Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Bugün Açıklan...

Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler

Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler
Bu sayfada 2020 yılı içinde açıklanmış bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarını gösteren tabloyu ve geçmiş yıllara ait sermaye artırımlarını gösteren çalışmayı bulabilirsiniz. Sermaye azaltımları ve tahsisli artırımlar belirtilmiştir. 

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

02.07.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• TSGYO – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına;Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına;Arttırılan 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 200.000.000 adet payın, A ve B grubu paylar Esas Sözleşme’de A ve B Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 13.333.333 adedinin A grubu nama yazılı, 5.454.815 adedinin B grubu nama yazılı ve 181.211.852 adedinin C grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;Pay sahiplerinin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin aracı kurum olarak belirlenmesine;Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine; karar verilmiştir.

 

30.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• VAKFN – Şirketin 29.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 25.000.000,-TL arttırılarak, 175.000.000,-TL’den 200.000.000,-TL’na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 25.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğultusunda, 2019 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir
AKSGY – Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 07.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ na yapılan müracat, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.06.2020 – 36 / 743 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin onaylı haline ilişkin 19.06.2020 tarihli Kurul izin yazısı şirket tarafından teslim alınmıştır. Şirket 124.608.000 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 430.091.850 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 554.699.850 TL’ye yükselecek. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 30.06.2020 olarak açıklanmıştır.
ASELS – Yönetim Kurulu 29.06.2020 tarihli toplantısında; 19.06.2020 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulu’nun, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %100’ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerine temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak; Şirketin 2.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olarak aşmak suretiyle, Şirketin 1.140.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 1.140.000.000-TL’lik artış ile 2.280.000.000-TL’ye yükseltilmesine, Artırılacak 1.140.000.000-TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 605.454.545,454-TL nominal değerli (A) grubu ve 534.545.454,546-TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına, Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
• PEGYO – Şirketin 89.100.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 Türk Lirası’na azaltılması ve eş anlı olarak 95.000.000 Türk Lirasına çıkarılması işlemlerine ilişkin olarak, İzahname Taslağı’nın onaylanması amacıyla 26 Haziran 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) başvuru yapılmıştır.Kurul’a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul’un incelemesi sonucu İzahnamenin onaylanması durumunda Kurul tarafından onaylı olan İzahname metni ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecektir.

 

29.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

•INFO – Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında nakden artışla 100.000.000 TL’ye çıkarılmasına, Şirketin nakit olarak artırılan 66.200.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Sibel Gökalp tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

26.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• SANEL – Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan Hisse Senetleri İhraç Primlerinden karşılanmak suretiyle 13.225.000,00 TL’den 18.255.333 TL’sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 5.030.000,00-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.06.2020 tarih ve 36 / 738 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni KAP’ta PDF olarak yer almaktadır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2020 olarak belirlendi.
• SARKY – Şirket esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 300.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000.-TL’lik çıkarılmış sermayesinin % 50 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 200.000.000,-TL‘den 300.000.000,-TL’ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000,-TL’lik sermayenin 1.934.965,- TL’si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,- TL’sinin Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,artırım karşılığında 100.000.000,-TL’lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL’lik B grubu hamiline paylar 13. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL’lik A grubu nama yazılı paylar 10. Tertip olarak çıkartılmasına, % 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortakların sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine, Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanmasına,Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP’ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

25.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• VKFYO – Şirket 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL’ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.05.2020 tarih ve 32/657 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni’nde duyurulmuştu. Bu kapsamda Kurul’un 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.5715 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye onay verilmiştir. Onaylı izahnamenin ilanından önce Şirketin yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında izahname tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması talep edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6133 sayılı yazısı ile izahname tadil metnine de onay verilmiştir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %50’si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot (1 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır.Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 25.06.2020 ile 09.07.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
HLGYO – 24.06.2020 tarihinde saat 14:00’da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince; 2019 yılı karından, %5 oranında 2.459.947,85 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 42.000.000.-TL’nin bedelsiz hisse senedi olarak (679.479,423 TL tutarında A Grubu ve 41.320.520,577 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden; Çıkarılmış sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,52586 oranında artırılarak 928.000.000.-TL’den 970.000.000.-TL’ye çıkarılmasına, Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu’na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmişti.

