Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Koza Altın ve...

Koza Altın ve Gübre Fabrikaları Arasındaki Dava Sonuçlandı

30.12.2018 – Koza Altın ile Gübretaş GUBRF arasında devam eden Söğüt madenine ilişkin davanın duruşmasına ilişkin bugün taraflardan açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalara göre son durumda Koza Altın’ın Söğüt madeni işletmesi iptal edilirken, dava madenin bulunduğu sahaların sahibi olan Gübretaş lehine sonuçlandı.

Mahkeme kararına göre Söğüt Maden Sahası, Gübretaş’a teslim edilecek ve madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsat da Gübretaş adına tescil edilecek.

Tarafların KAP’a yaptıkları açıklamalar sırası ile şu şekilde oldu.

GUBRF – Gübretaş’ın Söğüt Madenine ilişkin açıklaması:

“Maden işletim ruhsat hakları Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’ye (“Davacı”) ait olan “Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyü”nde bulunan maden sahamızın (“Maden Sahası”)  02.07.2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’ye (“Davalı”) devredildiği, sözleşmenin 2015 yılında haklı gerekçelerle feshedildiği ve feshe ilişkin taleplerimizin yerine getirilmemesi üzerine dava sürecinin başlatıldığı, duyurulmuştur. 27.12.2018 ve 15.02.2019 tarihli duyurularımızda ise sırasıyla;  

Duruşma sonucunda davanın kabulü ile taraflar arasında 02.07.2007 tarihinde tanzim edilen sözleşmenin feshine, dava ve sözleşmeye konu Maden Sahası’ndan Davalı’nın tahliyesine, Maden Sahası’nın Davacı’ya teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,  

Mahkeme kararındaki “işletme ruhsatlarının Davacı adına tescili istemli talebin idari bir tasarruf olması sebebiyle reddine” şeklindeki hükmün kaldırılarak, işletme ruhsatlarının Davacı adına tesciline karar verilmesi amacıyla istinaf yoluna başvurulduğu, kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

30.12.2019 tarihinde tebliğ aldığımız Bölge Adliye Mahkemesi’nin gerekçeli kararı doğrultusunda;  

  • Davalı’nın istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,  
  • Davacı’nın istinaf başvurusunun KABULÜNE,  
  • İlk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,  
  • Davacı’nın açmış olduğu kira sözleşmesinin feshine ve tahliyeye yönelik davanın KABULÜNE ve Maden Sahası’ndaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02/07/2007 tarihli sözleşme ile rödovans hesaplanmasına ilişkin ek sözleşmenin akde aykırılık nedeniyle FESHİNE,  
  • Maden Sahası’ndan Davalı’nın TAHLİYESİNE ve Maden Sahası’nın Davacı’ya TESLİMİNE,  
  • Davalı adına kayıtlı Maden Sahası’ndaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın İPTALİNE,   
  • Maden Sahası’ndaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Davacı adına TESCİLİNE, oy birliği ile KESİN olarak karar verilmiştir.”

Koza Altın KOZAL tarafından KAP’a yapılan bildirim:

Şirketimizce yapılan 29.01.2019 tarihli KAP açıklamasında Gübre fabrikaları T. A.Ş. ile aramızda görülmekte olan davaya ilişkin İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1344 E. sayılı kararı hakkında İstanbul bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulacağı bildirilmiş idi.

Gelinen durumda şirketimizce yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine, aynı karara karşı Gübre fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulüne;

Davacı Gübre Fabrikaları TAŞ ile davalı Koza Altın İşl. A.Ş. arasında yapılmış bulunan “Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02/07/2007 tarihli sözleşme ile Ek 1 rödevans hesaplanması başlıklı hasılat kirası niteliğindeki sözleşmelerin” akte aykırılık nedeniyle feshine,

Davaya ve sözleşmeye konu “Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Kızılsaray köyünde kain ER 1151632 erişim nolu, 5534 sicil nolu, İR 3141 ruhsat nolu maden işletme sahasından”  davalı Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin maden arama faaliyetine son verilerek tahliyesine,

Dava konusu maden sahasının davacı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’ne teslimine,

Davalı Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi adına kayıtlı “Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın iptaline,

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24/02/2003 tarihinde verilmiş işletme izni gereğince: Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın davacı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi adına tesciline, karar verilmiştir.

 

Koza Altın ve Gübre Fabrikaları Arasındaki Davada Durum

28.12.2018 – Koza Altın ile Gübretaş GUBRF arasında devam eden Söğüt madenine ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Hatırlanacağı üzere, Ekim’de yapılan duruşmada karar çıkmamış olup duruşma 27 Aralık’a ertelenmişti.

