Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Olmuksan, Mon...

Olmuksan, Mondi Corrugated B.V. ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi İmzalandığını Açıkladı

05.01.2021 – Olmuksan, hisselerinin yüzde 90’lık kısmının Mondi Corrugated B.V.’ye satışına ilişkin olarak bir hisse alım satım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Olmuksan daha önce Türkiye’deki ambalaj işiyle ilgili alternatiflerin değerlendirilme sürecinde olduğunu bildirmiş, konu ile ilgili tekliflerin değerlendirildiğini ayrıca fiili dolaşımdaki payların artırılma sürecinin de sürdüğünü kamuoyuna açıklamıştı.

Şirket bugün, 4 Ocak itibari ile Mondi ile sermayesinin %90.38’ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin hisse alım satım sözleşmesinin imzalandığını bildirdi. Hisse devri Rekabet Kurulu’nun istediği ön şartların sağlanmasının kontrolü ve onayından sonra gerçekleşebilecek. Satışın tamamlanmasının 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekildedir:

“Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.’den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

18 Aralık 2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin bağlayıcı pay alım ve satım sözleşmesinin müzakeresi süreci tamamlanmıştır.

Nominal değeri hisse başına 0,01 TL ve toplam ödenmiş sermayesi 247.102.500 TL olan Şirket sermayesinin %90.38’ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Pay devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Sözleşmede toplam satın alma bedeli, 90,38%’lik pay için 66,4 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Bu satın alma bedeli, 1 TL nominal değerli lot başına 0,30 EUR’ya tekabül etmekte olup, (Sözleşme imza tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 0,01 TL nominal değerli pay başına TL 0,0269; 1 TL nominal değerli lot başına TL 2,69), bu bedel fiyat uyarlamasına tabi olabilecektir. Ödeme pay devir işleminin gerçekleşeceği tarihte Avro üzerinden yapılacak olup; pay alım işlemine ilişkin açıklamada yer alabilmesi amacıyla satın alma bedelinin Türk Lirası karşılığı, pay alım tarihinde yeniden hesaplanacaktır.

Sözleşmede belirtilen ön koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Mondi Corrugated B.V. bakımından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’ne göre zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu ortaya çıkacaktır.

Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili yatırımcıların kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Olmuksan, Teklif ve Haberlere dair Yeni Açıklamalarda Bulundu

05.11.2020 – Olmuksan, Türkiye’deki ambalaj işiyle ilgili alternatiflerin değerlendirilme sürecine ilişkin çıkan haberler ve söylentilere dair açıklamalarda bulundu. 2 ayrı bildirimde yapılan açıklamalara göre Şirket’in ana hissedarı Olmuksan International Paper (I.P) stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlar yetkilendirmiş. Şirket çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan bağlayıcı olmayan tekliflerin alındığını açıklamalarında belirtmiş. Buna ek olarak IP’ye iletilen bağlayıcı olmayan belirleyici nitelikteki bu tekliflerin tümünde Olmuksan için belirlenen şirket değeri, işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih itibariyle Olmuksan’ın toplam piyasa değerinden oldukça düşük tutarda satın alma fiyatı içermekte olduğu şirketin verdiği bilgiler dahilinde. Söz konusu gelişmelerle birlikte Olmuksan I.P. 2021’in ilk yarısında satış işlemini tamamlamayı planlamakta olduğunu KAP açıklamalarında bildiriyor.

Bunlara ek olarak Olmuksan’ın fiili dolaşımdaki paylarının artırılma hedefinin devam ettiği ancak teklif alındığı için özel durum açıklamasının askıya alındığı bir kera daha belirtilmiş. 2 ayrı bildirimde yapılan açıklamaların tüm metinlerini aşağıda bulabilirsiniz.

05.11.2020 – KAP – Şirketimiz ana hissedarının (I.P. Container Holdings (Spain) S.L.) Türkiye’deki ambalaj işiyle ilgili alternatifleri değerlendirdiğine dair çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler ve söylentiler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Ana hissedarımız I.P. Container Holdings (Spain) S.L. tarafından iletilen bilgiye göre, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde sahibi olduğu paylarının satışı için, potansiyel yatırımcılara satış veya Borsa İstanbul’un ilgili pay piyasasında satış dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlar yetkilendirilmiştir.