 

23.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• BLCYT – Yönetim Kurulunun 17.06.2020 tarihli kararı ile Şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.550.013,55 TL’si 2019 yılı kar payından, 5.949.986,45 TL’si 2018 yılı kar payından karşılanmak üzere toplam 22.500.000 TL artırılarak 67.500.000 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde İhraç Belgesi’nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.
AKSGY – Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 07.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ na yapılan müracat, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.06.2020 – 36 / 743 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin onaylı haline ilişkin 19.06.2020 tarihli Kurul izin yazısı şirketce teslim alınmıştır.
• SANEL – Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 18.06.2020 tarihli 2020/37 bülteninde görüldüğü üzere, 10.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başvurmuş olduğu İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı sonuçlanmış olup Sermaye 5.030.333 TL artırılarak 18.255.333 TL’ye çıkarılması hususu onaylanmıştır.5.030.333 TL’lik artırım tutarında bir değişiklik olmayıp A ve B Grubu paylardaki oranda 0,004 kuruşluk bir değişiklik olmasından kaynaklı bu Kap açıklaması yapılmıştır.
• VKFYO – Şirket 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL’ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.05.2020 tarih ve 32/657 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni’nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurul’un 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.5715 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye onay verilmiştir. Onaylı izahnamenin ilanından önce Şirketin yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında izahname tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması talep edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6133 sayılı yazısı ile izahname tadil metnine de onay verilmiştir.

19.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• SANEL – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 18.06.2020 tarihli ve 2020/37 sayılı haftalık bülteninde; Şirket 5.030.333 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 13.225.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 18.255.333 TL’ye yükselecek.
• AKSGY – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 18.06.2020 tarihli ve 2020/37 sayılı haftalık bülteninde;Şirket 124.608.000 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 430.091.850 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 554.699.850 TL’ye yükselecek.

 

18.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• BLCYT – Şirketin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 67.500.000 Türk Lirası’na yükseltilmesine, Artırılan 22.500.000 Türk Lirası’nın;22.500.000 Türk Lirası’nın 3 Haziran 2020 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda 16.550.013,55 TL’si 2019 yılı kâr payından,5.949.986,45 TL’si 2018 yılı kâr payından, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranında 22.500.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,İhraç edilecek 22.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

17.06.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

GENTS  –  Şirketin çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL’den 154.000.000 TL’ye artırılarak ihraç edilecek 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.06.2020 – 35 / 717 Tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin onaylı haline ilişkin 15.06.2020 tarihli Kurul izin yazısı şirket tarafından teslim alınmıştır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 17.06.2020 olarak açıklanmıştır.
•MTRYO,
MTY  –  Şirket 75.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 42.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6058 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.
•SELGD  –  Şirketin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL’ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, ve yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına Şirketin Hakim Ortağı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kendi A ve B Grubu Hisseleri üzerindeki Rüçhan haklarının tamamını ilgili tebliğ kapsamında kullanacaktır. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarının Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben talep görmeyen payların varlığı halinde, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Gönen Kurukahve) tarafından talep görmeyen paylardan satış bedeli toplam 2.674.000 TL’ye denk gelecek adette nominal değerli payların; 900.000 TL’si nakden ve 1.774.000 TL’si Gönen Kurukahve’nin Şirketden olan alacağına mahsuben olmak ve satış fiyatı nominal değerden ve Birincil Piyasada gerçekleştirilecek halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde bedellerinin tam ve nakden ödenerek satın alınacağını belirten bir taahhütname alınmasına Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’, Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