Koza Altın ve Gübretaş arasındaki rödevans sözleşmesinden kaynaklanan davada sözleşmenin feshine, maden sahasından Koza Altın’ın tahliyesine ve maden işletme sahasının Gübretaş’a teslimine karar verildi. İşletme ruhsatlarının Gübretaş adına tescili istemli talebin de reddine karar verildi. Karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde bölge adliye mahkemesi istisnaf yolu açık olmak üzere karara bağlandı.

Haber sonrası KOZAL hisseleri dün günü %2,6 oranında artıda kaparken, GUBRF hisseleri ise %2,6 oranında kayıpla kapamıştır.

Söğüt Madeni: Söğüt projesi Eskişehir ilinin yaklaşık olarak 100 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Proje sahasında arama-geliştirme çalışmaları yapılan 4 adet cevherleşme bölgesi vardır. Bunlar Akbaştepe, Korudanlık, Hayriye ve Yolocak sahalarıdır. Koza Altın tarafından 2013 yılı içinde Söğüt Akbaştepe cevher damarında deneme amaçlı açık ocak üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretim neticesinde yaklaşık 63 bin ton cevher çıkarılmış ve altın üretimi için Kaymaz Altın Madeni tesislerine taşınmıştır.

İş Yatırım’ın Yorumu:

Koza Altın ve Gübre Fabrikaları arasındaki İzmir’de bulunan Söğüt madeninin kullanım hakkı ile alakalı dava temyiz yolu açık olmak ile beraber Gübre Fabrikaları lehine sonuçlandı. Karara göre, Gübre Fabrikaları’nın 02.07.2007 tarihinde cirodan belirli bir pay karşılığı işletme hakkını Koza Altın’a tahsis ettiği Söğüt madeni Gübre Fabrikalarına iade edildi ve Koza Altın’ın maden sahasını boşaltmasına hükmedildi. Ancak, maden işletme ruhsatının (bölgede altın çıkarma izni) Gübre Fabrikaları adına tescili istemi mahkemenin yetki alanında olmaması nedeni ile reddedildi. Dolayısı ile maden ruhsatı ile alakalı dava sürecinin devam etme ihtimali var ancak, iki şirketin de devlet kontrolünde olduğu düşünüldüğünde uzlaşma yoluna da gidilebilir. Sonuç olarak maden mülkiyetinin Gübre Fabrikalarında, madende altın çıkarma izninin ise Koza Altın’da kaldığı çıkmaz bir durum söz konusu.

Söğüt’te herhangi bir üretim faaliyeti bulunmasa da maden, 1,6 milyon ons rezerv kaynağı ve diğer madenlere kıyasla düşük çıkarma maliyeti açısından Koza Altın’ın sahip olduğu en değerli varlıklar arasındaydı. Maden’in operasyonel olması Koza Altın için ek 250-300 milyon dolar değer yaratılması anlamında gelirdi. Ancak bir maden şirketi olamayan Gübre Fabrikaları için böyle bir değerden bahsetmek mümkün olmasa da madenin geri alınması (özellikle maden ruhsatı beraberinde gelirse), Gübre Fabrikaları GUBRF için farklı gelir yaratma opsiyonlarını beraberinde getirmesi açısından oldukça olumlu olabilir.

Koza Altın (KOZAL) tarafında görüşümüz, piyasanın madenin kaybedilmesini büyük oranda fiyatladığı yönünde ancak maden ruhsatının mahkemenin yetkisinde olmaması nedeni ile Koza Altında kalmasını olumlu bir haber olarak yorumlamıyoruz. Uzlaşma olmaması durumda yetkili mahkemenin maden ruhsatını Gübre Fabrikalarına iade etmesini olası görüyoruz.

Tacirler Yatırım:

Söğüt sahasındaki toplam rezerv, Koza Altın’ın mümkün ve muhtemel toplam 4.2 milyon onsluk rezervinin %36’sına denk gelmektedir. Şirket, Söğüt madeninde 2013 yılında test üretimi yapmıştır ve saha maden içerik (gram/ton) değerleri açısından önemli potansiyel sunmaktadır. Koza Altın’la ilgili uzun vadeli projeksiyon yapılırken mümkün ve muhtemel rezerv rakamları dikkate alınır ancak Söğüt madeninde dava süreci devam ettiğinden madenin piyasadaki analistler tarafından henüz değerlemeye katılmadığını gözlemliyoruz. Dava süreciyle ilgili yeni haberler önem arz edecektir.