Söz konusu hisse devir işlemine yönelik olarak potansiyel yatırımcılarla gizlilik esasına göre yürütülecek görüşmelerin mutabakat ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmadığından ve süreç kapsamında şu ana kadar verilmiş herhangi bir teklif bulunmadığından; bu durumun duyurulmasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği, yatırımcılar nezdinde yanlış ve yanıltıcı izlenimler yaratabileceği, piyasada spekülasyona yol açabileceği ve dolayısıyla yatırımcıların zarar görebileceği gerekçeleri ile Şirket Yönetim Kurulu’nun 27 Ağustos 2020 tarihli kararıyla söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelemesine karar verilmişti.

Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde başkaca gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.’den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

2 Ekim 2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile I.P. Container Holdings (Spain) S.L (“IP”), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Olmuksan”) paylarının satışı için çeşitli stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlara yetki verdiğini açıklamıştır. IP, söz konusu özel durum açıklaması ile yatırımcılara, açıklamanın yapıldığı tarihte herhangi bir teklifin bulunmadığı belirtilmiş ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek gelişmelerin ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulacağı belirtilmiştir.

05.11.2020 – KAP – 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin olarak, 29 Ekim 2020 tarihi ila işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih olan 4 Kasım 2020 arasında, çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılar, IP’ye satış süreci hakkındaki belirleyici nitelikte tekliflerini iletmiştir. Mevcut durumda tekliflerin hiçbiri bağlayıcı değildir, ve tüm teklifler hukuki inceleme süreci ile nihai bağlayıcı anlaşmaların müzakeresine (özellikle hisse devir sözleşmesi) tabidir. Buna ek olarak IP’ye iletilen bağlayıcı olmayan belirleyici nitelikteki bu tekliflerin tümünde Olmuksan için belirlenen şirket değeri, işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih itibariyle Olmuksan’ın toplam piyasa değerinden oldukça düşük tutarda satın alma fiyatı içermektedir. IP bugün itibariyle, söz konusu bağlayıcı olmayan belirleyici teklifleri ileten potansiyel alıcıların bir kısmı ile Olmuksan’daki paylarının satışı için görüşmelere devam etme kararı almıştır.

Mevcut koşullar altında, IP, 2020’nin sonuna kadar bağlayıcı teklifleri almayı ve çeşitli teklif sahipleriyle münhasır olmayan müzakerelere girmeyi ve gerekli ilgili mevzuat tahtında alınması gereken onaylara tabi olarak 2021’in ilk yarısında satış işlemini tamamlamayı planlamaktadır. 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında ayrıca belirtildiği gibi, IP, Olmuksan’ın pay fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli gelişmelerle ilgili olarak yatırımcıları bilgilendirmeye devam edecektir

27 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği doğrultuda, Olmuksan’ın Ana Pazar’da işlem görebilmesini sağlamak ve paylarının alım-satımları için daha derin bir pazar yaratmak hedefiyle, IP sahip olduğu payların bir kısmını borsada satış yöntemiyle satmaya devam edecektir. Bilindiği üzere Olmuksan, Borsa İstanbul’un pay piyasasındaki pazar yapılarının ve pazarları belirleme kriterlerinin revizyonu sonucunda 1 Ekim 2020 tarihinde Alt Pazar’da işlem görmek üzere yeniden sınıflandırılmıştır. IP, bu tarz bir borsada satışın gerçekleştiği her işlem günü ilgili satışa ilişkin olarak yatırımcıları özel durum açıklamaları vasıtası ile bilgilendirmeye devam edecektir. Gerçekleştirilen özel durum açıklamalarından da gözlemlenebileceği üzere, IP, belirli azınlık payının borsada satışını 28 Ekim 2020 tarihinde işlem gününün tamamlanmasından itibaren, Olmuksan’daki paylarının satışı için 29 Ekim 2020’de bağlayıcı olmayan belirleyici nitelikteki tekliflerin alınmaya başlanması sebebiyle, işbu özel durum açıklaması açıklamanın tarihine kadar askıya almıştı.

 

Olmuksan’dan Haber ve Söylentilere dair Açıklama

04.11.2020 – Olmuksan (OLMIP) haber ve söylentilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalar iki bölümden oluşuyor. Açıklamaların ilk bölümü Olmuksan’ın, 2 Ekim’de yapmış olduğu ana hissedarının Türkiye’deki ambalaj işiyle ilgili alternatifleri değerlendirdiğine dair basında çıkan haberlere istinaden yapılan açıklamanın devamı niteliğinde. İkinci bölümde ise şirketin 27 Ekim’de açıklamış olduğu borsadaki fiili dolaşımdaki payının artırılma kararının, ana hissedarının alternatifleri değerlendirmesi hususuna bağlı olarak uygulanma durumuna dairdir.