2020 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KODTarihBedelli Oran (%)Bedelli Nom. Tutar (TL)Diğer (*)Bedelsiz IK Oran (%) 
ADESE11.2.20201001.000,0000
AFYON16.4.20203001.000,0000
AKSA12.2.202000075
ALGYO25.2.2020000504,65
ALKIM7.5.2020000506,67
ARDYZ6.2.202000340
ARDYZ5.3.2020008,520
BAYRK4.6.20200043,240
BUCIM10.2.202070,111.000,0000
CEMAS28.1.20201001.000,0000
CEOEM20.4.2020000125
CEOEM4.6.2020004,020
DERAS7.1.202000110
DOKTA28.2.202073,541.000,0000
HALKB21.5.20200097,90
HUBVC28.2.2020501.000,0000
IZTAR21.1.20201001.000,0000
LIDFA11.5.2020000100
MTRYO5.5.20201001.000,0000
NUGYO18.3.20200043,90
ODAS21.1.2020103,571.000,0000
OLMIP5.2.2020200,971.000,0000
OYAKC21.5.202000958,940
OYLUM28.2.20201001.000,0000
OZBAL28.2.2020-86,17-1.000,0000
OZBAL28.2.20201.446,481.000,0000
PAPIL7.1.2020005,770
RTALB30.1.20200013,570
SAMAT1.6.20201001.000,0000
SKTAS10.6.2020951.000,0000
SODSN11.5.2020000150
USAK10.6.20201451.000,0000
VAKBN21.5.20200056,220
VKGYO21.4.20201001.000,0000

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

 

2019 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KODTarihBedelli Oran (%)Bedelli Nom. Tutar (TL)Diğer (*)Bedelsiz IK Oran (%) 
AGYO30.1.2019501.000,0000
AKBNK3.1.2019302.500,0000
ALBRK9.12.2019501.000,0000
AYCES24.6.201949,191.000,0000
AYEN6.8.201962,241.000,0000
BNTAS1.2.20191001.000,0000
BOSSA18.2.201987,811.000,0000
CEOEM31.5.201900360
DENCM16.9.20191501.000,0000
DERAS27.6.201900440
DERIM24.9.20194002.000,0000
DGKLB21.2.20190028,70
DOGUB14.5.2019501.000,0000
ERBOS8.4.2019000283,14
FONET17.7.2019000122,22
FORMT18.10.201900025,66
GEREL14.2.201900032
GUSGR17.7.20191001.000,0000
HEKTS31.10.20192001000
IDEAS11.9.201900084,79
IHEVA1.7.2019109,021.000,0000
IHEVA27.8.2019-12,381.000,0000
IHLGM15.2.20191401.000,0000
IHLGM24.9.20190098,080
INTEM12.2.20193003.000,0000
ITTFH17.9.2019501.000,000125
KARSN14.11.2019501.000,0000
KATMR25.6.20192001.000,0000
KLNMA22.4.2019701.000,0000
KNFRT30.10.2019000400
MERKO31.10.2019008,60
MIPAZ15.2.201916,621.000,0000
NATEN8.8.201900360
NUGYO1.7.201900156,250
ODAS8.1.2019117,121.000,0000
OYLUM16.4.20190014,120
PAPIL6.12.201900230
PEKGY9.1.2019000143,67
PETKM19.6.201900028
POLHO20.3.2019000105
PRKAB29.11.201952,921.000,0000
RTALB15.8.201952,971.000,0000
SANKO8.7.201900011,11
SMART16.5.201900430
SMART11.6.2019004,350
SMART21.6.2019003,330
SMART5.12.2019002,780
TSPOR18.2.20192001.000,0000
TSPOR18.3.2019-21,21.000,0000
YKSLN14.11.201900290

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2018 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

