Ana sayfa Haberler SPK’dan...

SPK’dan Önemli Duyuru: Özel Durum Açıklamalarında Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 17/11/2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.II-15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özetle;

Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (Tebliğ) 12 nci maddesinde yer alan oranlara ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi durumunda bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklamanın yalnızca MKK tarafından yapılacağı düzenlenmiş; birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak söz konusu oranlara ulaşılması ya da ilgili oranların altına düşülmesi hallerinde ise açıklama yükümlülüğünün ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu hususu eklenmiştir.

Tebliğ’in 23 üncü maddesine yer alan daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Tebliğ’in ekinde yer alan “Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu”nda işlem günü sonu itibariyle gün içi alım satım işlemlerinin netleştirilmesine imkân verecek şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, Özel Durumlar Rehberi, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yapılan değişiklikler çerçevesinde güncellenmiş olup, anılan Rehberin son hali ve Rehberdeki değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetveli aşağıdadır:

Resmi Gazete’de Yayınlanan Değişiklik

MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama MKK tarafından yapılır. Birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak bu fıkrada belirtilen oranlara ulaşılması veya oranların altına düşülmesi halinde açıklama yükümlülüğü ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişiye aittir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
23/1/201428891
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-10/2/201729975
2-13/2/201830331