Yapılan açıklamalar aşadaki şekildedir:

“Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.’den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

2 Ekim 2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile I.P. Container Holdings (Spain) S.L (“IP“), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Olmuksan“) paylarının satışı için çeşitli stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlara yetki verdiğini açıklamıştır. IP, söz konusu özel durum açıklaması ile yatırımcılara, açıklamanın yapıldığı tarihte herhangi bir teklifin bulunmadığı belirtilmiş ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek gelişmelerin ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulacağı belirtilmiştir.

2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin olarak, 29 Ekim 2020 tarihi ila işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih olan 4 Kasım 2020 arasında, çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılar, IP’ye satış süreci hakkındaki belirleyici nitelikte tekliflerini iletmiştir. Mevcut durumda tekliflerin hiçbiri bağlayıcı değildir, ve tüm teklifler hukuki inceleme süreci ile nihai bağlayıcı anlaşmaların müzakeresine (özellikle hisse devir sözleşmesi) tabidir. Buna ek olarak IP’ye iletilen bağlayıcı olmayan belirleyici nitelikteki bu tekliflerin tümünde Olmuksan için belirlenen şirket değeri, işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih itibariyle Olmuksan’ın toplam piyasa değerinden oldukça düşük tutarda satın alma fiyatı içermektedir. IP bugün itibariyle, söz konusu bağlayıcı olmayan belirleyici teklifleri ileten potansiyel alıcıların bir kısmı ile Olmuksan’daki paylarının satışı için görüşmelere devam etme kararı almıştır.

Mevcut koşullar altında, IP, 2020’nin sonuna kadar bağlayıcı teklifleri almayı ve çeşitli teklif sahipleriyle münhasır olmayan müzakerelere girmeyi ve gerekli ilgili mevzuat tahtında alınması gereken onaylara tabi olarak 2021’in ilk yarısında satış işlemini tamamlamayı planlamaktadır. 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında ayrıca belirtildiği gibi, IP, Olmuksan’ın pay fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli gelişmelerle ilgili olarak yatırımcıları bilgilendirmeye devam edecektir

27 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği doğrultuda, Olmuksan’ın Ana Pazar’da işlem görebilmesini sağlamak ve paylarının alım-satımları için daha derin bir pazar yaratmak hedefiyle, IP sahip olduğu payların bir kısmını borsada satış yöntemiyle satmaya devam edecektir. Bilindiği üzere Olmuksan, Borsa İstanbul’un pay piyasasındaki pazar yapılarının ve pazarları belirleme kriterlerinin revizyonu sonucunda 1 Ekim 2020 tarihinde Alt Pazar’da işlem görmek üzere yeniden sınıflandırılmıştır. IP, bu tarz bir borsada satışın gerçekleştiği her işlem günü ilgili satışa ilişkin olarak yatırımcıları özel durum açıklamaları vasıtası ile bilgilendirmeye devam edecektir. Gerçekleştirilen özel durum açıklamalarından da gözlemlenebileceği üzere, IP, belirli azınlık payının borsada satışını 28 Ekim 2020 tarihinde işlem gününün tamamlanmasından itibaren, Olmuksan’daki paylarının satışı için 29 Ekim 2020’de bağlayıcı olmayan belirleyici nitelikteki tekliflerin alınmaya başlanması sebebiyle, işbu özel durum açıklaması açıklamanın tarihine kadar askıya almıştı.”

Olmuksan, Fiili Dolaşımdaki Payını Yükseltmeye Karar Verdiğini Açıkladı

27.10.2020 – Olmuksan, çoğunluk hissedarı Olmuksan, I.P. Container Holdings’in (İspanya) elindeki payların bir kısmının Borsa İstanbul’a satışına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu kararın hissenin Borsa’nın Ana Pazarı’nda işlem görmesini sağlamak için alındığı bildirildi. Hatırlatma yapmak gerekirse Borsa İstanbul 1 Ekim’den itibaren yeni pazar sistemini devreye almış ve likiditesi düşük hisseleri alt pazara taşımıştı. Olmuksan’ın fiili dolaşımdaki payı %6,1 olduğu için halihazırda Alt Pazar’da işlem görmekte. Olmuksan tarafından Olmuksan, I.P. Container Holdings (Spain) S.L. (IP) Paylarının Bir Kısmının Borsa İstanbul’da Satışı hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.’den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

“I.P. Container Holdings (Spain) S.L. (“IP”), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Olmuksan”) (hâlihazırda borsada işlem gören nitelikte pay formunda tutulan) paylarının bir kısmını satmaya ve ayrıca 02.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız doğrultusunda, gelecekteki Borsa İstanbul satışları için ilave Olmuksan paylarını borsada işlem gören nitelikte paya dönüştürmeye karar vermiştir.