 Bölünme Sonrası Sermaye (TL)TarihBedelli Oran (%)Bedelli Nom. Tutar (TL)Diğer (*)Bedelsiz IK Oran (%)
AGHOL243.534.517,967.2.20180052,210
AKSUE16.500.000,0024.1.2018501.000,00047,56
ALARK435.000.000,0014.9.201800094,66
ALYAG105.000.000,0028.2.2018751.000,0000
ASELS1.140.000.000,005.6.201800140
AVHOL20.000.000,0010.5.201800140,960
AVHOL30.000.000,0031.10.201800050
AVISA180.000.000,0017.12.201800052,54
AVOD90.000.000,0016.8.20181001.000,0000
BERA341.600.000,0015.2.2018000100
BEYAZ99.687.500,0011.7.201800090,95
BOSSA33.012.768,509.1.2018-69,43-1.000,0000
BOYP657.700.000,005.12.2018155,221.000,0000
BRKO120.000.000,0016.5.201855,2641000
BSOKE400.000.000,0014.8.201853,851.000,0000
BTCIM180.000.000,0020.6.2018000125
DENGE50.000.000,0027.3.2018000354,55
DMSAS52.500.000,0031.8.2018501.000,0000
ENJSA1.181.068.967,128.2.201800200
FENER98.980.000,0011.10.20182505.000,0000
FORMT17.279.983,0022.5.201800280
FORMT60.479.940,5016.11.2018000250
GEDZA11.664.000,0018.5.2018000100
GEREL55.304.947,0013.11.20180010,610
GOLTS18.000.000,0020.12.2018000150
GSRAY540.000.000,007.3.20184001.000,0000
HALKS280.000.000,0026.6.201832,091.000,0000
HDFGS64.000.000,005.11.20181001.000,0000
HURGZ592.000.000,0024.12.2018007,250
KERVT662.000.000,0025.5.20180002.669,87
KFEIN18.000.000,0016.5.201800390
KFEIN18.850.000,005.7.2018004,720
KFEIN19.750.000,006.9.2018004,770
KRSTL96.000.000,0027.12.20181001.000,0000
KUYAS54.437.596,3211.12.20181001.000,0000
LIDFA45.000.000,004.12.201800050
MERKO54.300.000,0026.11.20181001.000,0000
MGROS181.054.233,003.9.2018001,70
MPARK208.037.202,008.2.201800350
NIBAS54.000.000,0023.7.20181001.000,0000
OLMIP82.102.500,001.3.2018151,831.000,0000
OSTIM108.000.000,0024.10.20181001.000,0000
OSTIM76.231.000,0016.11.2018-58,831.000,0000
OZBAL20.540.000,004.5.2018-85,2-1.000,0000
OZBAL31.309.231,004.5.2018575,661.000,0000
OZGYO160.000.000,0029.5.2018601.000,0000
OZGYO250.000.000,0020.9.201856,251.000,0000
PEKGY30.000.000,0021.2.20180027,930
PETKM1.650.000.000,004.7.201800010
PGSUS102.299.707,0019.12.2018000,030
RALYH012.11.2018-38,1-1.000,0000
RALYH012.11.201861,541.000,0000
SAFKR29.250.000,0016.1.20180038,460
SANKO90.000.000,0019.6.201800012,5
SEKFK50.000.000,0015.8.201811,111.000,0000
SELGD11.000.000,005.10.2018-67,16-1.000,0000
SELGD25.129.728,005.10.201857,141.000,0000
SEYKM16.000.000,0026.9.201800074,1
SNGYO873.193.431,705.4.20180045,530
SNKRN7.750.000,0013.8.20180015,670
SODA1.000.000.000,009.7.20180000,22
SOKM611.928.571,0018.5.201800360
SUMAS6.224.400,009.2.20180015,140
TDGYO30.000.000,0023.2.201800250
TEKTU300.000.000,004.4.2018105,741.000,0000
TGSAS15.000.000,0027.12.2018000100
TLMAN21.000.000,0024.1.20180029,750
TRCAS255.600.000,0011.7.2018-5,33-1.000,0000
TSGYO300.000.000,0019.10.20181001.000,0000
ULUSE80.000.000,004.5.2018000100
USAK100.000.000,0018.12.2018130,761.000,0000
YATAS149.798.928,2010.7.2018000116,53
YAYLA24.937.500,0025.1.20181501.000,0000
YAYLA49.875.000,0011.12.20181001.000,0000
YGGYO161.280.000,0011.6.201800050
YKBNK8.447.051.284,006.6.201894,321.000,0000
YONGA16.800.000,0022.5.20180007.900,00

