Ana Sayfa Haberler BTK, Türk Tel...

BTK, Türk Telekom’a İdari Para Cezası Verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Türk Telekom’a Soruşturma-Metro Ethernet İnternet Hizmeti soruşturmasıyla ilgili idare para cezası verdi. Kararda “Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının” hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiş 2014-2015 yılları arasında gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar açıklanmıştır.

BTK Tarafından yayınlanan idari para cezası kararını aşağıda inceleyebilirsiniz.

19/11/2015 tarihli ve 2015/DK-SDD/516 sayılı Kurul Kararı gereğince, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 08/09/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği hükümleri ile 11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/29 sayılı Kurul Kararı ile Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) Veri Akış Erişimini içeren Toptan Genişbant Pazar Analizi kapsamında yer verilen yükümlülükler çerçevesinde Metro Ethernet (ME) İnternet hizmetine ilişkin olarak 01/01/2014 tarihinden itibaren gerçekleşen bağlantı/nakil ücreti uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun tespitine yönelik olarak Türk Telekom hakkında yürütülen soruşturma neticesinde;

  1. 11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/29 sayılı Kurul Kararı ile Türk Telekom Veri Akış Erişimini içeren Toptan Genişbant Pazarı’nda getirilen ayrım gözetmeme yükümlülüğüne aykırı olarak, 2014- 2015 yıllarında yeni tesis/nakil işlemi yapılan ME İnternet devreleri arasından rassal olarak seçilen 73 adet devreden bağlantı ve nakil işlemi yapılan 59 adeti içerisindeki 6 adet ME İnternet devresine ilişkin olarak kendi iştiraklerine ilgili sistemlerde/paftalarda ölçülen mesafeden daha kısa mesafe değerine göre bağlantı ücreti tahakkuk ettirmesi suretiyle iştiraklerinin müşteri kazanımlarını kolaylaştırması, rekabet avantajı sağlaması ve bu şekilde iştirakleri ile diğer işletmeciler arasında hizmetin sunumunda ayrım gözetmesi nedeniyle, Türk Telekom hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin “Erişim ve ara bağlantıya ilişkin ihlaller” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2’nci bölümünde yer alan; “Aşağıda belirtilen hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlü işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: … b) İşletmecinin; … 2) İşletmeciler arasında ayrım gözetmeme yükümlülüğünü ihlal etmesi, …halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı yönetmeliğin 44’üncü maddesi çerçevesinde 2013 yılındaki net satış tutarının (7.237.240.886.52 TL) %0,01’i (On binde biri) oranında idari para cezası uygulanması,
  2. 01/01/2014 – 31/12/2015 tarihleri arasında tesis edilen ve/veya nakil işlemi yapılan ME İnternet devrelerine ilişkin; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun “Referans erişim teklifi” başlıklı 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “Kurum uygun gördüğü teklifleri onaylar. İşletmeciler Kurum tarafından onaylanan referans erişim tekliflerini yayımlamakla ve Kurum tarafından onaylanan referans erişim tekliflerindeki şartlarla erişim sağlamakla yükümlüdürler” hükmüne, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin “Referans erişim teklifi” başlıklı 11’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında yer alan “İşletmeciler Kurum tarafından onaylanan referans erişim tekliflerinde yer alan usul, esas ve ücretlerle erişim sağlamakla yükümlüdürler” hükmüne ve Referans Al-Sat Yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Teklifinde yer alan “İlk faturalama döneminde bağlantı ücreti, Aboneliğin başlangıcından fatura kesim tarihine kadar olan ücretler ve ilgili tahakkuk dönemine ait diğer ücretler Türk Telekom tarafından İşletmeciye faturalandırılacaktır” ve “Devre Hazırlama Ücreti ilk faturayla tahsil edilir” hükümlerine aykırı olarak;

a- Bağlantı ücreti ve/veya devre hazırlama ücretlerine yönelik Türk Telekom tarafından devre tesis ve/veya nakil işlemlerinden sonra 31/12/2016 – 31/01/2017 tarihleri arasında borç yükleme ve/veya fatura düzeltme işlemleri yapıldığı dikkate alındığında, söz konusu devrelerin bir kısmı için tesis/nakil işlemlerinden itibaren 3 yıla varan süre geçtikten sonra ve ME İnternet hizmetine ilişkin soruşturmanın başlatılmasını müteakip bağlantı ücreti ve/veya hazırlama ücretlerine ilişkin faturaların düzenlendiği,

b- Türk Telekom şebekesi ile hizmetin talep edildiği ilgili işletmeci/işletmeci abonesi tesisi arasında mevcut bir bağlantının olup olmamasından bağımsız olarak devre tesis veya nakil işlemlerinde devre hazırlama ücretinin tahakkuk ettirilmesi gerekmesine rağmen Türk Telekom tarafından 31/12/2016 – 31/01/2017 tarihleri arasında yapılan borç yükleme ve/veya fatura düzeltme işlemlerinde in 01/01/2014 – 31/12/2015 tarihleri arasında tesis ve/veya nakil işlemi yapılan bazı bağlantılarda devre hazırlama ücretinin tahakkuk ettirilmediği

tespit edilen Türk Telekom hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin “Erişim ve arabağlantıya ilişkin ihlaller” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 9’uncu bölümünde yer alan; “(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; … 9) Referans erişim tekliflerine ve şeffaflığa ilişkin yükümlülüklerini, yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı yönetmeliğin 44’üncü maddesi çerçevesinde 2013 yılındaki net satış tutarının (7.237.240.886.52 TL) %0,01’i (On binde biri) oranında idari para cezası uygulanması

hususlarına karar verilmiştir.