Borsada işlem gören nitelikte paya dönüşümün ve Borsa İstanbul’daki satışın amacı, Olmuksan’ın Ana Pazar’da işlem görebilmesi için Borsa İstanbul tarafından gerekli görülen asgari %10,0 fiili dolaşım oranının karşılamasını sağlamak ve ayrıca Olmuksan paylarının hâlihazırda sadece %6,1’inin fiili dolaşımda olmasından dolayı Olmuksan paylarının alım-satımları için daha derin bir pazar yaratmaktır. Bilindiği üzere Olmuksan, Borsa İstanbul’un pay piyasasındaki pazar yapılarının ve pazarları belirleme kriterlerinin revizyonu sonucunda 1 Ekim 2020 tarihinde Alt Pazar’da işlem görmek üzere yeniden sınıflandırılmıştır.

İşbu özel durum açıklaması tarihi itibariyle, IP’nin Olmuksan’da halihazırda sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değere sahip 23.203.208.500 adet paydan (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %93,9’unu oluşturmaktadır) her biri 0,01 TL nominal değere sahip toplam 1.361.040.316 adet pay (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %5,51’ini oluşturmaktadır) borsada işlem gören nitelikte pay formunda tutulacaktır.

Bu doğrultuda IP, bu işlem gören nitelikteki payları Borsa İstanbul’da satma kararı almıştır. Satış işlemi bugünden itibaren ve gerekli görüldüğünde 988.410.000 adet paya kadar (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %4,0’ü) yapılabilecektir. IP, satışın olduğu her gün gerekli açıklamaları yapacaktır. IP, ayrıca, Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %1.51’ine eşit olan, hâlihazırda borsada işlem gören nitelikte pay formunda tutulan kalan satışlarını da satmaya devam edebilir. Kısmen veya tamamen IP tarafından yapılacak satış, sermaye piyasası mevzuatı (örneğin işlem yasaklı dönem) ve geçerli piyasa koşulları kapsamındaki kısıtlamalara tabidir.

IP ayrıca, her biri 0,01 TL itibari değere sahip 700.000.000 adet ek Olmuksan payının (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %2.83’üne tekabül etmektedir) borsada işlem gören nitelikte paya dönüştürülmesi için gerekli işlemleri derhal başlatacaktır. IP’nin önümüzdeki 6 aylık dönemde gerekli görmesi halinde söz konusu payların zaman zaman Borsa İstanbul’da satışa sunulması mümkün olacaktır.”

 

 

02 Ekim 2020 tarihli Haber ve Söylentilere ilişkin Özel Durum Açıklaması:

OLMIP KAP: Şirketimiz ana hissedarının (I.P. Container Holdings (Spain) S.L.) Türkiye’deki ambalaj işiyle ilgili alternatifleri değerlendirdiğine dair çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler ve söylentiler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Ana hissedarımız I.P. Container Holdings (Spain) S.L. tarafından iletilen bilgiye göre, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde sahibi olduğu paylarının satışı için, potansiyel yatırımcılara satış veya Borsa İstanbul’un ilgili pay piyasasında satış dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlar yetkilendirilmiştir.

Söz konusu hisse devir işlemine yönelik olarak potansiyel yatırımcılarla gizlilik esasına göre yürütülecek görüşmelerin mutabakat ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmadığından ve süreç kapsamında şu ana kadar verilmiş herhangi bir teklif bulunmadığından; bu durumun duyurulmasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği, yatırımcılar nezdinde yanlış ve yanıltıcı izlenimler yaratabileceği, piyasada spekülasyona yol açabileceği ve dolayısıyla yatırımcıların zarar görebileceği gerekçeleri ile Şirket Yönetim Kurulu’nun 27 Ağustos 2020 tarihli kararıyla söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelemesine karar verilmişti.

Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde başkaca gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.