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2017 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KodBölünme Sonrası Sermaye (TL)TarihBedelli Oran (%)Bedelli Nom. Tutar (TL)DiğerBedelsiz IK Oran (%)
AGYO154.000.000,0011.12.201783,331.000,0000
AKGUV37.000.000,0015.12.20170016,220
AKSGY430.091.850,0019.1.201700115,050
ANACM750.000.000,2024.7.20170001,35
ASUZU84.000.000,0018.5.2017000230,45
ATLAS30.000.000,0028.9.2017501.000,0000
BIZIM60.000.000,002.10.201700050
BNTAS32.250.000,0029.3.201700050
BOYP257.700.000,0012.7.2017346,621.000,0000
BRKO120.000.000,0012.5.20171001.000,0000
BRKO77.288.314,138.6.2017-35,591.000,0000
BSOKE260.000.000,0014.8.2017230,161.000,0000
DEVA200.019.287,784.1.20170,011.000,0000
DGGYO332.007.785,0017.5.201700038,92
DIRIT10.650.000,0030.10.20171001.000,0000
EGPRO80.980.793,8229.12.2017001,730
EMNIS6.200.000,0021.9.201700240
FONET18.000.000,004.5.201700420
FRIGO5.500.000,0016.3.201700100
FRIGO6.000.000,007.11.20179,091.000,0000
GLRYH30.000.000,0026.10.201787,51.000,0000
GLYHO325.888.409,9015.6.20170068,420
GSRAY108.000.000,003.7.2017398,961.000,0000
HDFGS28.000.000,009.8.201700040
ICBCT860.000.000,0010.4.2017104,761.000,0000
IEYHO543.595.733,235.10.20170089,990
IHLGM140.000.000,0029.11.201776,011.000,0000
IZFAS16.875.000,0013.10.201700050
KERVT23.900.000,0027.11.201700282,770
KSTUR4.244.586,6328.4.2017-1,56-1.000,0000
MARKA030.3.201700109,90
MARTI120.000.000,0011.12.201737,741.000,0000
MAVI49.657.000,0015.6.201700550
MSGYO39.000.000,0019.1.201700250
NTHOL338.600.000,0021.6.2017-7,42-1.000,0000
NTHOL563.875.937,0020.10.20170066,530
ODAS135.750.000,0024.4.2017000185,19
ORMA27.200.000,009.1.201727,41.000,0000
OSMEN19.820.509,0023.8.2017000,610
OSTIM54.000.000,0027.9.20171001.000,0000
OYLUM12.100.000,006.11.20170026,650
PRKAB141.733.652,0020.10.201726,282.390,0000
QNBFB3.350.000.000,0028.8.20170001,35
SANKO80.000.000,0021.6.201700033,33
SARKY200.000.000,0015.5.201700060
SASA412.500.000,0024.4.201700012,61
SILVR35.709.422,0010.7.20170017,470
SISE2.250.000.000,0024.7.20170002,93
SKTAS40.120.000,0027.4.201726,881.000,0000
SODA900.000.000,0017.7.20170009,73
TACTR7.080.000,003.11.20170020,510
TRGYO1.000.000.000,0027.12.2017000100
UZERB8.000.000,004.8.20170061,620
VKING42.000.000,0029.8.2017-53,11-1.000,0000
VKING65.900.000,0029.8.201799,051.000,0000
ZOREN2.000.000.000,0030.1.2017166,671.000,0000

Kaynak: İŞ YATIRIM