Ana sayfa Haberler Borca Batık Ş...

Borca Batık Şirketler için Yeni Düzenleme Getirildi

Borca batık şirketler için düzenleme Anonim ve limited şirketlerle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında uygulayacakları usul ve esaslar düzenlendi. Resmi Gazete’de yer alan değişiklikle şirketlerin döviz cinsinden borçları dolayısıyla karşılaştıkları kur farkı yükünün özkaynakların 2/3’ünü aşındırması halinde söz konusu olan teknik iflas uygulaması 2023 tarihine kadar uygulanmayacak.

Ak Yatırım düzenlemeye dair yorumunda bu ertelemenin ile kur yükü nedeniyle operasyonel ve finansal stres yaşayabilecek şirketlere bir miktar rahatlama getireceğinin öngörülebilir olduğunu ifade etti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğe göre :

Madde1 – Son yıllık bilançodan, sermayeyle kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı durumlarda genel kurul toplanarak söz konusu durum görüşülecek. Yönetim organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri, son bilançoyu genel kurula sunarak, şirketin finansal yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın anlayabileceği şekilde anlatacak. Yönetim organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri, son bilançoyu genel kurula sunarak, şirketin finansal yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın anlayabileceği şekilde anlatacak. Genel kurul, sunulan iyileştirici önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek de kabul edebilecek ya da sunulan önlemler dışında başka bir önlemin uygulanmasına karar verebilecek.

Vakıf Yatırım konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:” Düzenlemenin kur farkından doğabilecek özsermaye kayıplarının giderilmesine yönelik pozitif bir düzenleme olduğu görüşündeyiz. Özellikle de tebliğin Tebliğin geçici 1. Maddesinde yer alan 1 Ocak 2023 tarihine kadar, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir ifadesi de bunu yansıtmaktadır.”

Madde 2 – Sermayeyle kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biriyle yetinilmesine, sermaye azaltımı yapılmasına, sermayenin tamamlanmasına veya artırılmasına karar verebilecek. Kurul, sermayenin üçte biriyle yetinmeye karar verdiği takdirde sermaye azaltımını kanunlar çerçevesinde yapabilecek. Sermaye azaltımında yönetim organı, alacaklıları çağırmaktan, bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçebilecek. Sermayenin tamamlanması, ortakların tamamı veya bazı ortaklar tarafından yapılabilecek. Yitirilen kanuni yedek akçelerin tamamlanmasına gerek olmayacak.

Madde 3 – Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ise her ortak, zarar sebebiyle karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı vermekle yükümlü olacak, payı oranında tamamlamaya katılabilecek ve verdiği parayı geri alamayacak. Ayrıca yapılan ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye artırımı için avans olarak nitelendirilemeyecek. Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanarak takip edilecek. Sermayenin zararı sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılmasıyla birlikte, eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına da karar verilebilecek ve artırılan sermayenin en az dörtte birinin ödenmesi şart olacak. Sermayenin azaltılmasına gidilmeden de artırımı yapabilecek ve bu şekilde yapılacak sermaye artırımında sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunlu olacak. Genel kurulun sermayeyle kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde belirtilen tedbirlerden birine karar vermemesi halinde şirket kendiliğinden kapanacak.