.2017 0 0 20,51 0
TRGYO 1.000.000.000,00 27.12.2017 0 0 0 100
UZERB 8.000.000,00 4.8.2017 0 0 61,62 0
VKING 42.000.000,00 29.8.2017 -53,11 -1.000,00 0 0
VKING 65.900.000,00 29.8.2017 99,05 1.000,00 0 0
ZOREN 2.000.000.000,00 30.1.2017 166,67 1.000,00 0 0

Kaynak: İŞ YATIRIM